vi.news
62

Những nhà tư tưởng đứng đầu Thượng hội đồng Amazon của Francis bộc lộ sự thù hận với sự độc thân, …

Một "hệ sinh thái toàn diện", một "Giáo hội tiên tri” ở Amazon, "Phụng vụ liên văn hóa,” ”truyền giáo tại các thành phố," và "đối thoại đại kết và liên tôn giáo" sẽ là chủ đề của Thượng hội đồng …