Ostrik
3752415

Přijal tělo z Marie Panny

Ježíš je centrem naší pozornosti
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný den vespolek. Přeji všem pevné odhodlání ke hledání Krista.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnané dopoledne vespolek. Požehnaný den i těm, kteří ještě vzdorují Bohu, ale nakonec stejně podlehnou Boží lásce! Boží milosrdenství je větší, než peklo!
6 more comments from Ostrik
Ostrik
Blahopřání ke dni matek posílám rovněž do nebeských výšin matce našeho Pána Ježíše Krista - Marii.
Ostrik
Nebojuj s nástroji zlého, bratře Beno.

Ef 6:11-12a
11Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čeliti úkladům dáblovým,12neboť bojování naše není proti krvi a tělu...
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný den vespolek.
Ostrik
Bratr Peter(skala) byl tak laskav, že vložil odkaz na velmi zajímavý článek. Jsou v něm shrnuty jisté námitky, kterými je třeba se vážně zabývat. www.orthodoxia.cz/srovn/neposkvr.htm
Především se jedná o zamlžení Ježíšova učení, jak jsem mnohokrát poznamenal. Lidová zbožnost tančí kolem člověka a přitom zapomíná na Boha Spasitele. Zbytečné jsou námitky, že tomu tak není. S Ježíšem máme být v …More
Bratr Peter(skala) byl tak laskav, že vložil odkaz na velmi zajímavý článek. Jsou v něm shrnuty jisté námitky, kterými je třeba se vážně zabývat. www.orthodoxia.cz/srovn/neposkvr.htm
Především se jedná o zamlžení Ježíšova učení, jak jsem mnohokrát poznamenal. Lidová zbožnost tančí kolem člověka a přitom zapomíná na Boha Spasitele. Zbytečné jsou námitky, že tomu tak není. S Ježíšem máme být v neustálém kontaktu, jak to řekl papež František ve své promluvě 3. května t.r.
Ostrik
Ještě pro bratra +Josepha+

KKC § 598 Církev v učitelském úřadu své víry a ve svědectví svých svatých nikdy nezapomněla, že „každý hříšník je příčinou a nástrojem … utrpení“ božského Vykupitele. Vzhledem k tomu, že naše hříchy urážejí samého Krista, neváhá církev křesťanům připsat mnohem těžší odpovědnost za Ježíšovu popravu, kterou oni sami často svalovali jen a jen na Židy: Je jasné, že …More
Ještě pro bratra +Josepha+

KKC § 598 Církev v učitelském úřadu své víry a ve svědectví svých svatých nikdy nezapomněla, že „každý hříšník je příčinou a nástrojem … utrpení“ božského Vykupitele. Vzhledem k tomu, že naše hříchy urážejí samého Krista, neváhá církev křesťanům připsat mnohem těžší odpovědnost za Ježíšovu popravu, kterou oni sami často svalovali jen a jen na Židy: Je jasné, že mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do svých hříchů. Jelikož naše viny přivedly Ježíše k popravě na kříži, pak ti, kteří se utápějí v nepravostech, znovu křižují svými hříchy Božího Syna ve svých srdcích, nakolik v nich přebývá, a uvádějí ho v posměch. Je třeba přiznat, že náš vlastní zločin v tomto případě je větší než ten, kterého se dopustili Židé. Ti totiž — jak dosvědčuje svatý Pavel — by nebyli ukřižovali Ježíše, kdyby ho byli poznali jako božského krále. Avšak my křesťané, ačkoliv vyznáváme, že ho známe, ve skutečnosti ho svými skutky zapíráme a vztahujeme na něj své násilnické ruce. A nebyli to jen zlí duchové, kteří ho ukřižovali; byls to i ty s nimi, který jsi ho ukřižoval a ještě ho přibíjíš na kříž, když si libuješ v neřestech a hříších.

