Boží slovo na den 23.3. A.D.2020

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co …
Zedad
Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je živ!“
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Hle, utvořím nová nebesa a novou zemi, nebude se vzpomínat na to, co minulo, (nikomu) to nevstoupí na mysl. Plesat a jásat budou navěky nad tím, co stvořím: neboť - hle - v jásot přetvořím Jeruzalém a lid jeho v radost! Plesat budu nad Jeruzalémem, radovat se budu ze …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Hle, utvořím nová nebesa a novou zemi, nebude se vzpomínat na to, co minulo, (nikomu) to nevstoupí na mysl. Plesat a jásat budou navěky nad tím, co stvořím: neboť - hle - v jásot přetvořím Jeruzalém a lid jeho v radost! Plesat budu nad Jeruzalémem, radovat se budu ze svého lidu. Neuslyší se v něm hlas pláče nebo křiku. Nebude v něm dítě, (které by žilo) jen několik dní, ani stařec, který nenaplní svá léta; teprve (ve stáří) sta let jinoch zemře, za prokletého bude považován, kdo se nedožije sta let. Vystavějí si domy a budou (v nich) bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich plody.“
Iz 65,17-21

Žalm:
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil,
nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši,
zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.

Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní,
a vzdávejte díky jeho svatému jménu!
Vždyť jeho hněv trvá chvíli,
ale jeho laskavost po celý život,
zvečera se uhostí pláč,
zjitra však jásot.

Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou,
pomoz mi, Hospodine!
Můj nářek jsi obrátil v tanec,
Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!
Zl 30

Evangelium:
Jan 4,43-54

Církevní kalendář:
sv. Turibius z Mongroveja (+1606)
Pocházel ze Španělska. V Salamance vystudoval práva. Filipem II. byl ustanoven předsedou inkvizičního tribunálu v Granadě. Od svých 43 let byl 25 let arcibiskupem v peruánském hlavním městě Limě. Cítil s indiánskými domorodci, kteří úpěli pod nadvládou Španělů a měli sklon svou nenávist přenášet na křesťanství. Turibius se naučil jazykům domorodých kmenů. Putoval po celé zemi a hlásal Boží slovo, zakládal kostely, kláštery, školy i nemocnice. Pln horlivosti konal synody a koncily, které podnítily náboženský život. Důsledně hájil práva církve i domorodců, kterým věnoval mnoho péče.
www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp