Gábi
181.3K

Boží milosrdenství

30.4 2000 svatořečil papež Jan Pavel II.polskou řeholníl sestru Faustynu Kowalskou /1905-1938/.Zároveň oficiálně potvrdil pravost poselství Božího milosrdenství a zdůraznil jejich ústřední význam …More
30.4 2000 svatořečil papež Jan Pavel II.polskou řeholníl sestru Faustynu Kowalskou /1905-1938/.Zároveň oficiálně potvrdil pravost poselství Božího milosrdenství a zdůraznil jejich ústřední význam pro třetí tisíciletí.,,Zvěstuj světu mé velké milosrdenství,"povzbuzoval Ježíš mnohokrát svou ,,sekretářku".,,Kdo z lidí ho skutečně zná?"
22.února 1931 viděla sestra Faustyna v jedné vizi Pána tak, jak je znázorněný na milosrdném obrazu.Jako nadpis měla zvolit rozhodující slova:,,Ježíši důvěřuji Ti!"
Téhož dne jí Pán zjevil své přání, aby se o první neděli po Velikonocích slavil Svátek Božího milosrdenství.Vedle milostného obrazu a tohoto svátku daroval Bůh prostřednictvím sestry Faustyny i jiné, docela prosté, ale účinné prostředky na vyprošení Jeho milosrdenství pro celý svět.K nim patří novéna, kterou nadiktoval sám Ježíš, jakož i korunku k Božímu milosrdenství a hodina milosrdenství, v upomínce na hodinu Ježíšovi smrti.Skrze nespočetná vyslyšení dosvědčuje Bůh věrnost ke svým …More
Gábi
Gábi
4 more comments from Gábi
Gábi
Z tohoto odkazu jsem převzala Deníček Faustýny Kowalské.Je to spojené i s úvahou člověka, který má své jméno pod nadpisem.
katolikrevue.ath.cx/osobnosti/faustyna_kowalska.htm
Gábi — 9.2.2013 21:45:53: Z Deníčku Faustýny Kowalské
Gábi
Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě založené na důvěře, ve spojení se skutky milosrdenství.Takto chápanému kultu obrazu přislíbil Pán Ježíš:milost spásy, velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a všechny milosti a časná dobra, o která Ho budou milosrdní lidé s důvěrou prosit.

Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství, které bylo plně zjeveno ve velikonočním …
More
Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě založené na důvěře, ve spojení se skutky milosrdenství.Takto chápanému kultu obrazu přislíbil Pán Ježíš:milost spásy, velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a všechny milosti a časná dobra, o která Ho budou milosrdní lidé s důvěrou prosit.

Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství, které bylo plně zjeveno ve velikonočním Kristově tajemství a v církvi se uskutečňuje nejúčinněji prostřednictvím svátostí.Obraz má plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které věřícím připomíná nutnost důvěra k Bohu a milosrdenství k bližním.Postoj důvěry vyjadřují slova :Ježíši důvěřuji Ti.
Obraz má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná, řekl Pán Ježíš.

Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování.Z probodeného Srdce, které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky:červený a světlý.Na otázku, co znamejí, Pán Ježíš vysvětlil:
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje, červený paprsek představuje krev, která je životem duší..Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím.

Jinými slovy, paprsky přestavují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda.Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka.

