vi.news
32

Hồng y tin rằng: Sự rối loạn trong Giáo hội là "Sự Thanh tẩy"

Chúa Kitô sẽ thay đổi "sự rỗi loạn" hiện đang cai quản Giáo hội, Hồng y của Utrecht, Willem Eijk, Hà Lan, nói với NcRegister.com (ngày 17 tháng 5). Ông chỉ ra rằng Giáo hội là "doanh nghiệp lâu đời …