Clicks947
Libor Halik
1
Pak dle sv. Paisije Athoského 3. světová válka začne: Turecko naplánovalo dokončit přehradu na Eufratu r.2022. Verše: 12 Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, …More
Pak dle sv. Paisije Athoského 3. světová válka začne: Turecko naplánovalo dokončit přehradu na Eufratu r.2022. Verše: 12 Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. 14 Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. V Bibli na konci ve Zjevení Janově 16. kapitole. A v 9. kapitole této Apokalypsy: 14 Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: "Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu!"
15 Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí.
16 A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě miliónů - slyšel jsem jejich počet.
17 A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra.
18 Touto trojí pohromou - ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam - usmrtili třetinu lidí.
19 Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu.
20 A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
21 neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.
(Video je rusky o proroctví sv. Paisije a Turecku, Řecku, válce)
Public domain
Svätý Malachiáš(prorok)
Škoda že nieje preklad lepšie by to bolo. Aby viacerí vedeli o čom to je.