Čerpáno z brožurky, kde je souhrn všeho, co sestra Faustýna odbržela.
Gábi
Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mne. Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve, a pokud zmaří všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, …More
Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mne. Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve, a pokud zmaří všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, ponechávaje je samým sobě a dávaje jim to, po čem touží.“
Je velmi poučné, co zde Pán Ježíš oznamuje sestře Faustyně: že jeho hněv vůči zatvrzelému hříšníkovi se nikterak neprojevuje trestem, nýbrž zcela jiným způsobem: Hříšník je ponechán sám sobě, není už nadále ničím zneklidňován, zejména není již nadále obtěžován hlasem svého svědomí, jakoby se již Bůh nechal přesvědčit, že hříšník jedná správně. Dokonce se mu jeho hříšné dílo začne dařit a tak se naplňují jeho hříšné touhy.
Sestra Faustyna se zeptala Pána Ježíše, jak může snést tolik přestupků a různých zločinů a netrestá je. Pán Ježíš jí odpověděl:
Na potrestání mám věčnost, nyní jim však prodlužuji dobu milosrdenství, ale běda jim, nepoznají-li čas mého navštívení. Dcero má, sekretářko mého milosrdenství, nemáš jen povinnost psát a říkat o mém milosrdenství, ale vyprošuj jim milost, aby i oni oslavili mé milosrdenství.“
Jindy sestře Faustyně řekl:
„Vzývej mé milosrdenství pro hříšníky, toužím po jejich spáse. Když se tuto modlitbu se zkroušeným srdcem a vírou pomodlíš za některého hříšníka, dám mu milost obrácení. Je to tato modlitbička:
Ó KRVI A VODO, KTERÁ JSI VYTRYSKLA ZE SRDCE JEŽÍŠOVA JAKO ZDROJ MILOSRDENSTVÍ PRO NÁS – DŮVĚŘUJI TI.“
Nicméně jsou i duše, pro něž lze těžko něco udělat:
Pán Ježíš si stěžuje:
ve žvanění, kde nikdy nejsem. Cítí svou prázdnotu, a přesto „Jsou duše, ve kterých nemohu udělat nic, jsou to duše, které ustavičně pozorují druhé a nevědí, co se děje v jejich vlastním nitru. Ustavičně mluví o jiných, dokonce v době přísného mlčení, které je určeno k rozhovoru se mnou: ubohé duše, neslyší má slova, jejich nitra zůstávají prázdná, nehledají mě uvnitř srdce, ale neuznají vlastní vinu a duše, ve kterých kraluji v celé plnosti, jsou jim ustavičnou výčitkou svědomí. Místo, aby se polepšily, nadýmá se jejich srdce závistí, a nevzpamatují-li se, zabředávají hlouběji. Srdce, které do té doby závidělo, začíná nenávidět. A již jsou blízko propasti, ostatním duším mé dary závidí a samy je přijmout neumějí a nechtějí.“
Mluvit o jiných je nebezpečné. Nejen řeholníkům v klášterních komunitách, jistě i všem ostatním lidem. Všeobecná nenávist každého vůči každému, jíž jsme nyní svědky, začala právě tím „žvaněním“, před kterým nás tak naléhavě varuje Pán Ježíš.
Gábi
Jindřiško krásná svědectví díky.

Jindriska — 10.2.2013 12:00:54:
www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

toto si poslechnete. cele.
Gábi
Irbis — 8.2.2013 20:37:07: Korunka I.díl Irbis — 8.2.2013 20:31:47:
Je rok víry a papež vyzývá také ke čtení Katechismu. Zde o obrázku a úctě k němu:

IV. "Nezobrazíš si Boha"

2129 Výslovné Boží nařízení vyžadovalo zákaz jakéhokoliv zobrazení Boha lidskou rukou. Deuteronomium vysvětluje: "V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy …More
Irbis — 8.2.2013 20:37:07: Korunka I.díl Irbis — 8.2.2013 20:31:47:
Je rok víry a papež vyzývá také ke čtení Katechismu. Zde o obrázku a úctě k němu:

IV. "Nezobrazíš si Boha"

2129 Výslovné Boží nařízení vyžadovalo zákaz jakéhokoliv zobrazení Boha lidskou rukou. Deuteronomium vysvětluje: "V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu..." (Dt 4, 15–16). Je to naprosto transcendentní (přesažný) Bůh, který se zjevil Izraeli. "On je všechno", ale zároveň je "větší než celé jeho tvorstvo" (Sir 43,27–28). On samotný je "původce krásy" (Mdr 13,3)

2130 Nicméně již ve Starém zákoně Bůh nařídil nebo dovolil udělat obrazy, které symbolicky vedly ke spáse skrze vtělené Slovo: měděný had, (Srov. Nm 21,4–9; Mdr 16,5–14; Jan 3,14–15) archa Smlouvy a cherubové. (Srov. Ex 25,10–22; 1 Král 6,23–28; 7,23–26)

2131 Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněné – proti obrazoborcům – uctívání obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou "éru" obrazů.

2132 Křesťanské uctívání obrazů neodporuje prvnímu přikázání, které zakazuje modly. Vždyť "úcta prokazovaná obrazu patří tomu, koho obraz představuje", (Sv. Basil z Cesareje, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32, 149 C.) a "kdo uctívá obraz, uctívá v něm osobu, která je na něm namalována". (2. nicejský koncil: DS 601; srov. tridentský koncil: tamtéž 1821–1825; 2. vatikánský koncil, SC 126; také LG67.) Čest vzdávaná posvátným obrazům je "zbožná úcta", a nikoliv klanění, které přisluší jen Bohu.

