Clicks310
Stylita
18

Boží slovo na den 16.9. A.D. 2021

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“
Lk 7,36-50
U.S.C.A.E.
List o usneseních Nicejského koncilu

sv. Atanáš Alexandrijský
....
22. Jestliže si tedy někteří myslí, že Bůh je složenou bytostí - jako podstata s případky - nebo že se skrývá za nějakým závojem či je něco, co doplňuje jeho podstatu - zvlášť proto, jestliže Boha nazýváme Otcem, že tím neoznačujeme samu jeho podstatu, kterou nelze vidět ani postihnout, ale něco z toho, co je kolem ní - nechť …More
List o usneseních Nicejského koncilu

sv. Atanáš Alexandrijský
....
22. Jestliže si tedy někteří myslí, že Bůh je složenou bytostí - jako podstata s případky - nebo že se skrývá za nějakým závojem či je něco, co doplňuje jeho podstatu - zvlášť proto, jestliže Boha nazýváme Otcem, že tím neoznačujeme samu jeho podstatu, kterou nelze vidět ani postihnout, ale něco z toho, co je kolem ní - nechť obviňují koncil, který napsal, že Boží Syn má božskou přirozenost. Nechť uváží, že se dopouštějí dvojí urážky: Mluví totiž o jakémsi hmotném Bohu a Pán že není Synem svého Otce ale někoho, kdo je v blízkosti Boha. Není tedy Slovo u Otce v tom smyslu, že pravý Syn má přirozenost Otce, ale je prý sám stvořen jako jsou stvořeni tvorové a jako všechno, co pochází od Boha. Ani prý není z podstaty Otce, ale z moci Otce nejinak než my, kteří jsme nazváni Božími syny. Jestliže však je jediným pravým Božím Synem, a tím také je, nutno říci, že Syn má božskou přirozenost. I přirovnání ke světlu a jeho paprsku je tu na místě. Svatí na koncilu usoudili, že se Slovo nemá k Bohu tak, jako oheň k slunci. Oheň se sluncem zapálí a zase zhasne. Takto by Slovo bylo dílem, které stvořil Tvůrce a které by bylo mimo svého Tvůrce. Všichni však prohlásili, že Boží Syn je odleskem. Tím chtějí naznačit jeho jednotu s Otcem, že je skutečně a nerozdělitelně z podstaty Otce.

theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=244

---
uniáti čiže Katolíci Byzantského obradu explicitne zavrhli Gregora Palamasa ako heretika lebo ním bol a urobili to v zamošči roku 1720 špeciálnym úkonom hoci štvrtý Lateránsky koncil hovorí jasne asi ich to ešte zvádzalo k heretickému konceptu nestvorených energií a Boh má jednu Podstatu On je nezložený

pre tých v rozkole odkazujem nedá sa súčasne uznávať svätý Atanáz a Gregor Palamas oni si totiž protirečia a ono to ide proti textu Nicejskej časti kréda zvlášť to vynikne v gréčtine 😊
U.S.C.A.E.
a ešte aj klamú že Rím vyhlásil dogmu o stvorených energiách ono to nedáva zmysel keď RKC zavrhuje celkovo to že Boh by sa dal deliť na podstatu a energie nehanebný škvár ten text zo stránky orthodoxia.cz

radšej nech si pozrú čo vyhlasuje druhý carihradský koncil v roku 553 už vo svojom prvom kánone tá anathema ich vôbec nepoteší 😊
Stylita
celé je to o této tezi:
Sv. Řehoř Palama rozlišuje v Bohu podstatu, triádu Božích Osob a Božskou energii.
Odmítáme toto dělení.
U.S.C.A.E.
Áno a ak by sa vykrúcali u svätého Atanáza, stopol tieto pokusy predsa koncil ktorý samy uznávajú.
Martina Bohumila Lutherová
😍 Já ne cítím, že to je to pravé ořechové a Bohu díky,
že se nemýlím. 😍
U.S.C.A.E.
aj ja môžem cítiť že prejedenie slaninou je v pohode ale tam to končí že si to môžem myslieť

ináč tu neusvedčuje západ východ ale východ usvedčuje východ tak to robil aj svätý Jozafát Kuncevič a ešte to robil tak že slovanov presviedčal na príkladoch zo slovanskej literatúry nemohli mu to okomentovať ako západné novoty
U.S.C.A.E.
DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553)

Kto nevyznáva, že Otec, Syn a Duch Svätý majú jednu prirodzenosť čiže bytnosť, jednu silu a moc; (kto nevyznáva) jednopodstatnú (homousion) Trojicu, jedno Božstvo, ktoré je uctievané v troch hypostázach čiže osobách (prosópon), nech je exkomunikovaný. (N 180)
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215)

Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je len jeden pravý, večný, nezmerný, nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevysloviteľný Boh: Otec, Syn a Duch Svätý; síce tri Osoby, ale jedna bytnosť, podstata čiže úplne jednoduchá prirodzenosť (N 277)
Stylita
ceskatelevize.cz/…lani/11880821788-svata-knezna-ludmila/41923510006/

