Boží slovo na den 28.1. A.D.2020

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/01_28.htm
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
David dal Boží archu odnést za jásotu z domu Obed-edoma vzhůru do Davidova města. Když ušli nosiči archy šest kroků, obětoval býka a tučné tele. A David, opásán lněným efodem, tančil ze všech sil před Hospodinem. Takto David a celý dům Izraele …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/01_28.htm
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
David dal Boží archu odnést za jásotu z domu Obed-edoma vzhůru do Davidova města. Když ušli nosiči archy šest kroků, obětoval býka a tučné tele. A David, opásán lněným efodem, tančil ze všech sil před Hospodinem. Takto David a celý dům Izraele nesli Hospodinovu archu za jásotu a za zvuku trub. Přinesli tedy Hospodinovu archu a položili ji na její místo doprostřed stánku, který pro ni David zřídil. Potom David přinesl před Hospodinem celopaly a pokojné oběti. Když David skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid ve jménu Hospodina zástupů. Pak podělil všechen lid, celé množství Izraele, muže i ženy, každému dal chlebovou placku, koláč z datlí a koláč z hrozinek. Potom všechen lid odešel do svého domova.
2Sam 6,12b-15.17-19

Žalm:
Kdo je ten král slávy? Pán je král slávy.

Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy?
Silný a mocný Hospodin,
Hospodin udatný v boji.

Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy?
Hospodin zástupů,
on je král slávy!
Zl 24

Evangelium:
Mk 3,31-35

Církevní kalendář:
sv. Tomáš Akvinský (+1274)
Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Byl vychováván v montekasinském klášteře a později dán na vysokou školu do Neapole. Vstoupil do dominikánského kláštera a proto byl od rodných bratrů vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po 18 měsících se mu podařilo uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby. Vzdělával se dále v Kolíně nad Rýnem. V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. Největším a nejznámějším jeho dílem je "Summa teologie." Odpovědi na všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho život. Přes svou vznešenost zůstal vždy poslušným a pokorným řeholníkem, který nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu.
catholica.cz/index.php
Joske likes this.