"Kultovní úkony se neobracejí k obrazům jako takovým, nýbrž nakolik slouží ke zpodobení vtěleného Slova. A tak hnutí, které se obrací k obrazu jako obrazu, se nezastaví u něho, nýbrž směřuje ke skutečnosti, kterou přestavuje" (Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, II–II, 81, 3,
Gábi
mike084 — 8.2.2013 19:24:37:
tuto formulaciu pouzil prvy raz svaty michal vo fatime

Motlidba Anjela z Fatimy.

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti,
nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa
Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, …
More
mike084 — 8.2.2013 19:24:37:
tuto formulaciu pouzil prvy raz svaty michal vo fatime

Motlidba Anjela z Fatimy.

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti,
nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa
Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo
nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch
sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy
jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie.
Amen.
One more comment from Gábi
Gábi
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
Dobrý den,
mohli byste mi, prosím, vysvětlit část z této modlitby? Obětuji Ti Tělo a Krev, duši a Božství Tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista na odpuštění hříchů našich a hříchů celého světa.
Nerozumím, jak já mohu obětovat Bohu jeho Syna? Moc Vám děkuji za vysvětlení.
Formulace z Korunky k Božímu milosrdenství je utvořena sice velmi radikál…
More
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
Dobrý den,
mohli byste mi, prosím, vysvětlit část z této modlitby? Obětuji Ti Tělo a Krev, duši a Božství Tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista na odpuštění hříchů našich a hříchů celého světa.
Nerozumím, jak já mohu obětovat Bohu jeho Syna? Moc Vám děkuji za vysvětlení.
Formulace z Korunky k Božímu milosrdenství je utvořena sice velmi radikálně, avšak teologicky správně

Vážená sestro v Kristu,

je dost pochopitelné, že Vás formulace z modlitby takzvané Korunky k Božímu Milosrdenství zaráží. Jde totiž o velmi radikální způsob vyjádření, na druhou stranu ovšem vyjádření, které je teologicky naprosto v pořádku.

Ona formulace nás totiž může přivést k uvažování nad tím, co vlastně můžeme Bohu obětovat/nabídnout, a když si ji dokážeme správně a dostatečně zodpovědět, uvidíme, že i tato radikální forma modlitby je ve skutečnosti přijatelná, je-li chápána správně.

V běžném slova smyslu jsme totiž zvyklí na to, že můžeme někomu něco dát nebo obětovat, je-li to naše. A tak tomu je (bez větších těžkostí) mezi námi lidmi. Když se však zamyslíme, co bychom v tomto smyslu mohli dát/obětovat Bohu, pak je to pouze náš hřích, neboť všechno ostatní máme od Něj, takže striktně viděno Mu můžeme všechno, co jsme od Něj dostali jako dar, pouze vracet.

A to také ČINÍME! Stačí si projít kupříkladu modlitby nad dary, jak je při liturgii pronáší jménem celého shromáždění předsedající (biskup, kněz). Například: "Dary, které přinášíme, Bože, máme od tebe, a přece je přijímáš jako projev naší oddané služby; posvěť je, ať se stanou naším pokrmem na cestě k věčné spáse. Skrze Krista, našeho Pána" (1. neděle adventní). Nebo: "Přijmi. Bože, tyto dary, které tvá církev klade na oltář; tys nám je dal a ty je také svou mocí proměníš, aby ve spojení s Kristovou obětí přinášely světu spásu. Skrze Krista, našeho Pána" (21. prosince).
Takových příkladů by bylo možno uvést celou řadu.

Bohu tedy můžeme dát/obětovat pouze to, co je jeho darem. Můžeme mu ale obětovat i jeho vlastního Syna? Ano, bezesporu! I o tom nás přesvědčují liturgické texty. Např.: "Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni." (třetí eucharistická modlitba).

Můžeme-li totiž Bohu obětovat to, co je jeho darem, můžeme mu obětovat i jeho Syna, neboť nám jej dal, a to již ve Vtělení, ale zvláštním způsobem ve Velikonočním tajemství. To je podstatou naší oběti, kterou přinášíme v eucharistii a to je něco, co má být naším postojem i ve všedním životě.

