Peter(skala)
Irbis..dakujem za zaujímavé posolstvá a vyjadrenia rôznych svätcov k živote Eliáša a Henocha

Zaujali ma zvlášť posolstvá bl.A.K.Emmerichovej, kde videla ako Eliáš a Henoch sú v Raji:

Přišla jsem potom ještě dále na východ k ráji a spatřila v něm přecházet obdivuhodná a krásná zvířata, jak si hrají a také jsem viděla lesknoucí se hradby a jak proti sobě pod branou leží spící Henoch a Eliáš.More
Irbis..dakujem za zaujímavé posolstvá a vyjadrenia rôznych svätcov k živote Eliáša a Henocha

Zaujali ma zvlášť posolstvá bl.A.K.Emmerichovej, kde videla ako Eliáš a Henoch sú v Raji:

Přišla jsem potom ještě dále na východ k ráji a spatřila v něm přecházet obdivuhodná a krásná zvířata, jak si hrají a také jsem viděla lesknoucí se hradby a jak proti sobě pod branou leží spící Henoch a Eliáš. Eliáš viděl v duchu všechno, co se odehrávalo v Palestině.

Dá sa predpokladať, že aj sv.Tomáš Akvinský tomu veril, ked povedal:

"... že Henoch a Eliáš jsou v ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi."

Ale, ešte zaujímavejšie opisuje bl.Emmerichová, že Hora prorokov bola kdesi v horách (aspon v tých časoch Joráma) prikrytá snehom a ľadom. Dalej opisuje Ráj v ktorom videla Eliaša a Henocha, ale tam boli aj zvieratá. Jedná sa o to isté miesto - Hora prorokov a Ráj na východe???

Tu jsem byla rychle přenesena na východ a při této cestě jsem spatřila, že Hora proroků je přikryta sněhem a ledem. Byly však na ní věže, snad to byl jenom obraz, jak to vypadalo v době Joramově. Přišla jsem potom ještě dále na východ k ráji a spatřila v něm přecházet obdivuhodná a krásná zvířata, jak si hrají a také jsem viděla lesknoucí se hradby a jak proti sobě pod branou leží spící Henoch a Eliáš.
Irbis
O výše zmíněných dvou mužích, Henochovi a Eliášovi, se dozvídáme z Písma
svatého následující: Henoch, sedmý patriarcha, byl pro svůj svatý život vzat ze země,
aby nezemřel a byl přenesen do ráje roku 1000 po stvoření Adama. Znovu přijde
napomínat lidi k pokání.291 Eliáš byl nedaleko Jericha (r. 902 př. Kr.) v přítomnosti proroka Elisea vzat ze země na vůz ohnivý s koňmi ohnivými a podle svorného
More
O výše zmíněných dvou mužích, Henochovi a Eliášovi, se dozvídáme z Písma
svatého následující: Henoch, sedmý patriarcha, byl pro svůj svatý život vzat ze země,
aby nezemřel a byl přenesen do ráje roku 1000 po stvoření Adama. Znovu přijde
napomínat lidi k pokání.291 Eliáš byl nedaleko Jericha (r. 902 př. Kr.) v přítomnosti proroka Elisea vzat ze země na vůz ohnivý s koňmi ohnivými a podle svorného
prohlášení moha světců je v ráji.292 Eliáš byl přítomný zázračnému proměnění
Krista na hoře Tábor.293 Eliáš zaslal z ráje (pravděpodobně prostřednictvím proroka)
list králi Joramovi, v němž jej naléhavě napomíná k lepšímu životu.294 Prorok
Malachiáš oznámil, že před koncem světa Eliáš znovu přijde obrátit Židy.295 Také
Kristus prohlásil, že Eliáš přijde před posledním soudem a všechno napraví.296
...

