Language
7 112
Radek33

Poznaj prawdziwą przedwojenną definicję NACJONALIZMU

Zbyt często dyskusja publiczna w Polsce zdominowana jest przez niekontrolowane emocje, stereotypy i argumenty ad personam. Tymczasem wystarczy na spokojnie zapoznać się z definicją obiektu/pojęcia, …
Radek33
Zgodnie z zaleceniem Bronisława Wildsteina spróbujmy zdefiniować nacjonalizm i porównajmy go do patriotyzmu. W moim rozumieniu współczesny nacjonalizm jest postawą miłości, oddania i wierności obowiązkom wobec własnej ojczyzny i drugiego człowieka. Jest on ziemską drogą człowieka do Boga poprzez pracę na rzecz narodu. Zobowiązuje do postawy nieugiętej, nieidącej na kompromis. Oparty na … More
Radek33
Można powołać się również na słowa Piusa XII z encykliki Summi Pontificatus: ”Tu uważamy za konieczne podkreślić, że świadomość tej braterskiej i powszechnej wspólnoty, którą budzą i rozwijają w ludziach zasady nauki chrześcijańskiej, nie burzy miłości ku własnej ojczyźnie, ku jej tradycjom i sławie ani też nie zabrania pracy dla powiększania jej dobrobytu i rozwoju słusznych interesów. Nauka ta … More
Radek33
Warto jeszcze przywołać kolejne kłamstwo z programu jakoby przedwojenni Oenerowcy wstydzili się w późniejszych latach swojej działalności w organizacji. Oczywiście nie posłużono się żadnym konkretnym przykładem. W tej sytuacji pozwolę sobie przywołać postać Edwarda Kemnitza (tego samego, który został nagrodzony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za pomoc Żydom). Kemnitz w wywiadzie z 1996 … More
Radek33
Ksiądz Jan Salamucha był członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego, a jego słowa wskazują na to, że miłość do narodu nie wyklucza się z chrześcijańskim miłosierdziem, ale jest świetnym sposobem, by to miłosierdzie wcielać w życie. Warto też przytoczyć tu słowa Piusa XI „Caritate Christi compulsi: „Jeśliby zaś wybujały patriotyzm i przesadny nacjonalizm (choć uporządkowana miłość chrześcijańska, nie … More
Radek33
Nacjonalizm w wydaniu Obozu Narodowo-Radykalnego nie ma nic wspólnego z imperializmem, poczuciem wyższości czy ślepą nienawiścią. Słowa księdza Jana Salamuchy z artykułu pod tytułem „Oblicze miłości” zamieszczonego w czasopiśmie „Walka” z 1942 roku. „Miłość chrześcijańska w różnych kierunkach i na różnych odległościach stwarza różne napięcia, wyznacza bogato zróżnicowaną skalę obowiązków. Im … More
Radek33
Zarzucanie przedwojennym Oenerowcom naśladowania niemieckiego hitleryzmu jest nie tylko wynikiem braku wiedzy na temat działalności Obozu Narodowo-Radykalnego i innych organizacji narodowych funkcjonujących przed II Wojną Światową, ale i zwyczajnym historycznym kłamstwem. Polski ruch narodowy nie tylko krytykował nazizm, ale też walczył z nim. Polscy narodowcy ginęli z rąk nazistów i potępiali … More
Radek33
NACJONALIZM ~ oznacza kierunek polityczny, którego przewodnią zasadą jest służenie interesowi narodu, jako całości. Uważając naród za osobę moralną, za organizm polityczny wyższego rzędu, posiadający własne zadania i cele, a więc własną rolę historyczną do spełnienia.
Nacjonalizm dąży do zapewnienia narodowi największej spoistości i siły, do podporządkowania jego interesowi interesów podrzęd… More