Takže formulace z Korunky k Božímu milosrdenství je utvořena sice velmi radikálně, avšak teologicky správně. Kéž by nám právě tato malinko "provokující" formulace pomohla docenit milost, jíž se nám dostává, když můžeme Bohu dávat jeho vlastní dary jako něco, co je mu milé a co sám přijímá jako dar, i tehdy, když jde o dar tak veliký, jakým je Jeho Syn.

Pavel Vojtěch Kohut OCD.
Jindriska
www.abcsvatych.com/korunka.html

JA VERIM V TO CO NAM DAL JEZIS KRISTUS. CLOVEK POCITUJE KDYZ SE JI MODLI MILOST. A JE DOKONCE I VYSLISEN. JE TO NESMIRNE VELIKY DAR ZE NAM DAVA BOZI MILOSRDENSTVI PRO ZACHRANU DUSI NAS VSECH. ON JE SPRAVEDLIVY I MILOSRDNY. CHVALA TOBE BOZE ZA TVE NESMIRNE VELIKE MILOSRDENSTVI, JEMUZ JE VLASTNI SE SLITOVAVAT NA D NAMI HRISNYMI LIDMI.

More
www.abcsvatych.com/korunka.html

JA VERIM V TO CO NAM DAL JEZIS KRISTUS. CLOVEK POCITUJE KDYZ SE JI MODLI MILOST. A JE DOKONCE I VYSLISEN. JE TO NESMIRNE VELIKY DAR ZE NAM DAVA BOZI MILOSRDENSTVI PRO ZACHRANU DUSI NAS VSECH. ON JE SPRAVEDLIVY I MILOSRDNY. CHVALA TOBE BOZE ZA TVE NESMIRNE VELIKE MILOSRDENSTVI, JEMUZ JE VLASTNI SE SLITOVAVAT NA D NAMI HRISNYMI LIDMI.

JEZISI DUVERUJI TI!!
Gábi
Gábi
Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům? / Proč je nám Pán Ježíš vzorem lásky k nepřátelům?

Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům?
O lásce k nepřátelům Pán Ježíš řekl: "Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a déšť sesílá na …More
Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům? / Proč je nám Pán Ježíš vzorem lásky k nepřátelům?

Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům?
O lásce k nepřátelům Pán Ježíš řekl: "Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé." (Mat. 5, 44-45)

Proč je nám Pán Ježíš vzorem lásky k nepřátelům?
Pán Ježíš je nám vzorem lásky k nepřátelům, protože svým nepřátelům se nemstil, ale odpouštěl jim a dobře činil.

Nemsti se! - Právo trestat křivdu má jenom Bůh a k tomu oprávněný úřad. "Mně náleží pomsta, já to jednou oplatím", říká Hospodin. (Dt. 32, 35) A Pán Ježíš řekl: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub! Já však pravím vám, abyste zlu neodpírali zlem." (Mat. 5, 38) "Nikomu neoplácejte zlým za zlé!" (Řím. 12, 17) Lépe je křivdu trpět, než křivdu činit.

Odpusť a smiř se! - K odpuštění nás vybízí Pán Ježíš napomenutím o obětním daru: "Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanechej svůj dar před oltářem, odejdi a napřed se smiř se svým bratrem! Potom teprve přijď a obětuj svůj dar!" (Mat. 5, 23-24) K odpouštění nás vybízí také příběhem o nemilosrdném služebníku (Mat. 18, 23-35) a prosbou Otčenáše "odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům". Svatý apoštol Pavel napomíná: "Odpouštějte si vespolek, má-li kdo žalobu proti jinému, jakož i Pán odpustil vám." (Kolos. 3, 13) "Slunce nezapadej nad hněvem, vaším!" (Efes. 4, 26) Když jsi snad sám někoho urazil, zjednej si odpuštění.

Čiň dobře i nepříteli! - "Láska k bližnímu nečiní zlé." (Řím, 13, 10) Říká se: "Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem!" "Lační-li nepřítel tvůj, dej mu jísti; a žízní-li, dej mu píti... nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem." (Řím. 12, 20-21)

"Blahoslaveni pokojní, neboť oni budou slouti synové Boží." (Mat. 5. 9) Pokoj v rodině, se sousedy, v obci, ve státě a mezi všemi národy je podmínkou krásného soužití, síly, Božího požehnání a věčného pokoje. Ve svaté jednotě - síla Boží. Sjednoceni stojíme, rozdvojeni padáme. Katolík se nesoudí s druhými, jen když je to nevyhnutelně nutné. "Žijte v pokoji a Bůh pokoje a lásky bude s vámi!" (2. Kor. 13, 11)