Ostrik
Drahá sestro Solinadzlato, Otto nic nepopírá. V tom textu se píše, že to jsou tvrdá slova a mnoho učedníků Ježíše opustilo, protože nechápali. Proto se Otto ptá, jestli čtenářům bylo dáno pochopit. Vyzdvihuje tam to nejdůležitější. Život je v Duchu, je ve Slově. Život máme ne proto, že jíme a pijeme, ale že Pán Ježíš Kristus to řekl. Pro mne je to nádherné svědectví o víře.
pokrk likes this.
Samson1
Jo a víc růžence a jeto
modlitba.sk
pokrk
henta 20:19

Jsem zarmoucena, milovaný bratře Ostriku,

Nesmúť sestra,skús to pozrieť ešte raz,mne sa zdá že je to v poriadku,hovorí toto:
Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Bylo vám dáno pochopit? Jsme živi ze slov, která nám Mistr pověděl.
Ostrik likes this.
Samson1
Jo, třeba se vrátit od učitelů dokonalosti výkladu písma svatého ke KKC.

henta 20:19

Jsem zarmoucena, milovaný bratře Ostriku, že se pan Otto zdráhá uvěřit slovům Pána Ježíše Krista.
A že popírá, že nám Pán Ježíš dává v Eucharistii své Tělo a svou Krev. Vždyť to tak říká...toto je...toto je...

Ostrik likes this. 20:29
Ostrik
Drahá sestro Hento, to bude omyl. On to určitě nepopírá.
P.S. Tak jsem si to přečetl a dal jsem ti palec hoří srdce ke všem tvým komentářům, aby ti nebylo smutno. Bratr Otto pozvedl duchovně úroveň svých stránek o stupeň výš. Napsal to hezky.
pokrk likes this.
tradyrespect
Takovým ženám kladl Ježíš na srdce - Neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.

henta 20:19

Jsem zarmoucena, milovaný bratře Ostriku, že se pan Otto zdráhá uvěřit slovům Pána Ježíše Krista.
A že popírá, že nám Pán Ježíš dává v Eucharistii své Tělo a svou Krev. Vždyť to tak říká...toto je...toto je...
Ostrik
+Joseph+ 12:35

Kletba vyvolených / MUDr. Gabriel Hoffmann
___________________________________________________________________________________________
Joseph, Ježíšovo učení je o lásce a odpouštění. Pokud se někdo živí nenávistí a touhou po pomstě, tak není náš. Pán Ježíš visel na kříži a prosil Otce o odpuštění pro všechny, protože nevěděli, co činí. To je nadějné. Boží cesty jsou nevyzpytateln…More
+Joseph+ 12:35

Kletba vyvolených / MUDr. Gabriel Hoffmann
___________________________________________________________________________________________
Joseph, Ježíšovo učení je o lásce a odpouštění. Pokud se někdo živí nenávistí a touhou po pomstě, tak není náš. Pán Ježíš visel na kříži a prosil Otce o odpuštění pro všechny, protože nevěděli, co činí. To je nadějné. Boží cesty jsou nevyzpytatelné, lidé nejsou schopni dokonale porozumět. Každý ale může otevřít své srdce lásce a když s láskou přijde k bližnímu, není co řešit. Škoda drahocenného času na nesmysly.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Nezapomínejte na našeho jediného Spasitele a vzdejte mu chválu! Není lidem dáno jiné jméno, ve kterém by mohlo být spasení.
+Joseph+
+Joseph+
a z čeho vyplývá že P. Kolbe házel všechny židy do jednoho pytle, když i některé prokazatelně zachránil z rukou Němců ?
tradyrespect
Moje řeč.

Ostrik pátek, 23:18
Nejlépe je dát prostor církevnímu učení. Je posvěcené Duchem svatým, má tedy pečeť Boží pravdy.
Ostrik
Nejlépe je dát prostor církevnímu učení. Je posvěcené Duchem svatým, má tedy pečeť Boží pravdy.

KKC § 597 S ohledem na dějinnou složitost „Ježíšova procesu“, jak nám jej líčí evangelijní vyprávění, a na osobní vinu hlavních představitelů procesu (Jidáš, velerada, Pilát), kterou zná jen Bůh, nelze za něj připisovat odpovědnost všem jeruzalémským Židům, navzdory křiku zmanipulovaného davu a …More
Nejlépe je dát prostor církevnímu učení. Je posvěcené Duchem svatým, má tedy pečeť Boží pravdy.

