Language
27
vi.news

Hoa Kỳ lạm dụng Tuyên truyền để hướng mọi thứ khỏi vấn đề thực tế - Giám mục Madison làm rõ

Cuộc "khủng hoảng" không chỉ giới hạn với McCarrickhoặc Báo cáo Bồi thẩm đoàn Pennsylvania, Giám mục Robert Morlino ở Madison, Hoa Kỳ, đã chỉ ra trên MadisonDiocese.org (18 tháng 8). Morlino giải …