ThDr. František Tomášek - KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2007/2009
6 more comments from Gábi
Gábi
Modlitba sv. Faustyny o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších …More
Modlitba sv. Faustyny o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. (…) Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (Deníček 163)
Gábi
mike084 ber to jako jeden z výkladů.Chudý může být i nemajetný člověk a přeci může být v srdci bohatý /pyšný/.
Gábi
www.vira.cz/…/Milosrdenstvi-c…

kousek z textu

V mnoha obrazech nám Ježíš ukazuje, že si volí právě to, co je slabé a chudé. Boháči, kteří to v životě dovedou, a mohou si sami splnit všechna přání, jsou ze svatební hostiny v království nebeském vyloučeni. Chudáci, mrzáci, chromí a slepí jsou naproti tomu zváni (srov. Lk 14,12nn). Hodující boháč, „ono Ego, které má všechno, co chce, a propadá za …More
www.vira.cz/…/Milosrdenstvi-c…

kousek z textu

V mnoha obrazech nám Ježíš ukazuje, že si volí právě to, co je slabé a chudé. Boháči, kteří to v životě dovedou, a mohou si sami splnit všechna přání, jsou ze svatební hostiny v království nebeském vyloučeni. Chudáci, mrzáci, chromí a slepí jsou naproti tomu zváni (srov. Lk 14,12nn). Hodující boháč, „ono Ego, které má všechno, co chce, a propadá za oběť pýše, přehnané představě o vlastní důležitosti“ (Sanford str. 161) končí v pekle. Chudák Lazar, reprezentant všeho, co je v nás ubohé a odstrčené, zraněné a urážené, hladové a žíznivé, přichází do nebe. Právě to, co je v nás ztracené a potlačené, přijímá Bůh (podobenství o ztracené ovci a marnotratném synu). Neboť kde člověk nic nemá, tam je otevřen pro dar milosti Boží. Ježíš velebí chudé, kteří lační a žízní po spravedlnosti, kteří truchlí, kteří nic nemohou budovat na sobě a na své vlastní síle, nýbrž jsou naprosto odkázáni na Boží milost. Oni jsou dědici království Božího, oni mají cit pro kralování Boží v srdci…
Gábi
Sedm podmínek, které se musí splnit, abychom získali plnomocné odpustky.
1. 9 dní novéna k Božímu milosrdenství /modlitba korunky + příslušné modlity z novény na každý den
2.Svatá zpověď nejlépe v neděli na den Božího milosrdenství.Pokud není možno, tak max. v sobotu a v pátek.
To znamená být v neděli v milosti posvěcující.
3.V průběhu těchto dní konat skutky milosrdenství /samozřejmě, že křesťan…More
Sedm podmínek, které se musí splnit, abychom získali plnomocné odpustky.
1. 9 dní novéna k Božímu milosrdenství /modlitba korunky + příslušné modlity z novény na každý den
2.Svatá zpověď nejlépe v neděli na den Božího milosrdenství.Pokud není možno, tak max. v sobotu a v pátek.
To znamená být v neděli v milosti posvěcující.
3.V průběhu těchto dní konat skutky milosrdenství /samozřejmě, že křesťan by je měl konat vždy, když má příležitost.
Tady se myslí obzvlášť v těchto dnech/.
4.Usilovat o svou spásu
5.Vše konat a vyprošovat pro Boží slávu.
6.Rozjímat v těchto dnech novény o tajemství vykoupení
7.Vůči obrazu mít velkou úctu, musí být vystavený.Měla by mu být vzdána veřejná pocta.
Měly bychom si být vědomi, že Boží milosrdenství vyvěrá z té nejhlubší něžnosti Ježíše.

Skutky milosrdenství tělesného např.:
sytit hladové, napojit žíznící, obléci nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat nemocné, vězněné, pohřbívat mrtvé.
Skutky duchovního milosrdenství např.:
poučovat neznalé, poradit nerozhodným, utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky,odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

Kněz tam mluvil ještě o jednom důležitém skutku milosrdenství: odprošovat Boha za hříchy bližního.

Tohle jsou podmínky, které irský kněz vedoucí exercicie-P. DenisO'Sullivan čerpal z Deníčku sv. Faustýnky.
Gábi
Gábi