KKC § 597 S ohledem na dějinnou složitost „Ježíšova procesu“, jak nám jej líčí evangelijní vyprávění, a na osobní vinu hlavních představitelů procesu (Jidáš, velerada, Pilát), kterou zná jen Bůh, nelze za něj připisovat odpovědnost všem jeruzalémským Židům, navzdory křiku zmanipulovaného davu a kolektivním výtkám obsaženým ve výzvách k obrácení po letnicích. Sám Ježíš ve svém odpuštění na kříži a Petr podle jeho příkladu uznali „nevědomost“ jeruzalémských Židů a jejich předáků. Tím méně lze na základě křiku lidu: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti (Mt 27,25), který znamená jen jakousi schvalovací formuli, rozšiřovat odpovědnost na ostatní Židy v čase a prostoru: Velmi dobře to církev vyjádřila na 2. vatikánském koncilu: „Nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním … Židé nesmějí být označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma.“
Filofej likes this.
+Joseph+
Kolbeho vztah k Židům je kontroverzní otázkou, která vyvolala menší spory okolo jeho kanonizačního procesu. Byl striktním antijudaistou a v řadě svých kázání ostře vystupoval proti nim.[1] Obviňoval je z nepřátelského postoje vůči křesťanství, náklonnosti ke komunismu a celosvětového spiknutí za účelem zničení křesťanů. Polští Židé jej v té době považovali za svého nepřítele. Řada kriti…More
Kolbeho vztah k Židům je kontroverzní otázkou, která vyvolala menší spory okolo jeho kanonizačního procesu. Byl striktním antijudaistou a v řadě svých kázání ostře vystupoval proti nim.[1] Obviňoval je z nepřátelského postoje vůči křesťanství, náklonnosti ke komunismu a celosvětového spiknutí za účelem zničení křesťanů. Polští Židé jej v té době považovali za svého nepřítele. Řada kritiků proto vystoupila proti jeho kanonizaci a poukázala na riziko, že někteří extremisté budou jeho kanonizaci brát jako potvrzení správnosti svých protižidovských předsudků. Tyto argumenty však církev popírá a jednoduše konstatuje, že chtěl pouze Židy obrátit na svou víru.[2]
Na druhé straně Kolbe ovšem vedl svoji „válku s Židy“ pouze v ideologické rovině. Ostře odsoudil násilí, které na nich bylo koncem třicátých let pácháno, a za okupace Polska ukryl či podpořil na útěku stovky z nich.[7] Vystupoval proti pronásledování Židů, po okupaci Polska je skrýval a pomáhal jim v útěku.[8] Zastánci jeho kanonizace tehdy tvrdili, že jednak kanonizace nestanoví žádnou neomylnost učení svatořečeného ani neposkvrněnost celého jeho života (viz např. sv. Pavel, který před svým obrácením pronásledoval a likvidoval křesťany), a i když (by) byl jeho postoj k Židům problematický, pak byl rozhodně odčiněn.
+Joseph+
věřím že P. Kolbe znal slova svého Pána a žil je každodenné
Ostrik
Každý nemá na to, aby se stal Kristovým učedníkem:
L 6:27-30
27„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. 29Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. 30Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, …More
Každý nemá na to, aby se stal Kristovým učedníkem:
L 6:27-30
27„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. 29Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. 30Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět.
Žehnám vám a modlím se za ty z vás, kteří zde druhým děláte příkoří. Někteří nevíte, co činíte.
Ostrik
Pán Ježíš nevejde do srdce plného hnisavé nenávisti.

Mt 5:43-45
43„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť …More
Pán Ježíš nevejde do srdce plného hnisavé nenávisti.

Mt 5:43-45
43„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
+Joseph+
jednoduše, kdo nepřijme Krista ukřižovaného a vzkříšeného a jeho Svatou rodičku, nebude mít podíl, přísliby jsou podmíněny
tradyrespect likes this.
Ostrik
PODĚKUJME STARŠÍM BRATŘÍM!
R 11:25-29
25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.

