Language
597
vi.news

Đó là sự bội đạo, không phải ly giáo - Đức Hồng Y Burke

Giáo hội hiện tại đang ở trong sự bội giáo với Đức tin - chứ không phải ly giáo, Đức Hồng y Raymond Burke nói với TheWandererPress.com (ngày 17 tháng 1). Các giám mục, linh mục và giáo dân "đã từ bỏ …