Boží slovo na den 14.4. A.D. 2019

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše. Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve …
Bohumila
Svatá církev Pravoslavná dnes :

1. Sv. Marie Egyptská -
/její životopis zde :www.youtube.com/watch +
www.youtube.com/watch /
2. Sv. Meliton, ep. sardinskij, v Malé Asii. Významný církevní pastýř 2. století.
Vyznačuje se velkou učenností a snažil se sjednotit všechny díly Svatého Písma
do jednoho kodexu.Svoji mírností a zbožností se snažil vnést pokoj do laodicejské
Církve rozbouřené spor…More
Svatá církev Pravoslavná dnes :

1. Sv. Marie Egyptská -
/její životopis zde :www.youtube.com/watch +
www.youtube.com/watch /
2. Sv. Meliton, ep. sardinskij, v Malé Asii. Významný církevní pastýř 2. století.
Vyznačuje se velkou učenností a snažil se sjednotit všechny díly Svatého Písma
do jednoho kodexu.Svoji mírností a zbožností se snažil vnést pokoj do laodicejské
Církve rozbouřené sporem o svátky Paschy. Kromě toho bránil křesťany před po-
hany.Kolem roku 170 cestoval do Říma, aby předložil císaři Markovi Aureliovi
obranu /apologii/ křesťanské víry a církve. Tento vzdělaný a horlivý muž pokojně
sesnul v Hospodinu roku 177.

3. Prep. Prokop Čech, narodil se v Chotouni v Čechách výnamným rodičům.
Stal se knězem a vzdálil se do hor, aby zde žilo dle příkladu východních poustevníků.
Náhodou ho našel kníže Oldřich a pomohl mu vystavit monastýr sv. Jana Křtitele
na řece Sázavě. Tento svatý muž zemřel roku 1053
----------------------------------------------------------------
Kajícnice překrásná co sama sebe mučí,
žena co ze světa vyšla od lidí se odloučí.
Ó já hříšná žena
vášní zatemněná.
Vášně jsou zvěř co nám srdce jedí.
v našem těle nory, pelechy si robí.
Ó ,já hříšná žena
vášní rozežraná.
By jsi hříšných spasil, ty jsi trpěl Christe,
nečtítít se nyní,Marie nečisté.
Slyš volání Marie,
co ze všech najhorších je.
Smiloval se Hospodin,uzdravil Mariu
zatemněnou duši vybílil jak liliju.
........Co to tak voní v strašné poušti
jak krásný tymián uprostřed svatyně.?
To Maria kajícnice
slzami smáčí svoje líce.!
------------------------------------------------------------------
Proč se vždy tak mnoho mluví a píše o mukách svatých mužů a svatých žen?
Protože se mezi svaté počítají jen ti co zvítězili-vítězové,copak může někdo
být vítězem bez námahy, boje a utrpení?
-------------------------------------------------------------------
Jako beránek vedený na zabití/Iz53,7/

Mnoho století dopředu uviděl prorok Izaiáš strašnou oběť na Golgotě.
Z dálky viděl Hospodina Isus, vedeného na zabití jako když se vede
beránek. A beránek se nechá vést na zabití stejně jako na pastvu. Bez
bránění se, bez boje, bez zloby.Takto šel na smrt i Hospodin Isus, bez
bránění se, bez boje, bez zloby. Ani neříkal nedělejte to lidé! Ani se
neptal proč mi to děláte? Ani nikoho neodsoudil. Ani se nezlobil. Ani
neprotestoval. Ani si nic zlé nepomyslel o svých soudcích. Když ho od
trnové koruny zaléla krev-On mlčel! Když měl tvář poplivanou plivanci
On mlčel. Když mu byl kříž po čas cesty těžký - On trpěl.Když Ho trá-
pili na kříži bolesti neztěžoval si lidem, ale Otcovi. Když vydech obrá-
til Svůj pohled k nebi ne k zemi. Neboť pramen Jeho síly je nebe ne
zem. Pramen Jeho útěchy je v Bohu ne v lidech.Jeho skutečná vlast je
království nebeské ne pozemské................................................Právě kvůli
této Christové oběti máme my lidé nějakou cenu. Bez této oběti ne-
bo jak tuto oběť zavrhneme- naše hodnota se rovná nule, rovná se
dýmu bez ohně a oblaku bez světla.


