Clicks808
Varovanie
1

NEBOJTE SE, NEOPUSTÍM VÁS

Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mou lásku.
Nebojte se, děti, buďte jedno s mým Synem.
Zatímco se nacházíte v těchto silných okamžicích změny pro celé lidstvo, vyzývám vás, abyste se podívaly do svého nitra a rozhodly se připravit na obrácení, abyste se nezřekly mého Syna.
Pro lidské stvoření je to chvíle, kdy by mělo probudit své svědomí a podívat se na sebe v důvěrnosti své vnitřní bytosti a vydat se na cestu dobra dřív, než se vládci lidstva stanou jeho pány.
Čas se posouvá k zavedení jediné moci, která bude vládnout lidstvu, a nebudou-li mé děti reagovat, ocitnou se v cizích rukou.
Zůstaňte jednotní v modlitbě [Mt 26,41; 1Thes 5,17]. Varovala jsem vás, abyste se vrátili na pravou cestu v této době, kdy zneužitá věda se šíří po celé zemi s cílem, aby vás mentálně ovládla.
Milované děti, vytrvejte v modlitbě, nevydávejte se unáhleně na cesty, které vás vzdalují od dobra, buďte opatrné, nevrhejte se na duchovní cestu – musíte jít pomalu, s jistotou a uváženě, abyste nezklamaly.
Modlete se, padněte na tvář a čiňte zadostiučinění za ty, kdo překročili míru hříchu tím, že se odevzdali ďáblu a uctívali ho skrze znesvěcení a kacířství, které útočí proti mému božskému Synu, přítomnému ve svaté eucharistii, v nejsvětější svátosti oltářní, a dopouštějí se urážek proti všemu, co jim připomíná Otcův dům.

Modlete se a odčiňujte, lidé mého Syna, nahraďte škodu. Tíha
[ramene] váhy se naklonila k Zemi, aniž by tuto událost lidstvo vzalo vážně. Míra hříchu se zvětšila, stejně jako přibývají pohromy přírody na Zemi, která je očišťována, a spolu s ní i mé děti.

Proto buďte láskou pro své bratry: Láska mého Syna musí být rozpoznána v mých pravých dětech, a jen tak budou lidé mého Syna přitahovat Boží milosrdenství. Nakonec, bolest této generace, v níž se stane to, co můj božský Syn a tato Matka odhalili, vám připomene tato volání.
Modlete se moje děti, modlete se, aby láska v lidstvu nevyhasla.
Modlete se moje děti, modlete se, komunismus kráčí vpřed a zanechává Řím v agonii.
Modlete se moje děti, modlete se, neztrácejte víru, naopak, nenechejte žádný okamžik uplynout, aniž byste byly Láskou mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Být Láskou mého Syna, je zadržení zla. Postupujte na duchovní cestě s Boží Láskou, aby víra ve vás mohla růst a vy se staly svědectvím oddanosti ke svým bratrům.
Lidé mého syna:
Buďte nadějí na slavné svítání, kdy Krev mého božského Syna podrobí utlačovatele.
Buďte dobročinní ke všem, bez rozlišování [1Kor 13].
Buďte dobročinní, ať jste kdekoli, kamkoli jdete, dokud všechny moje děti nebudou v Božím srdci mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebojte se, neopustím vás, stojím před vámi.
Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás svým pláštěm.
Matka Maria
Peter(skala)
Modlite sa, padnite na tvár a konajte zadosťučinenie za tých, ktorí prekročili mieru hriechu tým, že sa odovzdali diablovi a uctievali ho skrze znesvätenie a kacírstvo, ktoré útočí proti môjmu božskému Synovi - prítomnému vo svätej Eucharistii, v najsvätejšej sviatosti oltárnej a dopuštajú sa urážok proti všetkému, čo im pripomíná Otcov dom.