Clicks465
Stylita
2

Boží slovo na den 5.5. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
Jan 15,1-8
Stylita
Dnes má svátek blah. Grzegorz Frąckowiak.

Grzegorz Frąckowiak, SVD (8. července 1911, Łowęcice – 8. května 1943, Drážďany) byl polský římskokatolický řeholník (laický bratr) v kongregaci Verbistů. Stal se obětí nacistického režimu a katolickou církví je uctíván jako blahoslavený mučedník. Jeho liturgická památka připadá na 5. květen.
Byl synem Ondřeje Frąckowiaka a jeho manželky Žofie, rozené …More
Dnes má svátek blah. Grzegorz Frąckowiak.

Grzegorz Frąckowiak, SVD (8. července 1911, Łowęcice – 8. května 1943, Drážďany) byl polský římskokatolický řeholník (laický bratr) v kongregaci Verbistů. Stal se obětí nacistického režimu a katolickou církví je uctíván jako blahoslavený mučedník. Jeho liturgická památka připadá na 5. květen.
Byl synem Ondřeje Frąckowiaka a jeho manželky Žofie, rozené Płończak. Byl osmým z dvanácti sourozenců. Při křtu dostal jméno Boleslav. Roku 1927 nastoupil do "malého semináře" (instituce na úrovni střední školy) kongregace Verbistů. V roce 1930 zahájil v této kongregaci postulát v Górnej Grupie a přijal řeholní jméno Grzegorz (Řehoř). Díky své horlivosti v noviciátu mohl v roce 1932 složit první řeholní sliby a 8. září 1938 slavné sliby. Svými představenými byl hodnocen jako příkladný řeholník. Vedle řádových studií se též vyučil knihařem.
V době vypuknutí druhé světové války působil jako učitel katechismu a vedl přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání. Po zatčení svého představeného, P. Giczely, provizorně pastoračně působil tím, že podával lidem svaté přijímání (Mši jakožto nekněz sloužit nesměl) a křtil. Rozšiřoval také tajné noviny „Dla Ciebie, Polsko”. Tato jeho činnost byla odhalena gestapem a fr. Grzegorz byl asi po roce takové ilegální činnosti zatčen. Aby uchránil své spolupracovníky, vzal veškerá obvinění na sebe. Byl vězněn v poznaňském táboře Fort VII., následně ve Zwickau. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven 8. května 1943 v Drážďanech.
Beatifikován byl papežem Janem Pavlem II. dne 13. června 1999 ve Varšavě ve skupině 108 polských mučedníků z druhé světové války.
zdroj: wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Frąckowiak
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. Církevní obec je tedy vypravila na cestu. Šli přes Fénicii a Samařsko a obšírně vykládali o tom, jak se pohané obracejí, a tím působili všem bratřím velikou radost. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati od církevní obce, apoštolů a starších. Vypravovali jim, co všechno Bůh jejich prostřednictvím vykonal. Ale někteří z těch, kdo přešli k víře z farizejské strany, zasáhli a říkali: „Pohané musí přijmout obřízku a je třeba jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův Zákon.“ Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili.
Sk 15,1-6

Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Nebo: Aleluja.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.

Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Zl 122

Evangelium:
Jan 15,1-8