Boží slovo na den 30.8. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_05.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z (moci) Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_05.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z (moci) Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v té věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra, protože Pán to všechno přísně trestá, jak jsme vám to už dříve pověděli a důrazně připomněli. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím (příkazem) někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého svatého Ducha.
1Sol 4,1-8

Žalm:
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo,
chrání život svých svatých,
z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Světlo vychází spravedlivému
a lidem upřímného srdce radost.
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
a oslavujte jeho svaté jméno!
Zl 97

Evangelium:
Mt 25,1-13

Církevní kalendář:
sv. Fiakr (+ asi 670)
Pochází z Irska, odkud přicestoval do Francie. Důvodem prý bylo hledání samoty před světskou slávou. Podle nespolehlivého legendárního vyprávění měl totiž pocházet z královského rodu. Spolehlivou zprávou je až jeho návštěva benediktinského biskupa v Meaux, sv. Farona, od kterého obdržel v blízkém Breuil pozemek. Na něm si postavil poustevnu, u které založil zahradu na pěstování zeleniny a vybudoval i skromnou ubytovnu pro poutníky. K orbě nepoužíval pluh, ale prý pouze svoji hůl. Podle legendy na pozemku, kde býval les, vyrostla kvetoucí zahrada. Jedni si myslí, že holí nazýval rýč, druzí se kloní k tomu, že si pomohl zázrakem.
Měl dar uzdravování, zmiňovány jsou zejména venerické choroby (pohlavní a problémy s hemoroidy). Časem se kolem Fiakra vytvořila i skupina žáků. Byl velmi dbalý čistoty srdce a prý až úzkostlivý ve vztahu k ženám, kterých se stranil, aby se chránil před možností prohřešku.
Pohřben byl v Meaux a u jeho hrobu byla vyprošována zázračná uzdravení. Jeho ostatky byly později přeneseny do chrámu v Meaux. Místo jeho poustevnického života bylo nazváno Seine-et- Marne a město zbudované v oněch místech Saint-Fiacre-en-Brie.
catholica.cz