Language
19
vi.news

Cupich: "Nó có thể là tình dục đồng tính đồng thuận"

Hồng y Hồng y Blase Cupich “thúc giục mạnh mẽ” các giám mục Hoa Kỳ, tập trung ở Baltimore, để tách biệt tình trạng giam dâm đồng tính với trẻ vị thành niên [tội lỗi trần tục] khỏi sự gian dâm đồng …
Write a comment
vi.news mentioned this post in Francis bổ nhiệm các giám mục ủng hộ đồng tính để tổ chức hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng tình ….