vi.news
68

Benedict XVI tiếp tục sử dụng "Phước lành tông đồ"

Cựu Benedict XVI đã viết một bức thư ngày 20 tháng 9 tới Hồng Y Sarah, "với lời phước lành Tông đồ của tôi" (Bản gốc: imparto la benedizione apostolica.) "Phước lành tông đồ" chỉ được đưa ra bởi …