Hồng Y Müller: Thuật ngữ "Đất mẹ" của Thượng hội đồng là một thứ ngoại giáo.

Thuật ngữ "Đất mẹ" được sử dụng trong tài liệu làm việc của Thượng hội đồng là "một biểu hiện ngoại đạo," Hồng y Müller nói với IlFoglio.it (ngày 7 tháng 10). Ông giải thích với những phi tín hữu …