U.S.C.A.E.
List o usneseních Nicejského koncilu

sv. Atanáš Alexandrijský
....
22. Jestliže si tedy někteří myslí, že Bůh je složenou bytostí - jako podstata s případky - nebo že se skrývá za nějakým závojem či je něco, co doplňuje jeho podstatu - zvlášť proto, jestliže Boha nazýváme Otcem, že tím neoznačujeme samu jeho podstatu, kterou nelze vidět ani postihnout, ale něco z toho, co je kolem ní - nechť …More
List o usneseních Nicejského koncilu

sv. Atanáš Alexandrijský
....
22. Jestliže si tedy někteří myslí, že Bůh je složenou bytostí - jako podstata s případky - nebo že se skrývá za nějakým závojem či je něco, co doplňuje jeho podstatu - zvlášť proto, jestliže Boha nazýváme Otcem, že tím neoznačujeme samu jeho podstatu, kterou nelze vidět ani postihnout, ale něco z toho, co je kolem ní - nechť obviňují koncil, který napsal, že Boží Syn má božskou přirozenost. Nechť uváží, že se dopouštějí dvojí urážky: Mluví totiž o jakémsi hmotném Bohu a Pán že není Synem svého Otce ale někoho, kdo je v blízkosti Boha. Není tedy Slovo u Otce v tom smyslu, že pravý Syn má přirozenost Otce, ale je prý sám stvořen jako jsou stvořeni tvorové a jako všechno, co pochází od Boha. Ani prý není z podstaty Otce, ale z moci Otce nejinak než my, kteří jsme nazváni Božími syny. Jestliže však je jediným pravým Božím Synem, a tím také je, nutno říci, že Syn má božskou přirozenost. I přirovnání ke světlu a jeho paprsku je tu na místě. Svatí na koncilu usoudili, že se Slovo nemá k Bohu tak, jako oheň k slunci. Oheň se sluncem zapálí a zase zhasne. Takto by Slovo bylo dílem, které stvořil Tvůrce a které by bylo mimo svého Tvůrce. Všichni však prohlásili, že Boží Syn je odleskem. Tím chtějí naznačit jeho jednotu s Otcem, že je skutečně a nerozdělitelně z podstaty Otce.

theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=244

---
uniáti čiže Katolíci Byzantského obradu explicitne zavrhli Gregora Palamasa ako heretika lebo ním bol a urobili to v zamošči roku 1720 špeciálnym úkonom hoci štvrtý Lateránsky koncil hovorí jasne asi ich to ešte zvádzalo k heretickému konceptu nestvorených energií a Boh má jednu Podstatu On je nezložený

pre tých v rozkole odkazujem nedá sa súčasne uznávať svätý Atanáz a Gregor Palamas oni si totiž protirečia a ono to ide proti textu Nicejskej časti kréda zvlášť to vynikne v gréčtine 😊
U.S.C.A.E.
a ešte aj klamú že Rím vyhlásil dogmu o stvorených energiách ono to nedáva zmysel keď RKC zavrhuje celkovo to že Boh by sa dal deliť na podstatu a energie nehanebný škvár ten text zo stránky orthodoxia.cz

radšej nech si pozrú čo vyhlasuje druhý carihradský koncil v roku 553 už vo svojom prvom kánone tá anathema ich vôbec nepoteší 😊
Stylita
celé je to o této tezi:
Sv. Řehoř Palama rozlišuje v Bohu podstatu, triádu Božích Osob a Božskou energii.
Odmítáme toto dělení.
U.S.C.A.E.
Áno a ak by sa vykrúcali u svätého Atanáza, stopol tieto pokusy predsa koncil ktorý samy uznávajú.
Martina Bohumila Lutherová
😍 Já ne cítím, že to je to pravé ořechové a Bohu díky,
že se nemýlím. 😍
U.S.C.A.E.
aj ja môžem cítiť že prejedenie slaninou je v pohode ale tam to končí že si to môžem myslieť

ináč tu neusvedčuje západ východ ale východ usvedčuje východ tak to robil aj svätý Jozafát Kuncevič a ešte to robil tak že slovanov presviedčal na príkladoch zo slovanskej literatúry nemohli mu to okomentovať ako západné novoty
U.S.C.A.E.
DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553)

Kto nevyznáva, že Otec, Syn a Duch Svätý majú jednu prirodzenosť čiže bytnosť, jednu silu a moc; (kto nevyznáva) jednopodstatnú (homousion) Trojicu, jedno Božstvo, ktoré je uctievané v troch hypostázach čiže osobách (prosópon), nech je exkomunikovaný. (N 180)
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
VYZNANIE VIERY ŠTVRTÉHO LATERÁNSKEHO KONCILU (r. 1215)

Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je len jeden pravý, večný, nezmerný, nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevysloviteľný Boh: Otec, Syn a Duch Svätý; síce tri Osoby, ale jedna bytnosť, podstata čiže úplne jednoduchá prirodzenosť (N 277)
Stylita
ceskatelevize.cz/…lani/11880821788-svata-knezna-ludmila/41923510006/

Svatá kněžna Ludmila
Archeologové a historici odkrývají skutečný život první ženy českého pantheonu a spoluzakladatelky naší státnosti.
U.S.C.A.E.
Iba že mám problém s pojmom pantheon a zvlášť pri svätých, ale chápem že svetským ľuďom uniká význam tejto zloženiny. Ty zaň nemôžeš.
U.S.C.A.E.
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Ludmily
16. září, památka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 921
Patron: Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů
Atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála
Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala …More
Dnes slavíme svátek svaté Ludmily
16. září, památka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 921
Patron: Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů
Atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála
Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava.
Regentkou do Václavovy plnoletostí se stala kněžna Drahomíra, ale výchovu Václava a Boleslava svěřili velmoži jejich babičce Ludmile. Drahomíře se tento zásah do výchovy dotkl a hrálo roli i to, že nebyla nakloněna křesťanským zásadám. Dá se hovořit o střetu dvou vdov, z nichž mladší bojovala intrikami a starší modlitbou a křesťanskou láskou, v níž vychovávala pravého českého knížete od útlého dětství. Drahomíra žárlila na tchyni i pro oblibu, kterou Ludmila měla u lidu. Nepomohlo ani to, že se Ludmila stáhla na hradisko Tetín. Traduje se, že vrahové Tunna a Gomon, kteří sem z 15. na 16. září přišli světici zardousit, byli poslaní Drahomírou. Mohlo jít i o iniciativu nespokojených pohanských velmožů z jejího okruhu. Vrazi použili k uškrcení oběti její vlastní závoj nebo šálu. Prolití krve, k němuž Ludmila byla pro Krista odhodlána, odmítli, zřejmě podle instrukcí, z obav, že by bylo důvodem k prohlášení za mučednici.
U jejího hrobu na Tetíně došlo k zázrakům. Vnuk Václav po převzetí vlády se postaral o přenesení Ludmiliných ostatků do Prahy, kde byly 10. listopadu asi r. 925, za účasti řezenského biskupa Michala, uloženy do chrámu sv. Jiří na Hradčanech. V té souvislosti se počítala mezi svaté. K oficiálnímu potvrzení svatosti pak ještě došlo v r. 1143 (či v r. následujícím) papežským legátem kard. Quido di Catello za jeho pobytu v Praze.
zdroj: catholica.cz/?id=4557
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_16.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak: buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_16.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak: buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vzkládáním rukou starších. Vezmi si to k srdci a v tom žij, aby tvé pokroky byly všem zřejmé. Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak budeš počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače.
1Tim 4,12-16

Žalm:
Veliká jsou Hospodinova díla.
Nebo: Aleluja.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy,
provedené v pravdě a právu.

Vykoupení seslal svému lidu,
sjednal navěky svou smlouvu;
svaté a velebné je jméno jeho.

Počátek moudrosti je bát se Hospodina:
moudře jednají všichni, kdo tak činí;
jeho chvála zůstává navždy.
Zl 111

Evangelium:
Lk 7,36-50
Martina Bohumila Lutherová
😍 Lidství Ježíše Krista se ve Spasitelově osobě spojilo Božstvím; lidství se však nestalo Božstvím dle podstaty, ale bylo proniknuto Božskými energiemi. Touto cestou má nyní lidství přístup k Bohu - prostřednictvím těch nestvořených Božských energiích, které sjednotily lidství a Božství v Kristu. Tyto energie nesmíme považovat za emanaci Božství nebo za Boží stvoření, ale jsou Božstvím a …More
😍 Lidství Ježíše Krista se ve Spasitelově osobě spojilo Božstvím; lidství se však nestalo Božstvím dle podstaty, ale bylo proniknuto Božskými energiemi. Touto cestou má nyní lidství přístup k Bohu - prostřednictvím těch nestvořených Božských energiích, které sjednotily lidství a Božství v Kristu. Tyto energie nesmíme považovat za emanaci Božství nebo za Boží stvoření, ale jsou Božstvím a dávají se nám skrze Syna v Duchu Svatém 😇

. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů,
Krásný pokojný den
Přečteš si to orthodoxia.cz/srovn/nestvorene-energie.htm vybarvíš červeně a žlutě Martino Bohumilo .... a co s tím dál? Jak to s tebou pohne, k čemu to vede, jak zušlechtí, co objasní....? Jen brebentění mláděte tura nad raketoplánem. Nic nedělal, jen stál, pak ho sežehly plameny motorů a zůstal popel, vítr zafoukal.... a .... A tak se stane s každým, kdo promrhá svou energii co mu byla dána do …More
Přečteš si to orthodoxia.cz/srovn/nestvorene-energie.htm vybarvíš červeně a žlutě Martino Bohumilo .... a co s tím dál? Jak to s tebou pohne, k čemu to vede, jak zušlechtí, co objasní....? Jen brebentění mláděte tura nad raketoplánem. Nic nedělal, jen stál, pak ho sežehly plameny motorů a zůstal popel, vítr zafoukal.... a .... A tak se stane s každým, kdo promrhá svou energii co mu byla dána do života, byť by to bylo klevetěním nad božskými nestvořenými energiemi.... 😊
Martina Bohumila Lutherová
K poznání Pravdy odvěké. Vše se rozvine,
teď když řkc je v prokletí dle ZJ 17.
Nic vám nepomůže, jen uvěřit Pravdě-
😇