Soamandrakizay: Francis có đang rao giảng cho chính mình?

Khi "gia đình" trở thành tiêu chí quyết định cho những gì chúng ta cho là đúng và tốt, chúng ta cuối cùng sẽ biện minh cho các tập tục dẫn đến "một nền văn hóa đặc quyền và loại trừ", Giáo hoàng …