26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;

27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich …
More
PODĚKUJME STARŠÍM BRATŘÍM!
R 11:25-29
25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.

26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;

27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘

28Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.

29Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.

Ostrik
Odmítají proto, že tak rozhodl Bůh. Zatvrdil jim srdce, abychom mohli být spaseni my - pohané. Mají však příslib a ten jim nikdo vzít nemůže.
+Joseph+
tradyrespect likes this.
Ostrik
Někteří lidé musí v kostele hodně trpět, když se čte ze Starého zákona nebo zpívají Žalmy! Takové "talmudské", co mají i starší bratři ve svých knihách!
Že bychom přestali oslovovat našeho Otce v nebesích, protože tak činí "talmudisté"?
Je to směšné...
Filofej likes this.
+Joseph+
Ostrik
Ježíš a apoštolové jsou Židé a jsou to naši starší bratři.

O poslední večeři toho víme jen velice málo. Nebudeme se zabývat nevěrohodnými legendami, udělejme místo holým faktům.

L 22:19-20 19Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ 20A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová …More
Ježíš a apoštolové jsou Židé a jsou to naši starší bratři.

O poslední večeři toho víme jen velice málo. Nebudeme se zabývat nevěrohodnými legendami, udělejme místo holým faktům.

L 22:19-20 19Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ 20A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.

Vidíme v textu jen zmínku o tom, jak Ježíš vzdal otci díky. Protože byl Žid a plnil zákon, s největší pravděpodobností odříkal tyto předepsané modlitby.

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž dáváš chléb ze země. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž tvoří plod révy. Této modlitbě se říká beracha, tzn. požehnání.
Ostrik
Kdybychom se řídili radami nedovzdělanců, nemohli bychom se modlit ani modlitbu Páně - Otčenáš. A to jen proto, že obsah modlitby, totožná slova modlitby Otčenáš jsou i v ranní modlitbě starších bratrů, z nichž přišlo naše vykoupení?
Ty jsi Hospodin, náš Bůh, jenž je v nebi i na zemi...
Že oslovení Otče náš je i v pátém požehnání?
Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili...
To je směšné, když …More
Kdybychom se řídili radami nedovzdělanců, nemohli bychom se modlit ani modlitbu Páně - Otčenáš. A to jen proto, že obsah modlitby, totožná slova modlitby Otčenáš jsou i v ranní modlitbě starších bratrů, z nichž přišlo naše vykoupení?
Ty jsi Hospodin, náš Bůh, jenž je v nebi i na zemi...
Že oslovení Otče náš je i v pátém požehnání?
Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili...
To je směšné, když někdo nestydatě zapírá židovské kořeny naší víry. Na co je potom tato planá větev naroubována? Měla by být na pravém kmeni a není.
One more comment from Ostrik
Ostrik
sulnadzlato 19:29

Z úcty k PRAVDĚ zde uvedu milovaný bratře Ostriku to co jsem dostala poštou. Tedy já mám nos!!!!
Ne podarebni jsi mi Ostriku říkal, že mě sám Pán vede...hned to ve mě vzbudilo nevoli...takže původní text
je prý tento:
(Plod Lidské Práce), což ukazuje jednak na způsob jeho vzniku a jednak na tu talmudskou modlitbu před jídlem, která nahradila toto překrásné katolické obětování …
More
sulnadzlato 19:29

