Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks867
Victory

BKP: Kritika projevu neplatného papeže Františka k Valnému shromáždění OSN (25. 9. 2020)

Co Bergoglio sledoval svým vystoupením před OSN 25. 9. 2020, tedy před vyhlášením druhé vlny koronaviru, která má být spojena s čipizovanou vakcinací? Byl hlasem Božího, anebo falešného proroka?

Předtím 19. 9. 2020 mluvil k zástupcům Farmaceutické banky a zdůrazňoval potřebu vakcinace pro všechny!

Citujeme z jeho projevu pro OSN:

Citace: „Náš svět je nyní zasažen pandemií Covid-19, která způsobila ztrátu mnoha lidských životů.“

Odpověď: Bergoglio soustavně lže. Projevilo se to i v době karantény, která byla vyhlášena začátkem roku 2020 i v projevu k valnému shromáždění OSN 25. 9. 2020. Vůbec nebere v potaz skutečné odborníky v medicíně, tedy v imunologii, virologii, bakteriologii... Co se týče úmrtí, jinde tvrdí, že zemřel milion lidí. Ve skutečnosti jen vědomě vyvolává paniku, aby mohl prosazovat čipovanou vakcinaci.

Citace: „Pandemie zvýraznila naléhavou potřebu podpořit veřejné zdravotnictví a realizovat právo všech na základní lékařskou péči.“

Odpověď: Pokud tuto vznešenou frázi přečteme, nemůžeme nic namítat. Je však třeba odšifrovat, oč Bergogliovi ve skutečnosti jde. Prosazováním genocidní vakcinace spojené s čipizací se stal strůjcem světové katastrofy. Dochází k zneužití zdravotnictví, dnes především vakcinace. Mnozí odborníci v medicíně nazývají novou vakcínu biologickou zbraní a také zbraní hromadného ničení.

Citace: „Proto znovu vybízím politické představitele i soukromý sektor, aby přijali vhodná opatření k zajištění dostupnosti vakcíny proti Covid-19.“

Odpověď: Bergoglio je analfabet v medicíně. Jakým právem vystupuje jako autorita a vybízí politické představitele i soukromý sektor k zajištění vakcíny proti Covid-19? Specialisté před touto vakcinací důrazně varují! Téměř už každý člověk ví, že čipizovaná vakcína dělá z lidí bioroboty, protože je zbavuje svobodné vůle. Kněz, biskup, a obzvlášť papež, jsou povinni před novou vakcínou varovat věřící, a ne je manipulovat k duchovní sebevraždě.

Citace: „Nemůžeme opomenout ničivý dopad krize Covid-19 na děti, včetně nezletilých migrantů a uprchlíků bez doprovodu.“
Odpověď: Italští lékaři zveřejnili, že žádní migranti covid neměli. Co se týče dětí, britská královna prozradila plán kradení dětí z rodin v souvislosti s covidem-19. Izraelský premiér rovněž zdůraznil plán čipování především dětí. Bergoglio je s nimi na jedné lodi.

Citace: „Miliony dětí se kromě toho nemohou vrátit do školy. Za této situace v mnoha částech světa hrozí nárůst dětské práce, vykořisťování a zneužívání dětí, dětské podvýživy.“

Odpověď: Kdo odstartoval celosvětovou pandemii spojenou s ekonomickým kolapsem, uzavřením škol, a dokonce i chrámů? Byl to Bergoglio! Předběhl v tom i státní orgány. Přitom dobře věděl, že jde o umělou a nesmyslnou koronapsychózu. Cílevědomě vytvořil podmínky k utrpení dětí a nyní se tváří jako jejich největší obránce a dobrodinec. Bergoglio uplatňuje zvláštní princip – vytvoří podmínky pro zločinnost, a když je spáchána a způsobí velké zlo, najednou vyrukuje jako mravokárce. Tak klame lidi a vytváří si image. To je skutečně ďábelsky promyšlená metoda.

Citace: „Stojíme tudíž před volbou mezi dvěma možnými cestami.“

Odpověď: Bergoglio za jednu cestu označuje globalizaci, kterou prosazuje, a za druhou cestu zachování národních suverenit, kterou odsuzuje.

Citace: „Jedna vede k posílení multilateralismu, výrazu nové globální spoluodpovědnosti, solidarity založené na spravedlnosti...“

Odpověď: Ve skutečnosti globalizace neposiluje globální spoluzodpovědnost ani pravdivou solidaritu a vůbec už v ní není místo pro spravedlnost. Naopak globalizace nastoluje totalitní diktaturu.

Citace: „... dosažení míru a jednoty lidské rodiny, Božího plánu se světem.“

Odpověď: Očipovaným lidem hrozí ohnivé jezero. To není Boží plán se světem. Za Bergogliovými zašifrovanými frázemi jako jednota lidské rodiny je skryta realita elektronického lágru, který je připravován další vlnou umělé pandemie.

Citace: „Druhá (cesta) upřednostňuje soběstačnost, nacionalismus, protekcionismus, individualismus a izolaci, opomíjí ty nejchudší, nejzranitelnější a obyvatele existenčních periferií. A bude zajisté škodlivá pro veškerou pospolitost, způsobí sebezničení všech. To nesmí převážit.“

Odpověď: Bergoglio haní charakteristické rysy suverénního státu, jako by šlo o velké zlo. Co je zlé na soběstačnosti? Co na lásce k národu? Vědomí zodpovědnosti za vlastní národ nazývá protekcionismem, individualismem či izolací. Bergoglio objektivní hodnoty záměrně ocejchovává hanlivými termíny. Rád ale používá fráze o nejchudších a nejzranitelnějších, aby manipuloval city a kryl své skutečné záměry. Jde mu o narušení spravedlivého řádu a nastolení chaosu.

Citace: „Lidská svoboda je schopna stanovovat meze technice, usměrnit ji a zapojit ji do služeb jiného typu pokroku – zdravějšího, lidštějšího, sociálně vstřícnějšího a celistvějšího.“ (Laudato si, 112)

Odpověď: V jaké situaci dnes Bergoglio mluví a co tím sleduje? Co to je ten jiný typ pokroku – zdravější, lidštější, sociálně vstřícnější a celistvější? Vidíme, že technika je dnes v rukou těch, kteří prosazují redukci neboli genocidu lidstva. Očipovaný biorobot je obrazem techniky zneužité proti lidskosti. Bergoglio tvrdí, že nová technika je lidštější a zdravější. Jak v teologii, tak ve společenské sféře Bergoglio používá dvojznačné a pozitivní pojmy, kterými mate prosté duše. Ovocem je spoušť věroučná, morální, ale i lidská.

Citace: „Musíme se vážně ptát sami sebe, zda existuje politická vůle přidělit čestně, zodpovědně a odvážně více lidských, finančních a technologických zdrojů na zmírnění negativního dopadu klimatických změn.“

Odpověď: Pojem klimatické změny patří do terminologie NWO a zahrnuje už i právo migrantů na přesídlení z důvodu klimatu. Cílové země je musí z této příčiny přijímat. Bergoglio de facto nutí politiky, aby se dopouštěli zrady svých národů přijímáním migrantů k morální i fyzické škodě vlastních národů. Bergoglio dovede tuto zradu opentlit patetickými pojmy jako čestnost, odvaha, zodpovědnost, ale skrývá se za nimi prodejnost, zbabělost a totální nezodpovědnost. To je Bergogliova antikristovská rétorika.

Citace: „Měli bychom brát zřetel také na všechny tyto aspekty v diskusích o složitém problému umělé inteligence.“

Odpověď: Bergoglio skrytě prosazuje umělou inteligenci, což souvisí s ideologií transhumanismu a vede k totálnímu odlidštění člověka a lidstva. Pozitiva umělé inteligence nevyváží nedozírné škody, které lidstvu přináší. Jako duchovní osoba by měl zdůraznit morální aspekt, který je zde absolutně negativní. On však koná pravý opak a maskuje se nezávazným slovem „diskuze“.

Citace: „Agenda 2030... musíme se vyhýbat každému pokušení upadnout do deklarativního nominalismu, který má konejšit svědomí.“

Odpověď: Má Bergoglio ještě svědomí? Co se týče OSN, už dávno neslouží k blahu lidstva, ale její tzv. rozvojové programy jsou naopak destruktivní. Sexuální výchova programovaná OSN vede k demoralizaci mládeže. Tzv. práva dětí vedou ke kradení dětí rodičům. Práva sexuálních menšin vedou k likvidaci mladé generace i instituce rodiny. Péče o zdraví se pod vedením OSN stává prostředkem redukce lidstva. Agenda 2030 je dokument, který pod balastem pozitivních pojmů maskuje programy směřující k totální kontrole a snížení populace na planetě, tedy k programované genocidě. K tomu všemu se takzvaný papež vyjadřuje tak, že napomíná OSN, aby plány nezůstaly pouze na papíře, ale aby se účinně realizovaly. To je zločin, který převyšuje všechny předešlé.

Citace: „U počátků této skartační kultury je obrovský nedostatek úcty k lidské důstojnosti, ideologizace vlivem redukcionistických konceptů člověka, negace všeobecnosti jeho základních práv a touha po absolutní moci a kontrole, jež ovládá dnešní moderní společnost. Nazvěme to pravým jménem: toto je také atentát na lidstvo.“

Odpověď: Bergoglio jmenuje negativní jevy, které jsou v pravdě atentátem na lidstvo. Jenže on z nich neprávem obviňuje ty, kteří usilují o zachování přirozených a Božích zákonů, morálních hodnot i spravedlnosti a toto pozitivní působení, které má zakořenění v křesťanství, nazývá skartační kulturou. To je znak ducha antikrista, který používá vznešené pojmy ke zlým cílům, a hanlivé pojmy k likvidaci lidských i morálních hodnot.

