magdach
1912.1K

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením Téměř po celou dobu mého veřejného psaní v mých blozích přináším také informace o jídle a jeho znesvěcení. Přesněji řečeno: o potravin…
Samson1
Budeme nakupovat potraviny v Rusku. Hmm protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2413-biorusko-n…
Samson1
Já nevím, proč by mou osobní svobodu měl někdo řídit, manipulovat, toto jez a toto nejez, pij a nepij. Já už jsem si zvyk na to, že ikdyž se Eliáš tváří jako přísný prorok, já mám svobodu v Pánu. Své svědomí a nikdo na mne nebude dělat bububuibu. Prostě nikdo nemá právo s druhým člověkem manipulovat. Já nepatřím ani nějaké Petře a ani Eliášovi, ale Pánu. Ať si každej trhne nohou, já piji a jím s …More
Já nevím, proč by mou osobní svobodu měl někdo řídit, manipulovat, toto jez a toto nejez, pij a nepij. Já už jsem si zvyk na to, že ikdyž se Eliáš tváří jako přísný prorok, já mám svobodu v Pánu. Své svědomí a nikdo na mne nebude dělat bububuibu. Prostě nikdo nemá právo s druhým člověkem manipulovat. Já nepatřím ani nějaké Petře a ani Eliášovi, ale Pánu. Ať si každej trhne nohou, já piji a jím s díky Pánu. Na zdraví
4 more comments from Samson1
Samson1
Beno hle, nepřevracej Písmo svaté. Ze mne osla neuděláš.

9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.
10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
12 Byly v …More
Beno hle, nepřevracej Písmo svaté. Ze mne osla neuděláš.

9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.
10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.
13 Tu k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“
14 Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“
15 Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“
16 To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
17 Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,
18 zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.
19 A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě;
20 sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“
21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?“
22 Oni odpověděli: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.“
23 Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.
Samson1
No ještě poslouchat Bena tak budu jíst šočovicu jak Ezau I Pán si dal rád beránka.
Samson1
No to se jedná o maso obětované modlám a nic to neznamená. Jen kdybych tím někoho pohoršoval, že jím maso obětované modám a někdo byl pohoršen tu začíná neláska, pokud mne na to někdo upozorní. Co se vpichuje do kuřat??? No, pokud budete jíst otrávené, neuškodí vám. Takže s požehnáním jídla a sebe a zatím manna nepadá. No, já dnes uvařil skopový guláš a OK. Ještě to zapít a lehnout k …More
No to se jedná o maso obětované modlám a nic to neznamená. Jen kdybych tím někoho pohoršoval, že jím maso obětované modám a někdo byl pohoršen tu začíná neláska, pokud mne na to někdo upozorní. Co se vpichuje do kuřat??? No, pokud budete jíst otrávené, neuškodí vám. Takže s požehnáním jídla a sebe a zatím manna nepadá. No, já dnes uvařil skopový guláš a OK. Ještě to zapít a lehnout k polednímu klidu ajeto.
Samson1
Co píše o tom apoštol Pavel.

— Maso obětované modlám
1 Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že ‚všichni máme poznání‘. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
2 Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.
3 Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.
4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani …More
Co píše o tom apoštol Pavel.

— Maso obětované modlám
1 Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že ‚všichni máme poznání‘. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
2 Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.
3 Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.
4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.
5 I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů –
6 my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.
7 Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám; jejich svědomí je nejisté, a proto je poskvrněno.
8 Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované maso, nic neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme.
9 Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé.
10 Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám?
11 Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby – bratr, pro kterého Kristus zemřel!
12 Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu.
13 A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu.
© 2001 Česká biblická společnost
Pepík likes this.
Pepík
Je úplně přirozené, že raději budeme věřit Petře, než pominutému lháři.
niedopytalski
A zase si osobní nevraživost řešíte u článku, který je úplně o něčem jinék.
niedopytalski
Víleme připojuju se ktvému komentáří.Čtenář se na místo argumentu pro nebo proti tomu co je napsané v článku, dozví spoustu volovin , které se zveřejněným textem pramálo souvisí.
pařez
pařez
K tématu příspěvku - bylo by žádoucí vyjasnit si terminologii - význam termínu "znesvětit" je jiný, než jak jej chápe Petra B. Nevím, jak jej přesně chápe ona (snad jako směřování k svázanosti či posednutí), ale v obvyklém významu znamená znesvěcení buď mimořádný projev neúcty (např. znesvětit hrob, kostel) v tom světském významu, nebo v tom křesťanském pohledu je to jednání, které ruší "…More
K tématu příspěvku - bylo by žádoucí vyjasnit si terminologii - význam termínu "znesvětit" je jiný, než jak jej chápe Petra B. Nevím, jak jej přesně chápe ona (snad jako směřování k svázanosti či posednutí), ale v obvyklém významu znamená znesvěcení buď mimořádný projev neúcty (např. znesvětit hrob, kostel) v tom světském významu, nebo v tom křesťanském pohledu je to jednání, které ruší "zasvěcení" - určitá věc, prostor nebo člověk byl odevzdán (vyhrazen) do služby Bohu,tj. "zasvěcen", znesvěcující jednání buď toto zasvěcení nerespektuje (divadelní představení v kostele), nebo má za cíl neúctou k předmětu spojeného s Bohem potupit samotného Boha (např. pošlapání kříže).
Pokud jde o "znesvěcení" člověka ve významu umenšení či zničení stavu milosti posvěcující v jeho duši přijímáním určitých druhů pokrmů, pak platí v prvé řadě Kristova slova
Mk 7,14-23:

"Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte:

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“

Kdo má uši k slyšení, slyš!

Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství.

Řekl jim: „Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?“ Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.

A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“
Gábi likes this.
Pepík
To jsi napsal dobře. Také nechápu, proč se opakovaně registruje na Glorii, aby se šťoural v lidech. To není jeho práce a lidé opravdu nejsou .....
Asi to neví.
Pepík
Pacient jako pacient, stále je to člověk. Ty jsi podle svých slov hodně slepý, když v lidech nalézáš stopy Božího království a jiskru Božího ducha, lidskou duši. Něco píšeš a opak děláš. Ve všech svých souběžných registracích. Jsi hloupý a ulhaný.
niedopytalski
Neni dobre zhazovat něčí komentář, jen na základě svých pocitů.
Na druhou stranu je třeba počítat
s tím, že existují jedinci s velkou fantazii, kterou nedostatečně kontrolují .
Je třeba navíc počítat i s psychicky nemocnými lidmi, jejichž vnímání a ůsudky jsou ovlivněny jejich diagnozou.
Spíš je třeba při pochybách o jejich tvrzení se jich doptat, proč si to myslí a z jakého zdroje čerpali.
A …More
Neni dobre zhazovat něčí komentář, jen na základě svých pocitů.
Na druhou stranu je třeba počítat
s tím, že existují jedinci s velkou fantazii, kterou nedostatečně kontrolují .
Je třeba navíc počítat i s psychicky nemocnými lidmi, jejichž vnímání a ůsudky jsou ovlivněny jejich diagnozou.
Spíš je třeba při pochybách o jejich tvrzení se jich doptat, proč si to myslí a z jakého zdroje čerpali.
A tak lépe rozhodnout , zda se jedná o reálnou informaci nebo výmysl.
Pepík
Hoki alias Mirečku, ty musíš být hodně slepý člověk, když pohrdáš tím, co sám napíšeš. Hodně slepý člověk, když pohrdáš pacienty, kteří tě živí. To se ti brzy vymstí.

Hoki

Zde domov můj

Stejně jako v lidech nalézáme stopy Božího království a jiskru Božího ducha, lidskou duši , tak i v přírodě poznáváme mocnou ruku Boží, která vše tvoří a tvořit nepřestává. Majestátnost, velebnost i …More
Hoki alias Mirečku, ty musíš být hodně slepý člověk, když pohrdáš tím, co sám napíšeš. Hodně slepý člověk, když pohrdáš pacienty, kteří tě živí. To se ti brzy vymstí.

Hoki

Zde domov můj

Stejně jako v lidech nalézáme stopy Božího království a jiskru Božího ducha, lidskou duši , tak i v přírodě poznáváme mocnou ruku Boží, která vše tvoří a tvořit nepřestává. Majestátnost, velebnost i jedinečnost světa, který Bůh stvořil nám ukazuje zlomek z toho co nás čeká. Jako karavana moc dobře věděla co je oáza, studna a co nekonečná poušť, tak tím samým způsobem můžeme uvažovat i my... Jen hodně slepý člověk tímto může pohrdat a nechápat...
Maria Dubovska
tak ked to bolo nadránom, už hned všetci vieme, že je to pravda. také detaily si predsa nikto nevymyslí.
Peter(skala)
Zjevení Panny Marie, nad ránem dne 5.4.2016:
„Mé děti,
je třeba, abych vám odhalila, jak mocně jste znesvěcovány Satanem skrze krmi, kterou požívati budete. Jsou jimi Babylónské jedy, které Satan vymyslel již v městě Babylonu a používal v městech Gomora a Sodoma. Babylonské jedy jsou vařený cukr, káva, energetické nápoje a vše, co je obsahuje.


petrabostlova.wordpress.com/…/ze-zjeveni-…More
Zjevení Panny Marie, nad ránem dne 5.4.2016:
„Mé děti,
je třeba, abych vám odhalila, jak mocně jste znesvěcovány Satanem skrze krmi, kterou požívati budete. Jsou jimi Babylónské jedy, které Satan vymyslel již v městě Babylonu a používal v městech Gomora a Sodoma. Babylonské jedy jsou vařený cukr, káva, energetické nápoje a vše, co je obsahuje.


petrabostlova.wordpress.com/…/ze-zjeveni-pann…
Peter(skala)
Maria Dubovska
A kde to akoze najdem tie vyjadrenia o babylonskej zlci, pravdaze okrem vasich elaboratov.?

tiež by ma zaujimalo, zatial som pochopil, že to udajne povedala Panna Márie - Petre Bostlovej
Maria Dubovska
A kde to akoze najdem tie vyjadrenia o babylonskej zlci, pravdaze okrem vasich elaboratov.?