Boží slovo na den 12.2. A.D.2020

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“ Když (pak odešel) od …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Když slyšela královna ze Sáby, co se mluví o Šalomounovi, přišla, aby ho zkoušela vybranými otázkami. Přibyla do Jeruzaléma s velmi početnou družinou, velbloudi byli obtíženi vonnými látkami, množstvím zlata a drahých kamenů. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Když slyšela královna ze Sáby, co se mluví o Šalomounovi, přišla, aby ho zkoušela vybranými otázkami. Přibyla do Jeruzaléma s velmi početnou družinou, velbloudi byli obtíženi vonnými látkami, množstvím zlata a drahých kamenů. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun jí odpověděl na všechny její otázky; nic nebylo před králem skryto, co by jí nemohl vysvětlit. Když královna ze Sáby poznala všechnu Šalomounovu moudrost, palác, který si vystavěl, jak se jedlo u jeho stolu, příbytky jeho hodnostářů, chování těch, kdo ho obsluhovali, a jejich roucha, jeho číšníky, celopaly, které obětoval v Hospodinově domě – zůstala bez dechu a řekla králi: „Skutečně bylo pravda, co jsem ve své zemi slyšela o tobě a tvé moudrosti. Nechtěla jsem věřit tomu, co se říkalo, dokud jsem nepřišla a neviděla na vlastní oči, a hle – ani polovina mi nebyla oznámena. Předčíš moudrostí a štěstím zvěst, kterou jsem slyšela. Šťastné tvé ženy, šťastní tvoji zdejší služebníci, kteří stále stojí před tebou a poslouchají tvou moudrost! Veleben buď Hospodin, tvůj Bůh, který si v tobě zalíbil a posadil tě na trůn Izraele! Hospodin miluje Izraele navěky, a proto tě ustanovil králem, abys konal právo a spravedlnost.“ Potom dala králi sto dvacet hřiven zlata, velké množství vonných látek a drahého kamení. Nikdy se již nepřineslo takové množství vonných látek jako to, které dala králi Šalomounovi královna ze Sáby.
1Kral 10,1-10

Žalm:
Ústa spravedlivého mluví moudře.

Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
tvému právu jak polednímu jasu.

Ústa spravedlivého mluví moudře,
jeho jazyk hovoří, co je správné.
Boží zákon mu ovládá srdce,
proto nevrávorají jeho kroky.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
v dobách tísně je jim útočištěm.
Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
bezbožníků je zbavuje a chrání je,
protože se k němu utíkají.
Zl 37

Evangelium:
Mk 7,14-23

Církevní kalendář:
sv. Benedikt Aniánský (+821)
Narodil se kolem r.750 jako syn vizigótského hraběte z Maguellone na jihu Francie. Vychováván byl na dvoře krále Pipina Krátkého, kde se stal číšníkem. Později se dostal do osobní gardy Karla Velikého. V roce 774 jej provázel do boje proti Longobardům a spadl do řeky Tessina, kde mu hrozilo utonutí. S prosbou se obrátil k Bohu a záchranu těla i duše přijal jako pokyn k dokonalejšímu obrácení.
Po skončení vojenské služby opustil dvůr a vstoupil do kláštera sv. Sequana v Burgundsku. Tam konal nejnižší práce a žil velmi asketicky. Protože jej chtěli zvolit opatem, uprchl do Akvitanie. Na zděděném statku u potoka Aniána založil klášter, zvaný Aniánský a s několika mnichy tam zachovávali řeholi podle původních přísných pravidel sv. Benedikta. Vynikal dobrotivostí a milosrdnou láskou. Svými skutky (zvláště vůči zlodějům), nás učí s apoštolem Pavlem: "Nikomu neodplácejte zlým za zlé! …nýbrž přemáhejte zlé dobrým." Dary věnované klášteru používal hlavně ve prospěch chudých a nešťastných lidí. Zejména za hladu v roce 793 se rozšířila pověst o jeho dobrotivosti, moudrosti i zbožnosti. Oblíbil si ho také král Ludvík Zbožný (syn Karla Velikého) a podporoval jeho snahy o obnovu života v benediktinských klášterech. Jako císař jej ustanovil r. 814 opatem kláštera sv. Maura v Alsasku a pak Korneliműnsteru u Cách. Nakonec mu svěřil dozor i nad ostatními kláštery své říše. Benedikt v 80 kapitolách vyložil obnovu řádu podle původní řehole. Jeho řád byl na církevním sněmu v Cáchách r.817 schválen a potvrzen císařem.
catholica.cz