vi.news
35

Hội nữ tu bị tiêu diệt - Ủy viên biện minh cho chính mình

Nữ tu Geneviève Médevielle, ủy viên tông đồ đã tiêu diệt Tu hội các tiểu nữ tu của Đức Mẹ Maria của Pháp nhân danh Vatican, đã tự biện minh cho chính mình trong một cuộc phỏng vấn, được công bố …