Z úcty k PRAVDĚ zde uvedu milovaný bratře Ostriku to co jsem dostala poštou. Tedy já mám nos!!!!
Ne podarebni jsi mi Ostriku říkal, že mě sám Pán vede...hned to ve mě vzbudilo nevoli...takže původní text
je prý tento:
(Plod Lidské Práce), což ukazuje jednak na způsob jeho vzniku a jednak na tu talmudskou modlitbu před jídlem, která nahradila toto překrásné katolické obětování z tradiční Mše sv.:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Na hloupé řeči lidí, kteří ve svém životě přišli k pokoutním informacím nedej, drahá sestro Solinadzlato. Talmudská modlitba je nesmysl, nic takového není. Ten nedovzdělanec, který ti psal, neví ani, co talmud znamená. Je to hebrejské slovo a znamená UČENÍ nebo studium. Každý Mistr, který měl školu a učedníky tedy i Pán Ježíš Kristus, měl své učení - talmud. Talmud je slovo jako každé jiné, třeba rabbi, jak Ježíše oslovovali. Lomed znamená učit se. Ježíšovi učedníci byli talmidim.
Tihle rádoby mudrlanti nedokáží pochopit, že Ježíš a apoštolové byli Židé, vyznávající mojžíšské náboženství. Je to smutné, že místo získávání nových informací obětují čas na zákulisní korespondenční intriky. Nebudeme Spasitele zavrhovat jen proto, že byl Žid! To snad dá rozum!
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré dopoledne vespolek.
Sulika likes this.
Samson1
Slovo Boží může být řečeno s předstihem, proroctví a slovo se naplní. Nevrátí se, dokud nevykoná, co je mu uloženo.
Samson1
Takže tradyo slově Božím se tak vyjádřili i někteř svatí. Jinak opravdu slobo Boží je skutek. Slovem tvoří, nebo boří. Ju
O té osmé "svátosti tuším mluvil sv. Augustýn
tradyrespect
Achjo! To je ale kardinální blbost, že??? Copak nevíš, ty náš Rozkoukávači, že katechumeni mohli být přítomni pouze části mše, kde bylo Boží Slovo a před obětní částí museli odejít, protože ještě nepřijali křest?
Ty fakt děláš radost všem, kdo chtějí katolickou církev rozložit. :-///

Samson1 12:36
Slovo Boží je slyšená svátost a slovo Boží je čin.
Samson1
Slovo Boží je slyšená svátost a slovo Boží je čin.
Ostrik
Mám tu dva citáty. Z Katechismu a z Písma svatého. Oba svědčí o tom, že základem Kristovy církve je sám Ježíš.

KKC § 857 Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a to v trojím smyslu: — byla a zůstává vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus; — s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, …More
Mám tu dva citáty. Z Katechismu a z Písma svatého. Oba svědčí o tom, že základem Kristovy církve je sám Ježíš.

KKC § 857 Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a to v trojím smyslu: — byla a zůstává vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus; — s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, zdravá slova, která slyšela od apoštolů; — až do návratu Krista je i nadále poučována, posvěcována a vedena apoštoly, díky jejich nástupcům v pastorálním poslání: biskupskému sboru, „jenž má na pomoc kněze, spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším pastýřem církve“. „Ty … Pastýř věčný: svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš; vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev, je uprostřed nás tvůj Syn.“

