Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Những đoạn văn chính của "Querida Amazonia": Pachamama tái xuất

Tông huấn của Francis, đã bị rò rỉ nhiều giờ trước khi được công bố (ngày 12 tháng 2), bác bỏ việc phong chức cho những người đàn ông đã kết hôn vì câu hỏi không chỉ đơn giản là "tạo điều kiện để …