Žáci svatých apoštolů učili, že Henoch a Eliáš jsou nyní v ráji. Svatý Irenej, lyonský
biskup
(† 402), prohlásil: „Žáci apoštolů pravili, že ti, kdo byli zaživa vzati
do nebe, jsou usazeni v pozemském ráji a zůstanou tam neporušeně až do konce
světa.“301 – Svatý Augustin praví, že způsob života obou mužů v ráji není ani čistě
nebeský, ani čistě pozemský.302 Svatý Jeroným se domnívá, že jejich těla jsou na
nějaký způsob oduševnělá.303 Svatý Tomáš Akvinský ujišťuje, že Henoch a Eliáš
jsou v ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi.
P. Houchedé poukazuje na to, že vzýváním Eliáše se již stalo mnoho zázraků,
z čehož lze soudit, že oba proroci přesně vědí, co se na zemi děje.

Svatá Hildegarda, abatyše benediktinského kláštera Rupertsberg u Bingenu na
Rýně († 1179 ve věku 82 let) o tom věstila: „Henoch a Eliáš boudou tajemným
způsobem v ráji Bohem zasvěcováni. Bůh jim ukáže díla lidí tak, jako by je viděli
vlastníma očima. Oba muži jsou proto mnohem moudřejší než všichni mudrci dohromady.
Tatáž síla, která Henocha a Eliáše odnesla ze země, je v čase, kdy Antikrist
bude hlásat své zvrácené učení, zase ve vichřici na zem vrátí.
(Prof. Franz Spirago; Antikrist - Důsledně podle učení tradice, Písma sv. a soukromích zjevení)

Pozorovala jsem - neboť o tom jednalo jisté čtení ve chrámě - že Eliáš po své smrti napsal dopis králi Joramovi. Židé tomu nechtěli věřit, ale vykládali si to tak, že Elizeus, který dopis Joramovi předal, ho měl u sebe jako dopis prorocký, který mu Eliáš zanechal. I mně to připadalo velmi zvláštní. Tu jsem byla rychle přenesena na východ a při této cestě jsem spatřila, že Hora proroků je přikryta sněhem a ledem. Byly však na ní věže, snad to byl jenom obraz, jak to vypadalo v době Joramově. Přišla jsem potom ještě dále na východ k ráji a spatřila v něm přecházet obdivuhodná a krásná zvířata, jak si hrají a také jsem viděla lesknoucí se hradby a jak proti sobě pod branou leží spící Henoch a Eliáš. Eliáš viděl v duchu všechno, co se odehrávalo v Palestině.
(bl. A. K. Emmerichová; Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista Díl III)

(IV. kniha, 27. hlava)
Antikristova moc jest tak veliká, že nikdo mu není roven. Když papež už nebude moci proti němu bojovat, obrátí se k svatým bratřím a trpí, co oni trpí. I přicházejí jim na pomoc Henoch a Eliáš, kteří jsou nyní v sladkém ráji a žijí tam s duší i s tělem v téže slasti a jedí tentýž pokrm, který byl Adamovi dán, kdyby v něm byl zůstal. Jest jim také z poslušnosti k Bohu varovati se téhož stromu, s něhož Eva a Adam jablka jedli, když Boží přikázání přestoupili.

(VII. kniha, 57. hlava)
Toto bylo ukázáno a viděla jsem, jaký byl ráj. Jeho šířce a jeho délce jsem neviděla žádného konce.

I viděla jsem v něm dva muže, byli to Henoch a Eliáš. Henoch seděl a Eliáš ležel na zemi u veliké vroucnosti.
___________________________________________
Henocha a Eliáše doprovodí z ráje anděl. Čirost a blaženost, kterou tam v tělech měli, pak zmizí a oni znovu dostanou pozemský vzhled a stanou se z nich smrtelníci. Jakmile spatří zemi, vyděsí se jako lidé, kteří uvidí moře a nevědí, jak se přes ně dostat. Budou jíst med a pít vodu smíšenou s vínem, zatímco jejich duch bude sycen Bohem.
(Tekoucí světlo božství sestry Mechtildy Magdeburské)
Stylita and one more user like this.
Stylita likes this.
aobubo likes this.
Peter(skala)
Putnik
takže ked to zhrnieme, čo to znamená?