Ef 2:19-22
19Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny; 20 byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, 21v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 22v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.
___________________________________________________________________________________________
Vidíme, že dokonce Katechismus odkazuje na Písmo svaté, kde se píše, byli jste vybudováni na základech apoštolů a proroků! Ne tedy pouze na základě jednoho apoštola, na základě dvanácti apoštolů, ale i na základě proroků! My všichni totiž máme společný základ, tím je Ježíš Kristus. Kdo jiný by mohl být základem apoštolů a proroků, než sám Kristus?
Jestliže tedy Kristus staví stavbu církve sám na sobě, je logicky i úhelným kamenem stavby. Člověk, který formuloval paragraf v katechismu, svévolně vypustil proroky, aby zachoval zdání legend a tradic. Pravda však je silnější, než člověk, proto stavíme na pevné skále - Kristu - Pravdě.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
Samson1 likes this.
pokrk
Výborné zamyslenie.Ja by som už len čo to doplnil.
Ostrik Biblické slovo „církev“ [ekklésia] znamená „svolání“, „shromáždění“.
Považujem trošku za škodu,že používame slovo cirkev / z gr.kyriakos-"kyriakon dóma", "kyriaké oikia", čo znamená "dom Pána"/,namiesto gréckeho,alebo lat.ecclesia,ktoré má význam-zvolanie,zhromaždenie,ale aj vyvolanie,či vyvolenie,čiže koreň slova je presne ten ako …More
Výborné zamyslenie.Ja by som už len čo to doplnil.
Ostrik Biblické slovo „církev“ [ekklésia] znamená „svolání“, „shromáždění“.
Považujem trošku za škodu,že používame slovo cirkev / z gr.kyriakos-"kyriakon dóma", "kyriaké oikia", čo znamená "dom Pána"/,namiesto gréckeho,alebo lat.ecclesia,ktoré má význam-zvolanie,zhromaždenie,ale aj vyvolanie,či vyvolenie,čiže koreň slova je presne ten ako slovanské vol.
Pomohlo by nám to lepšie pochopiť Petrov výrok
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom.
Potom by sme sa nemuseli motať oklo cirkvi ako inštitúcie,ale by sme správne pochopili význam Petrových slov-vyvolený rod.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Předkládáš zde převzatý názor, nikoliv osobní svědectví. Nauč se to rozlišovat.
Boží děti, které jsou obdařeny Duchem svatým snadno rozeznají lež od pravdy. Duch je totiž stále stejný a stále platí pravidla, která jsou od Boha. Pokud tedy nalézám absenci těchto pravidel nebo jejich porušování, veškeré výsledky spekulativního myšlení mohou Boží děti odmítnout jako dílo toho Lháře.
Jedno ze zrnek …More
Předkládáš zde převzatý názor, nikoliv osobní svědectví. Nauč se to rozlišovat.
Boží děti, které jsou obdařeny Duchem svatým snadno rozeznají lež od pravdy. Duch je totiž stále stejný a stále platí pravidla, která jsou od Boha. Pokud tedy nalézám absenci těchto pravidel nebo jejich porušování, veškeré výsledky spekulativního myšlení mohou Boží děti odmítnout jako dílo toho Lháře.
Jedno ze zrnek pravdy nalezených v Katechismu:
KKC § 150 Víra je především osobní přilnutí člověka k Bohu; a zároveň neodlučně je svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. Křesťanská víra se liší od víry v nějakou lidskou osobu tím, že je osobním přilnutím k Bohu a souhlasem s pravdou, kterou zjevil. Je dobré a správné naprosto se svěřit Bohu a bezvýhradně věřit tomu, co říká. Bylo by lehkomyslné a klamné mít takovou víru v nějakého tvora.
____________________________________________________________________________________________

Ostrik 13:25

Vidíme tedy, že máme vidět i myslet v souvislostech. Jak nás učí Pán Ježíš Kristus. Vždyť On pokorně vydal své tělo jako nástroj vůle svého Otce. Ježíš chce, abychom za každým jeho skutkem viděli Otce. Jestliže tedy máme uvažovat svého Pána v souvislostech, musíme uvažovat i každého tvora, jímž Marie z Nazarétu bezesporu je! Nemůžeme Marii násilně vytrhnout z celku, z vyvoleného lidu, z pospolitosti. To by bylo a také je modlářství. Jsme jeden v Kristu našem Pánu. Všichni jsme jeden. Bůh je jeden a Boží Obraz v Kristu Ježíší je také jeden. Místo bláznivého modlářství hledejte cestu do Božího Obrazu.

Ř 12:5 :tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.

Ga 3:28 :Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Ostrik
pokrk 13:45

Áno,presne tak v intenciách výroku Pána Ježiša:Každý,kto činí vôľu môjho otca je môj brat,sestra i matka.
______________________________________________________________________________________________
Jak to Pán Ježíš řekl, tak to chápou všichni Duchem obdarovaní. Vždyť i v níže uvedeném citátu z Katechismu se píše, že všichni svolaní, shromáždění jsou Marií, z níž Kristus přijímá …More
pokrk 13:45

