Boží slovo na den 19.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. Ve všem budete obohaceni, takže budete moci konat dobro všem - a to zase působí, že se naším prostřednictvím vzdávají díky Bohu. 2Kor 9,6-11

Žalm:
Blaze muži, který se bojí Hospodina.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Zl 112

Evangelium: Mt 6,1-6.16-18

Církevní kalendář:
sv. Jan Nepomuk Neumann (+1860)
Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a působil s velikou horlivostí a obětavostí. Jeho první místo bylo blízko Niagarských vodopádů. V r. 1840 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a r. 1852 byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval kostely, katolické školy i kněžské semináře. Pracoval do vyčerpání všech svých sil. Raněn mrtvicí skonal při cestě městskou ulicí.
více: catholica.cz