Boli omilostení ľudia, ktorí nezomreli a predsa prišli do Neba (nebeský Raj)?
(Eliáš a Henoch)
Boli ľudia, ktorí zomreli a išli do Neba?
(Mojžiš, Abrahám, Jób...)

Boli ľudia, ktorí zomreli, vstali zmrtvych a boli oslávení až do Neba?!
(Pán Ježiš a Panna Mária)
Sú ľudia, ktorí zomreli a aj ked ešte nevstali zmrtvych a ich telá neboli oslávené, …More
Putnik
takže ked to zhrnieme, čo to znamená?

Boli omilostení ľudia, ktorí nezomreli a predsa prišli do Neba (nebeský Raj)?
(Eliáš a Henoch)
Boli ľudia, ktorí zomreli a išli do Neba?
(Mojžiš, Abrahám, Jób...)

Boli ľudia, ktorí zomreli, vstali zmrtvych a boli oslávení až do Neba?!
(Pán Ježiš a Panna Mária)
Sú ľudia, ktorí zomreli a aj ked ešte nevstali zmrtvych a ich telá neboli oslávené, predsa šli do Neba?
(ctihodní, blahoslavení a svätí...)

Ak áno, tak všetci su v Nebi, ale v rôznych stupňoch slávy?!
Stylita
nejsem správný adresát tvé otázky
V naprostou čistotu života věřím v případě Svaté Panny Marie a jejího Syna.
U jiných to nevím a ani v to nevěřím. Ale já nemám knihu života.
O Henochovi se toho mnoho neví. O Eliášovi je těch informací více.
Předpokládám, že oba žili v milosti Boží.
info
Eliáš prorok Boží Jeruzalémská Bible
Eliáš na Chorébu, J. Heller
Eliáš na Karmelu, J. Heller
Eliáš…More
nejsem správný adresát tvé otázky
V naprostou čistotu života věřím v případě Svaté Panny Marie a jejího Syna.
U jiných to nevím a ani v to nevěřím. Ale já nemám knihu života.
O Henochovi se toho mnoho neví. O Eliášovi je těch informací více.
Předpokládám, že oba žili v milosti Boží.
info
Eliáš prorok Boží Jeruzalémská Bible
Eliáš na Chorébu, J. Heller
Eliáš na Karmelu, J. Heller
Eliáš vzkřísil syna vdovy ze Sarepty Martin Prudký
Prorok Eliáš v Sareptě, J. Heller
Eliáš a vdova ze Sarepty, J. Heller
Peter(skala)
Stylita
myslíš si, že Eliáš a Henoch boli natoľko spravodlivý, že nespáchali žiaden hriech (ani všedný)?
Peter(skala)
Irbis
to je zaujímavé... máš knihu od sv.Mechtildy aj v el.podobe?

A tie ostatné výroky od svätých...?
To máš len z kníh, alebo dá sa to nájsť aj na internete?

Ináč aj ct.Márie z Agredy bolo zjavení ako Svätá Trojica sa dohadovala o stvorení sveta

ale, čo sa týka Eliáša a Henocha, tak to bude zaujímavé ako budú v opozícii voči Antikristovi

