vi.news
67

Sarah mâu thuẫn với Gänswein: "Bản thảo hoàn chỉnh đã được phê duyệt"

Hồng Y Sarah đã công bố vào ngày 14 tháng 1 hai phát biểu về cuốn sách về đời sống độc thân. Tuyên bố đầu tiên nhắc lại cách nó xuất hiện (Tuyên bố báo chí bằng tiếng Ý và tiếng Pháp). Tuyên bố …