Boží slovo na den 29.1. A.D.2020

(Ježíš) začal opět učit u moře. Shromáždil se u něho velký zástup. Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim …
Joske
Čtěte Boží Slovo a uchovávejte je ve svém srdci. Nikoliv pouze v mysli, ale hlavně v srdci. To abyste činili, co učí Ježíš.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Vždyť jsem nebydlel v domě ode dne, kdy jsem vyvedl izraelské syny z Egypta, až do dneška; putoval jsem ve stanovém příbytku. Kdekoli jsem chodil …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Vždyť jsem nebydlel v domě ode dne, kdy jsem vyvedl izraelské syny z Egypta, až do dneška; putoval jsem ve stanovém příbytku. Kdekoli jsem chodil s izraelskými syny, zmínil jsem se snad slovem některému z izraelských soudců, jimž jsem přikázal pást můj izraelský lid: Proč jste mi nevystavěli dům z cedrů? A nyní řekni mému služebníku Davidovi toto: Tak praví Hospodin zástupů: Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal; vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu otcem a on mi bude synem; dopustí-li se nepravosti, budu ho bít stejnou metlou, jakou (biji) ostatní lidi, ranami, jako jiné smrtelníky; svou přízeň však mu neodejmu, jako jsem (ji) odňal Saulovi, kterého jsem odstranil od své tváře. Proto tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy." Nátan mluvil k Davidovi podle všech těchto slov a podle tohoto vidění.
2Sam 7,4-17

Žalm:
Navěky mu zachovám svou milost.

Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.
Já pak ho ustanovím prvorozeným synem,
nejvyšším mezi králi země.

Navěky mu zachovám svou milost,
má smlouva s ním platit nepřestane.
Dám věčné trvání jeho rodu,
jeho trůn bude jako věk nebes.
Zl 89

Evangelium:
Mk 4,1-20

Církevní kalendář:
sv. Sulpicius (+591)
Dospíval na královském dvoře v Galii. Byl prý pážetem, dosáhl vzdělání a podle martyrologia, než se stal biskupem v Bourges v Akvitánii, byl Galským senátorem. Jako biskup vynikal moudrostí, láskyplnou aktivní pastýřskou péčí i vytrvalou snahou o zavedení řádu. Toto na něm chválí svatý Řehoř Turonský.
Životopisy vyzdvihují jeho evangelizační schopnosti se zmínkou o obracení heretiků a židů, které vedl k prameni křesťanské víry. Vynikal jako ochránce a sjednotitel. Při budování kláštera dal na jeho bránu tři výzvy: "Bojuj za Boha." "Pomáhej chudým." "Pamatuj na svůj konec." Ty výzvy měly být směrnicemi duchovního života.
catholica.cz/index.php
Joske likes this.