Ó, Hospodine neporovntelný v milosti, smiluj se nad námi. Tobě buď
sláva a chvála na věky.Amen!
Stylita likes this.
Stylita
Sv. Marie Egyptská -
catholica.cz
ikona
Bohumila likes this.
Johanka2
Hosta vzácného vítej ve svém srdci se zpívá Johanko v té písni.... Pokud jej vítáme v srdci, měli bychom být slušní a vydávat svědectví o tom, že jej v srdci máme :) Je tomu tak?
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
Bohumila likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.
Iz 50,4-7

Žalm:
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí,
šklebí rty, pokyvují hlavou:
„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí,
ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Obkličuje mě smečka psů,
tlupa zlosynů mě svírá.
Probodli mi ruce i nohy,
spočítat mohu všechny své kosti.

Dělí se o můj oděv,
losují o můj šat.
Ty však, Hospodine, nestůj daleko,
má sílo, pospěš mi na pomoc!

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,
uprostřed shromáždění budu tě chválit.
„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,
slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.
Zl 22(21)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Flp 2,6-11

Evangelium: Lk 22,14-23,56

Církevní kalendář:
sv. Lambert (+688)
Pocházel z Lyonu ve Francii. Stal se vojenským velitelem na dvoře franského krále, brzy však kariéry zanechal, aby se stal mnichem. Vstoupil do kláštera Fontenelle u Rouenu a později se stal arcibiskupem ve Vienne. Podle svého životopisce Aigarda byl silný ve víře, velkomyslný ve štědrosti a vlídný ke všem lidem.
catholica.cz
Zedad likes this.
Mates5485
Bohumila

počkejme si, já si myslím, že mnohé ty svaté předčí
J.V. Stalin či T.G. Masaryk , o M.Lutherovi je to tutovka/

Ty si vážne myslíš čo si napísala ? To si robíš srandu. Ty považuješ tých troch za svätých to čisto dohnalové taktiky,pretože celý je falošný a podvodník odlúčení od Cirkvi a odpadnutí od pravej viery. Jak nedávno čo svätorečil Jána husa ďalšieho odpadlíka a zradcu. Zachvíľu …More
Bohumila

počkejme si, já si myslím, že mnohé ty svaté předčí
J.V. Stalin či T.G. Masaryk , o M.Lutherovi je to tutovka/

