22:03

Pan Aleksander JABLONOWSKI ma 50 PYTAN do Polakow

Pytam sie, czy... posluchaj !More
Pytam sie,
czy...
posluchaj !