NEBOJTE SE, NEOPUSTÍM VÁS

Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Přijměte mou lásku. Nebojte se, …
Peter(skala)
Modlite sa, padnite na tvár a konajte zadosťučinenie za tých, ktorí prekročili mieru hriechu tým, že sa odovzdali diablovi a uctievali ho skrze znesvätenie a kacírstvo, ktoré útočí proti môjmu božskému Synovi - prítomnému vo svätej Eucharistii, v najsvätejšej sviatosti oltárnej a dopuštajú sa urážok proti všetkému, čo im pripomíná Otcov dom.