Boží slovo na den 5.11. A.D. 2019

Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: „Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království.“ On mu řekl: „Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho (hostů). Když byl čas k …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným.
Rim 12,5-16a

Žalm:
Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči,
neženu se za velikými věcmi
pro mě nedostižnými.

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
jako dítě na matčině klíně;
jako dítě, tak je má duše ve mně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina
nyní i navěky.
Zl 131

Evangelium:
Lk 14,15-24

Církevní kalendář:
sv. Zachariáš a Alžběta - rodiče sv. Jana Křtitele
Zachariáš byl zbožný kněz v judských horách a jeho manželka, Alžběta byla příbuznou Panny Marie. Ta ji přišla po Zvěstování navštívit a zřejmě zůstala do narození Jana Křtitele. Zachariáš, který neuvěřil andělově zprávě, že bude mít syna Jana, byl pak do jeho obřízky němý.
více: catholica.cz