Ty si vážne myslíš čo si napísala ? To si robíš srandu. Ty považuješ tých troch za svätých to čisto dohnalové taktiky,pretože celý je falošný a podvodník odlúčení od Cirkvi a odpadnutí od pravej viery. Jak nedávno čo svätorečil Jána husa ďalšieho odpadlíka a zradcu. Zachvíľu bude považovať Hitlera za svätca. Čisto dohnalové sektárstvo.
Mates5485
Mal som sen nedávno ako som videl ho aj bol v jeho kostole aj s jeho poslami - kňazmi atď. A robil aj falošné zázraky a veci a bolo mi povedané pozor na nebezpečného dohnala falošného odpadnutého od pravej viery a svätej Cirkvi. Uznávali rôzne čudné veci aj kabalu atď.
Protože jsem se mohl setkat včera s několika lidmi, kteří jsou mi velmi blízcí a znám je léta od studií, tak s úsměvem mohu politovat některé "ostré soudce" a "všeznalce poměrů" co zde vidím. Přijde čas, kdy budou tací klečet před Kristem a kát se. Teprve po letech vyhodnotíte, kdo jaký byl a kdo měl jakou "cenu" a o co mu šlo. Hodnotné věci přetrvají a pevné vazby vydrží, stejně jako humor a …More
Protože jsem se mohl setkat včera s několika lidmi, kteří jsou mi velmi blízcí a znám je léta od studií, tak s úsměvem mohu politovat některé "ostré soudce" a "všeznalce poměrů" co zde vidím. Přijde čas, kdy budou tací klečet před Kristem a kát se. Teprve po letech vyhodnotíte, kdo jaký byl a kdo měl jakou "cenu" a o co mu šlo. Hodnotné věci přetrvají a pevné vazby vydrží, stejně jako humor a přátelství a samozřejmě víra ... Je to jen mé konstatování zkušenost o které se naprosto jednoznačně přesvědčuji a každý si to musí přebrat sám. Mnohdy ti, co skládali své naděje a cíle do plytkosti počnou sklízet to samé a vždy je to tak, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Platí to i ve smyslu - co jste vkládali do druhých a jak jste žili a chtěli žít, tak to také sklidíte a sklízíte... A proto pokud tady někdo hanobí druhé, pomlouvá Církev a nebo rozehrává nějaké lži a hloupé intriky, tak to třeba vůbec neví a netuší a nebo si myslí, že je moc chytrý atd. Omyl, svým jednáním si nasazuje smyčku, která ho začne dříve či později dusit ... A naopak ten kdo vkládá na váhu dobrých snah a úmyslů, bude sklízet věci dobré... Ta logika je naprosto zákonitá a je dobré o tom vědět, pak se člověk nebude divit. Prostě každý sklízí co seje...
Mates5485 likes this.
Když věcem nerozumíš Bohumilo, pak je neinterpretuj jako všeobecné pravidlo. Dopouštíš se LŽI. Bůh stojí nade vším a NIKDY nedohlédneš ty ani nikdo jiný, kolik milostí koná v našich životech a jaké prostředníky má. Pýcha je to co požírá lidskou duší. Dovol mi ti doporučit pokoru, která umenšuje ostré soudy. Pokoru před Bohem a úctu k pravdě. A také respekt k jiným, pokud zrovna nerozumíš jejich …More
Když věcem nerozumíš Bohumilo, pak je neinterpretuj jako všeobecné pravidlo. Dopouštíš se LŽI. Bůh stojí nade vším a NIKDY nedohlédneš ty ani nikdo jiný, kolik milostí koná v našich životech a jaké prostředníky má. Pýcha je to co požírá lidskou duší. Dovol mi ti doporučit pokoru, která umenšuje ostré soudy. Pokoru před Bohem a úctu k pravdě. A také respekt k jiným, pokud zrovna nerozumíš jejich snahám... Nadávat umí každý hlupák, pozor na to :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 2 hodinami

A při vší "vlídnosti" pohrdá Ev. sv. Lukáše, neboť vám v Jeruzalémské
bibli, představuje sv.Lukáše jako lháře. V pozn. k Magnifikat , vám
pan J.Graubner praví, že Mariin Chvalozpěv neřekla ona, ale Lukáš
ji tuto píseň chudého lidu vložil do úst .....a potom spolu s ještě

větším monsiňorem Vlkem a Dukou plácli na to kulaté razítko a podpis.......
(blbci, že jo???: dá se říct!!! ...)
/Jo vážení, není všechno zlato co se třpytí,
nebo nevěřte, že všichni římští svatí jsou svatí,
počkejme si, já si myslím, že mnohé ty svaté předčí
J.V. Stalin či T.G. Masaryk , o M.Lutherovi je to tutovka/
Mates5485
Bohumila

Však v tom lží ostaň a potom pochopíš,keď bude pozde. Čo dúfam,že nájdeš pravdu.
Musel bych se opakovat Bohumilo.... V každém případě tě usvědčuje ze lži alogičnost tvých tvrzení. A ještě jinak. Obvykle cihla padá dolů, ale klidně si tvrď že nahoru. Zřejmě máš na stavbě /ve své hlavě/ trampolínu :)
A všimli ste si niekto, ako Vilém krásne píše o cnostiach a o viere?