Boží slovo na den 15.1. A.D.2020

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka …
dorka2
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar, takže celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, že Samuel byl ustanoven Hospodinovým prorokem.
1Sam 3,1-10.19-20

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,
kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru."

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Zl 40

Evangelium:
Mk 1,29-39

Církevní kalendář:
sv. Pavel Poustevník (+IV.stol.)
Narodil se v Thébách v Horním Egyptě. Za pronásledování byl udán jako křesťan a utekl na poušť. Našel si místo chráněné skálou, s palmou a vodním pramenem. Žil tam v přísném odříkání po 90 let a s nikým se nesetkal, až jej objevil 90letý poustevník Antonín, kterému cestu ukázala zvířata. Oba poustevníci spolu hovořili, a Pavel požádal Antonína o plášť darovaný Athanášem, aby ho v něm pochoval, protože nadešla hodina jeho smrti. Pavel skonal, než se Antonín s pláštěm vrátil. Antonín jej pohřbil a vzal si na památku jeho roucho z palmového listí. Pavlova postava je nesporně historická a jeho život vylíčil svatý Jeroným r. 376.
Ve 12 století, za císaře Manuela Komnena, bylo jeho tělo přeneseno do Cařihradu, odtud asi v roce 1240 do Benátek a pak do Ofenu v Maďarsku. V Římě se nachází část jeho hlavy.
catholica.cz/index.php
"Mluv, tvůj služebník poslouchá."

Jsou ještě tací ,kteří touží poslouchat a konat
co praví Pán Bůh?
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske
Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar, takže celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, že Samuel byl ustanoven Hospodinovým prorokem.
Celý Izrael věděl, kdo zmocnil Samuela. U tesaře Ježíše velekněží, učitelé Zákona se staršími nevěděli.
Joske
Pouze Ježíšovi učedníci poznali, že žádné jeho slovo nepřišlo nazmar.
Lidé dnes neví, kdo je Ježíš. Nezajímá je to.
Ale Josko, copak si myslíš, že před 100 lety lidé byli lepší? Že více bádali a nebo měli svatozář nad hlavou? A nebo před 200 lety .... ? Bujelo vesele otroctví na jihu USA, Napoleon se pomalu připravoval na smrt a populace na světě dosáhla jedné miliardy a dnes má 7.7 miliardy. Lidé ví kdo byl Ježíš, ale neposlouchají... jsme lepší? Vždyť ani Mojžíše lidé občas neposlouchali a občas neposlouchal…More
Ale Josko, copak si myslíš, že před 100 lety lidé byli lepší? Že více bádali a nebo měli svatozář nad hlavou? A nebo před 200 lety .... ? Bujelo vesele otroctví na jihu USA, Napoleon se pomalu připravoval na smrt a populace na světě dosáhla jedné miliardy a dnes má 7.7 miliardy. Lidé ví kdo byl Ježíš, ale neposlouchají... jsme lepší? Vždyť ani Mojžíše lidé občas neposlouchali a občas neposlouchal Boha ani Mojžíš....
----------------------------------------------------
Joske
před 21 minutami
Boží slovo na den 15.1. A.D.2020
Pouze Ježíšovi učedníci poznali, že žádné jeho slovo nepřišlo nazmar.
Lidé dnes neví, kdo je Ježíš. Nezajímá je to.