27-ആമത് വൈദികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ മെക്സിക്കോയിൽ 27 വൈദികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ഇര, അമേരിക്കൻ അതിർത്തിക്ക് അടുത്ത…