Áno,presne tak v intenciách výroku Pána Ježiša:Každý,kto činí vôľu môjho otca je môj brat,sestra i matka.
______________________________________________________________________________________________
Jak to Pán Ježíš řekl, tak to chápou všichni Duchem obdarovaní. Vždyť i v níže uvedeném citátu z Katechismu se píše, že všichni svolaní, shromáždění jsou Marií, z níž Kristus přijímá tělo. Jen je třeba umět myslet v souvislostech.
KKC § 777 Biblické slovo „církev“ [ekklésia] znamená „svolání“, „shromáždění“. Označuje shromáždění těch, které Boží slovo svolává, aby utvořili Boží lid, a kteří se, živeni Kristovým tělem, sami stávají Kristovým Tělem.

pokrk likes this.
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Velmi dobře, bratře Beno. Nestačí jen slyšet, důležité je konat. Vidět a myslet v souvislostech, jak to chce náš Pán Ježíš Kristus!
pokrk likes this.
Ostrik
Další zrnka pravdy z katechismu.
KKC §§ 164-166

Nyní však „v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme“ (2 Kor 5,7) a poznáváme Boha „jen jako v zrcadle, nejasně“ (1 Kor 13,12). Víra ozařovaná tím, v něhož věří, bývá často prožívána v temnotě. Víra může být podrobena zkoušce. Zdá se, že svět, v němž žijeme, je velmi vzdálen tomu, o čem nás ujišťuje víra; styk se zlem a utrpením, nespravedlností a …More
Další zrnka pravdy z katechismu.
KKC §§ 164-166

Nyní však „v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme“ (2 Kor 5,7) a poznáváme Boha „jen jako v zrcadle, nejasně“ (1 Kor 13,12). Víra ozařovaná tím, v něhož věří, bývá často prožívána v temnotě. Víra může být podrobena zkoušce. Zdá se, že svět, v němž žijeme, je velmi vzdálen tomu, o čem nás ujišťuje víra; styk se zlem a utrpením, nespravedlností a smrtí, odporuje radostné zvěsti; to vše může zviklat naši víru a stát se pro ni pokušením.

V těch okamžicích se musíme obracet ke svědkům víry: K Abrahámovi, který „ačkoli už nebylo naděje... přece doufal a uvěřil“ (Řím 4,18); k Panně Marii, která se „ubírala cestou víry“, a dospěla až do „noci víry“, když se podílela na utrpení svého Syna a na noci jeho hrobu; a k mnoha jiným svědkům víry. „Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12,12).

Víra je osobní úkon: je to svobodná odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje. Víra však není nějaký osamocený čin. Nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám. Nikdo si sám nedal víru, tak jako si nikdo sám nedal život. Věřící dostal víru od druhých a má ji také druhým předávat. Naše láska k Ježíši a k lidem nás nutí mluvit s nimi o naší víře. Tak je každý věřící článkem ve velkém řetězu věřících. Nemohu věřit, aniž bych se neopíral o víru druhých, a svou vírou pomáhám druhým nést jejich víru.

alino likes this.
pokrk
Áno,presne tak v intenciách výroku Pána Ježiša:Každý,kto činí vôľu môjho otca je môj brat,sestra i matka.
Ostrik likes this.
Ostrik
Já se raduji, že i v Katechismu nalézám zrnéčka pravdy:
KKC § 1655 Kristus se chtěl narodit a růst v lůně Svaté rodiny Josefa a Marie. Církev není nic jiného než „Boží rodina“. Již od prvních dob jádro církve často tvořili ti, kteří se spolu s celou svou rodinou stali věřícími. Když se obrátili, toužili po tom, aby i celá jejich rodina byla spasena. Tyto rodiny, které se staly věřícími, byly …More
Já se raduji, že i v Katechismu nalézám zrnéčka pravdy:
KKC § 1655 Kristus se chtěl narodit a růst v lůně Svaté rodiny Josefa a Marie. Církev není nic jiného než „Boží rodina“. Již od prvních dob jádro církve často tvořili ti, kteří se spolu s celou svou rodinou stali věřícími. Když se obrátili, toužili po tom, aby i celá jejich rodina byla spasena. Tyto rodiny, které se staly věřícími, byly ostrůvky křesťanského života v nevěřícím světě.
pokrk likes this.
Ostrik
Vidíme tedy, že máme vidět i myslet v souvislostech. Jak nás učí Pán Ježíš Kristus. Vždyť On pokorně vydal své tělo jako nástroj vůle svého Otce. Ježíš chce, abychom za každým jeho skutkem viděli Otce. Jestliže tedy máme uvažovat svého Pána v souvislostech, musíme uvažovat i každého tvora, jímž Marie z Nazarétu bezesporu je! Nemůžeme Marii násilně vytrhnout z celku, z vyvoleného lidu, z …More
Vidíme tedy, že máme vidět i myslet v souvislostech. Jak nás učí Pán Ježíš Kristus. Vždyť On pokorně vydal své tělo jako nástroj vůle svého Otce. Ježíš chce, abychom za každým jeho skutkem viděli Otce. Jestliže tedy máme uvažovat svého Pána v souvislostech, musíme uvažovat i každého tvora, jímž Marie z Nazarétu bezesporu je! Nemůžeme Marii násilně vytrhnout z celku, z vyvoleného lidu, z pospolitosti. To by bylo a také je modlářství. Jsme jeden v Kristu našem Pánu. Všichni jsme jeden. Bůh je jeden a Boží Obraz v Kristu Ježíší je také jeden. Místo bláznivého modlářství hledejte cestu do Božího Obrazu.

