vi.news
36

Tại sao Paglia không được sắc phong để làm cho vấn của Thánh bộ cho Giáo dân, Gia Đình và Cuộc …

Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm vào ngày 6 tháng 10 các tân cố vấn của Thánh bộ mới được thành lập dành cho Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống. Sandro Magister gọi nó là tin "giật gân" rằng vị chủ tịch …