Victory
513

BKP: Reakce na vyjádření arcib. J. Graubnera

Vážený arcibiskupe Jane,

dostala se mi do rukou kopie Tvého dopisu panu Aleši M., ve kterém se vyjadřuješ na adresu katolíků, kteří zachovávají pravověrné učení církve.

Cituji Tvé vyjádření: „Nezlobte se, ale lidi, kteří jsou samozvanci a myslí si, že jen oni mají pravdu…“

Odpověď: Kdo je dnes skutečně věrný Kristu, Jeho učení, evangeliu a apoštolské i pravověrné Tradici církve je podle Tebe, vážený arcibiskupe Jane, samozvanec. Jenže tito tzv. samozvanci jsou v Tajemném Těle Kristově – církvi – na rozdíl od oficiální struktury, která se masově postavila proti samotným základům naší spásy a hlásá hereze, které tyto základy popírají. Doufám, že Ti je jasné, že v hodině smrti a před Božím soudem Tvá argumentace neobstojí. Bez pokání nikdo spasen nebude. Oficiální struktura, která tvoří jednotu ne s Duchem Kristovým, ale s duchem mocipánů tohoto světa, nikomu nezabezpečí spásu, a navíc zneužitím autority a nezákonným okupováním církevních úřadů podvádí duše a vede je do věčné záhuby. To je dnes krutá realita. Tvé tvrzení je očerněním maskovaným zbožně vypadající frází. Jak ale obstojíš v hodině smrti? Pokud nebudeš konat pokání, budeš věčně zavržen. Církevní úřad Ti nezabezpečí spásu. Prober se a starej se na prvním místě o vlastní duši, drahý Jane.

Citace: „… odmítli papeže a všechny katolické biskupy prohlásili za vyloučené z církve, (oni) nejsou už katolíky.“

Odpověď: Podle Tebe asi ten, kdo respektuje hereze, sodomii, modlářství a jde do věčné záhuby, je katolík, kdežto ten, kdo se řídí Božím slovem, dvoutisíciletou církevní tradicí a jde cestou spásy, podle Tebe už katolíkem není. Co se týče odmítnutí papeže, přece znáš učení církve, že arciheretik, který prosazuje sňatky sodomitů, veřejně boří Boží přikázání a objektivní morální normy, prosazuje modlářství s démonem Pačamamou, a navíc nebezpečnou mRNA vakcinaci, nemůže být právoplatnou hlavou církve. Pokud ano, pak je popřeno evangelium, apoštolská tradice, tradice Otců i svatých – a to svědčí o tom, že se nejedná o církev Kristovu, ale o anticírkve New Age.

Co se týče Tvého výroku, že jsme vyloučili všechny biskupy, my jsme je nevyloučili, oni vyloučili sami sebe pro svou jednotu s herezemi, které popírají základy katolické církve. (viz Gal 1,8-9) My jsme jenom zveřejnili jejich skrytý postoj, aby se katolíci dokázali orientovat a aby i oni sami aspoň v hodině smrti konali pokání a byli spaseni. Každý na koho byla zveřejněna anathema, může dodatečně, dokud žije, veřejně vyznat pravověrné učení před svou diecézí a tím ze sebe tuto anathemu před Bohem i před církví sejmout. Kéž bys Ty byl prvním, který dá příklad tohoto spásného gesta. Tím anathemu, tedy prokletí, z Tebe sejme i Bůh. Anathemou ses neprohřešil proti nám, ale proti Bohu a sobě, vážený arcibiskupe Jane.

Citace: „Kdo se k nim přidává, nemá už právo přijímat svátosti, pokud se upřímně neobrátí.“

Odpověď: Z Tvého tvrzení vyplývá, že právo přijímat svátosti mají tedy dnes už jen heretici, modláři a sodomité. To ale svědčí o tom, že jde o neplatné svátosti.

Z katolického učení a Tradice je jasné, že ti, kteří jsou ve vnitřní jednotě s arcikacířem Bergogliem, který okupuje papežský úřad, nevysluhují platné svátosti. To se týká i Tebe.

Ptám se, co to znamená „upřímně se obrátit“ – od čeho k čemu? Ty navádíš k tzv. upřímnému obrácení od věrnosti Kristu a pravověrnému učení církve, které vede ke spáse, k herezím a k cestě do zavržení.

Vážený arcibiskupe Jane, doba postní, doba pokání, vrcholí. Tvá zatvrzelost a neochota konat pokání z herezí a z apostaze od Pána Ježíše Krista svědčí o tom, že už jsi jednou nohou v pekle, ne-li dvěma. Kéž v této době postní Ti Bůh dá milost začít vážně myslet na smrt, Boží soud a věčnost, proto Ti slibuji, že se za Tebe pomodlím Otčenáš a Zdrávas.

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

4. 4. 2022