Citace: „Musíme dbát o to, aby naše instituce byly v boji proti všem těmto metlám skutečně účinné.“

Odpověď: Bergoglio se schovává za boj proti zneužívání dětí. Američtí biskupové chtěli na podzim 2018 soudně řešit zneužívání dětí, protože to americká veřejnost nekompromisně vyžadovala. Obviněními církevních představitelů se už začala zabývat prokuratura, vznikala laická hnutí jako např. hnutí otců a další. Bergoglio předvedl strategický manévr. Požadavek okamžitého řešení tohoto problému zamítl s odůvodněním, že se bude řešit na celosvětovém setkání biskupů v únoru 2019 v Římě. Jak to dopadlo? Zločin zneužívání byl na synodě Bergogliem de facto legalizován. Navíc do dokumentů byl vnesen nový pojem – tzv. doprovázení homosexuálních (a pedofilních) osob. Nazvalo se to katechizací a pastorací. Bergoglio tím prozradil, jak máme chápat jeho slova: „aby byly naše instituce v boji proti všem těmto metlám skutečně účinné“.

Citace: „Dramaticky stoupá rovněž násilí na dětech, zahrnující onu hrůznou metlu, jíž je zneužívání a pedopornografie.“

Odpověď: Bergoglio sám prosazuje tzv. sexuální výchovu podle programu OSN, která vede k morální devastaci mladé generace, k hormonálním terapiím i přeoperováním pohlaví. Toto všechno Bergoglio podporuje a nyní pokrytecky pláče nad hrůznou metlou, která je ve skutečnosti ovocem prokletí za hlásání falešného evangelia. Bergoglio se stal nejkrutější metlou pro církev i současný svět.

Citace: „Mezinárodní instituce a některé státy navíc podporují potraty jako jednu ze ‚základních služeb‘ v rámci humanitární pomoci.“

Odpověď: Bergoglio ve svém poselství do OSN alibisticky mluví proti potratům, ale konkrétně OSN nevyzve ke změně její celosvětové potratářské politiky.

Citace: „Je smutné pozorovat, nakolik je pro určité lidi jednoduché a výhodné popírat existenci života jako řešení na problémy matky i nenarozeného dítěte...“

Odpověď: Bergoglio nanese otázku, jakoby chtěl hájit život nenarozeného dítěte, ale ve skutečnosti koná opak. Vyznamenal největšími oceněními potratářské aktivistky v Itálii i jinde a udělil jim tzv. požehnání k jejich „práci“.

Citace: „Snažně proto prosím státní představitele, aby věnovali výjimečnou pozornost dětem, kterým jsou upírána základní práva a důstojnost.“

Odpověď: Co je zašifrováno za touto vznešenou frází? Z juvenilních zákonů už víme, co to jsou ta základní práva dětí a co se skrývá za pojmem důstojnost. Základní právo dětí je, že mohou být kradeny rodičům, být tyranizovány a morálně i psychicky devastovány. Co se týče důstojnosti, od nejútlejšího věku je dětem vnucován homosexualismus a transsexualismus. Důstojnost je prý to, když se začlení do preferovaných LGBT skupin a mají právo na změnu pohlaví i bez souhlasu rodičů. Při návštěvě Irska v roce 2018 Bergoglio naléhavě zdůrazňoval rodičům, aby nebyla upírána dětem tato tzv. základní práva a důstojnost.

Citace: „Prvními vychovateli dítěte jsou jeho matka a otec, ona rodina, kterou Všeobecná deklarace lidských práv popisuje jako ‚přirozenou a základní jednotku společnosti‘.“

Odpověď: Bergoglio je mistr v zaštiťování se objektivními pravdami, které každý člověk vnímá pozitivně. Ale Bergoglio to dělá proto, aby zamaskoval nejtěžší zločiny proti dětem i proti lidskosti, kterých se dopouští prosazováním ideologie NWO.

Závěr: Bergoglio jde tvrdě za cílem. Dnes to je čipizovaná vakcína pro všechny. Aby však oklamal veřejnost, používá zašifrované fráze a pozitivní pojmy, dokonce i nejživější výklady Bible. Je třeba vědět, že co se týče lidskosti, Bergoglio je nečestný člověk, co se týče křesťanství, je to odpadlík, heretik a falešný prorok. A co se týče papežství, nezákonně okupuje tento úřad, který pošlapal a degradoval.

Byzantský katolický patriarchát

30. 9. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.