Ř 12:5 :tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.

Ga 3:28 :Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
pokrk
mike084 -mám pre teba 2 otázky:
1.Predpokladám,že si ctíš hierarchiu a arcibiskup a kardinál sú pre teba dosť vysoko,aby mohli vykladať,prípadne
šíriť ústne podanie.Môžu to robiť aj kard.Kasper,alebo arcibiskup Bezák?Sú aj oni súčasťou stlpu pravdy?
2.Podľa toho,čo sledujem ako píšeš ja som členom cirkvi a ty nie.Čo na to povieš?
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Pán Ježíš Kristus je také součástí celku. Hledíme na něho jako na svou hlavu. Nesmíme však nikdy zapomenout na to, že jsme součástí jeho těla a podle toho se chováme. Pán Ježíš chce, abychom v něm viděli Otce:
J 14:9 :Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?

A všimni si, bratře Beno, že učedník Nikodém …More
Pán Ježíš Kristus je také součástí celku. Hledíme na něho jako na svou hlavu. Nesmíme však nikdy zapomenout na to, že jsme součástí jeho těla a podle toho se chováme. Pán Ježíš chce, abychom v něm viděli Otce:
J 14:9 :Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?

A všimni si, bratře Beno, že učedník Nikodém si je vědom těchto souvislostí, když říká:
J 3:2 :Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh.“

To samé však vyučuje i Pán Ježíš Kristus. Chce, abychom stále viděli souvislosti!!!
J 5:19 :Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn.

pokrk likes this.
Ostrik
To je práce Satana, který si vyžádal učedníky, aby je tříbil jako pšenici, že sugeruje učedníkům, aby hleděli na Marii z Nazarétu jako na osobu vytrženou ze všech vazeb a souvislostí. Satan chce, abychom pro stromy neviděli les. Marie je ovšem stále součástí vyvoleného národa, součástí pospolitosti. Každý Kristův učedník je součástí Marie, je v Marii, v církvi, je v Kristu, v Bohu. Kdykoliv …More
To je práce Satana, který si vyžádal učedníky, aby je tříbil jako pšenici, že sugeruje učedníkům, aby hleděli na Marii z Nazarétu jako na osobu vytrženou ze všech vazeb a souvislostí. Satan chce, abychom pro stromy neviděli les. Marie je ovšem stále součástí vyvoleného národa, součástí pospolitosti. Každý Kristův učedník je součástí Marie, je v Marii, v církvi, je v Kristu, v Bohu. Kdykoliv podlehnete Satanovu našeptávání a přestane vidět celek, propadáte modlářství. Je to jednoduché a je to také duchovní význam dvou Ježíšových největších přikázání:

L 10:27 ...Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.
Sulika and 2 more users like this.
Sulika likes this.
alino likes this.
pokrk likes this.