Svatá kněžna Ludmila
Archeologové a historici odkrývají skutečný život první ženy českého pantheonu a spoluzakladatelky naší státnosti.
U.S.C.A.E.
Iba že mám problém s pojmom pantheon a zvlášť pri svätých, ale chápem že svetským ľuďom uniká význam tejto zloženiny. Ty zaň nemôžeš.
U.S.C.A.E.
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Ludmily
16. září, památka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 921
Patron: Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů
Atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála
Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala …More
Dnes slavíme svátek svaté Ludmily
16. září, památka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 921
Patron: Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů
Atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála
Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava.
Regentkou do Václavovy plnoletostí se stala kněžna Drahomíra, ale výchovu Václava a Boleslava svěřili velmoži jejich babičce Ludmile. Drahomíře se tento zásah do výchovy dotkl a hrálo roli i to, že nebyla nakloněna křesťanským zásadám. Dá se hovořit o střetu dvou vdov, z nichž mladší bojovala intrikami a starší modlitbou a křesťanskou láskou, v níž vychovávala pravého českého knížete od útlého dětství. Drahomíra žárlila na tchyni i pro oblibu, kterou Ludmila měla u lidu. Nepomohlo ani to, že se Ludmila stáhla na hradisko Tetín. Traduje se, že vrahové Tunna a Gomon, kteří sem z 15. na 16. září přišli světici zardousit, byli poslaní Drahomírou. Mohlo jít i o iniciativu nespokojených pohanských velmožů z jejího okruhu. Vrazi použili k uškrcení oběti její vlastní závoj nebo šálu. Prolití krve, k němuž Ludmila byla pro Krista odhodlána, odmítli, zřejmě podle instrukcí, z obav, že by bylo důvodem k prohlášení za mučednici.
U jejího hrobu na Tetíně došlo k zázrakům. Vnuk Václav po převzetí vlády se postaral o přenesení Ludmiliných ostatků do Prahy, kde byly 10. listopadu asi r. 925, za účasti řezenského biskupa Michala, uloženy do chrámu sv. Jiří na Hradčanech. V té souvislosti se počítala mezi svaté. K oficiálnímu potvrzení svatosti pak ještě došlo v r. 1143 (či v r. následujícím) papežským legátem kard. Quido di Catello za jeho pobytu v Praze.
zdroj: catholica.cz/?id=4557
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_16.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak: buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_16.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak: buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vzkládáním rukou starších. Vezmi si to k srdci a v tom žij, aby tvé pokroky byly všem zřejmé. Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak budeš počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače.
1Tim 4,12-16

Žalm:
Veliká jsou Hospodinova díla.
Nebo: Aleluja.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy,
provedené v pravdě a právu.

Vykoupení seslal svému lidu,
sjednal navěky svou smlouvu;
svaté a velebné je jméno jeho.

Počátek moudrosti je bát se Hospodina:
moudře jednají všichni, kdo tak činí;
jeho chvála zůstává navždy.
Zl 111

Evangelium:
Lk 7,36-50
Martina Bohumila Lutherová
😍 Lidství Ježíše Krista se ve Spasitelově osobě spojilo Božstvím; lidství se však nestalo Božstvím dle podstaty, ale bylo proniknuto Božskými energiemi. Touto cestou má nyní lidství přístup k Bohu - prostřednictvím těch nestvořených Božských energiích, které sjednotily lidství a Božství v Kristu. Tyto energie nesmíme považovat za emanaci Božství nebo za Boží stvoření, ale jsou Božstvím a …More
😍 Lidství Ježíše Krista se ve Spasitelově osobě spojilo Božstvím; lidství se však nestalo Božstvím dle podstaty, ale bylo proniknuto Božskými energiemi. Touto cestou má nyní lidství přístup k Bohu - prostřednictvím těch nestvořených Božských energiích, které sjednotily lidství a Božství v Kristu. Tyto energie nesmíme považovat za emanaci Božství nebo za Boží stvoření, ale jsou Božstvím a dávají se nám skrze Syna v Duchu Svatém 😇

. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů,
Krásný pokojný den
Přečteš si to orthodoxia.cz/srovn/nestvorene-energie.htm vybarvíš červeně a žlutě Martino Bohumilo .... a co s tím dál? Jak to s tebou pohne, k čemu to vede, jak zušlechtí, co objasní....? Jen brebentění mláděte tura nad raketoplánem. Nic nedělal, jen stál, pak ho sežehly plameny motorů a zůstal popel, vítr zafoukal.... a .... A tak se stane s každým, kdo promrhá svou energii co mu byla dána do …More
Přečteš si to orthodoxia.cz/srovn/nestvorene-energie.htm vybarvíš červeně a žlutě Martino Bohumilo .... a co s tím dál? Jak to s tebou pohne, k čemu to vede, jak zušlechtí, co objasní....? Jen brebentění mláděte tura nad raketoplánem. Nic nedělal, jen stál, pak ho sežehly plameny motorů a zůstal popel, vítr zafoukal.... a .... A tak se stane s každým, kdo promrhá svou energii co mu byla dána do života, byť by to bylo klevetěním nad božskými nestvořenými energiemi.... 😊
Martina Bohumila Lutherová
K poznání Pravdy odvěké. Vše se rozvine,
teď když řkc je v prokletí dle ZJ 17.
Nic vám nepomůže, jen uvěřit Pravdě-
😇