Boží slovo na den 1.9. A.D. 2019

Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od …
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.
Sir 3,19-21.30-31

Žalm:
Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Spravedliví se radují, jásají před Bohem
a veselí se v radosti.
Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno,
jeho jméno je Hospodin.

Otec sirotků, ochránce vdov
je Bůh ve svém svatém příbytku.
Bůh zjednává opuštěným domov,
vězně vyvádí k šťastnému životu.

Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví,
vzkřísils je, když zemdlelo.
Usadilo se v něm tvoje stádce,
ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!
Zl 68(67)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.
Zd 12,18-19.22-24a

Evangelium:
Lk 14,1.7-14

Církevní kalendář:
sv. Jiljí (+ s. VI/VII)
Z Atén připlul do Francie. U arlesského biskupa se dvě léta zdokonaloval v nauce církve a ve ctnostech. Pak se u řeky Garde od poustevníka Vardema učil, že nestačí žít v ústraní, že i tam je třeba bojovat proti náklonnostem ve vlastním srdci. Po čase Jiljí odešel do oblasti Nîmesa, kde jej při honu postřelil člen družiny visigotského krále. Král Jiljímu nabízel dary, které odmítal, a tak mu dal na onom místě vystavět klášter. Jiljí ty, kteří se k němu připojili, řídil jako opat, podle řeholních pravidel sv. Benedikta.
více: catholica.cz