Myslíš, že dožijeme?
Stylita
Peter
kdo je asi očistil? Ty nevíš , že Ježíš byl před Abrahamem?
Henoch chodil po spravidlivých stezkách a Eliáš byl prorok Boží.
To nestačí?
Nebo měli jít někam trpět, aby pochopili a očistili se ? Potom by do očistce musel každý...
Kdo zná úctu židů k Eliáši, pochopí snáze , proč přijde varovat vyvolený národ před Antikristem.
Irbis
V tom případě to nejlépe viděla bl. Emmerichová.
Ovšem ta sestra Mechtilda Magdeburská, která první mystické zážitky prožila již ve dvanácti letech
(jak zrovna čtu) je také velmi zajímavá.
Její vidění jsou prý v téhle knize:
TEKOUCÍ SVĚTLO BOŽSTVÍ SESTRY MECHTILDY MAGDEBURSKÉ
-Jsou zde četné dlouhé pasáže o konci časů např. O Henochově a Eliášově utrpení a o posledních kazatelích a o …More
V tom případě to nejlépe viděla bl. Emmerichová.
Ovšem ta sestra Mechtilda Magdeburská, která první mystické zážitky prožila již ve dvanácti letech
(jak zrovna čtu) je také velmi zajímavá.
Její vidění jsou prý v téhle knize:
TEKOUCÍ SVĚTLO BOŽSTVÍ SESTRY MECHTILDY MAGDEBURSKÉ
-Jsou zde četné dlouhé pasáže o konci časů např. O Henochově a Eliášově utrpení a o posledních kazatelích a o antikristově zlobě. Tito dva proroci byli dle Písma svatého či jiných starobylých pramenů vzati ještě za svého života do nebe i s těly, aby se jednoho dne vrátili před koncem světa. Poté co M. Magdeburská uvádí, že Eliáš bude umučen první, zveřejňuje tato prorokyně i dialog který povede Henoch s Antikristem. Rozhovorů je v této knize více např. v kapitole: O počátku všech věcí, které Bůh stvořil - je uvedeno, jak se tři Osoby domlouvají jak stvoří tento svět.
Peter(skala)
Irbis...to nevadí, že nevieš, je mnoho toho, čo ešte nevieme, ide skôr o to, čo vieme, čím sa môžeme navzájom povzbudiť.

Ved dosť si toho napísal od svätých...čo je pre vieru posilnením a na to môžeme stavať...

Na takom teologickom fóre niet ani možnosť diskusie a svätých ani nespomínaju, zakladaju si na ľudských názoroch, ktoré su ako piesok a na tom sa nedá stavať..

mňa by zaujímalo, že ked …More
Irbis...to nevadí, že nevieš, je mnoho toho, čo ešte nevieme, ide skôr o to, čo vieme, čím sa môžeme navzájom povzbudiť.

Ved dosť si toho napísal od svätých...čo je pre vieru posilnením a na to môžeme stavať...

Na takom teologickom fóre niet ani možnosť diskusie a svätých ani nespomínaju, zakladaju si na ľudských názoroch, ktoré su ako piesok a na tom sa nedá stavať..

mňa by zaujímalo, že ked Eliáš a Henoch išli do Raja (1.stupeň Neba) ako to bolo z ich očistením od hriechu (všedných hriechov) ked pokiaľ vieme, tak na svete boli len 2 ľudia bez hriechu a to Ježiš a Mária.

Čo si myslíš o tom?
Ako Eliáš a Henoch boli očistení?
Vieme, že do Neba idu len pokrstení vodou, krvou a tužbou. Samozrejme podľa možnosti. Kedže oni Dvaja nemala možnosť sviatostného krstu a iné duše boli na mieste zvanom Šeol, ktoré nebolo sučasťou Neba ale skôr Očistca, tak ako to mohlo byť s očistením tých Dvoch svätcov ?

Ináč aj Abrahám bol v Nebi, o čom Ježiš povedal ...
Irbis
Nevím. Eliáš a Henoch byli výjimeční a mají v budoucnu ještě splnit svou úlohu na zemi. Zas tolik o tom nepřemýšlím. Mě stačí, že oba dva jsou u Pána Boha a v tom nejhorším čase znovu přijdou.
Budeš se muset zeptat spíš nějakého teologa. ;)
Vždyť já toho vím tak málo.
Peter(skala)
Irbis
Bl. Emmerichová viděla umístění Ráje, jak už jsem předtím vkládal,: vznášející se nad nepopsatelně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím.

..takže podľa toho Ráj je stupeň nebeského kráľovstva a Eliáš i Henoch tam šli po tomto pozemskom živote.

Irbis, myslíš si, žeby tam mohol ísť okrem nich aj niekto iný v čase pred Kristo…
More
Irbis
Bl. Emmerichová viděla umístění Ráje, jak už jsem předtím vkládal,: vznášející se nad nepopsatelně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím.

..takže podľa toho Ráj je stupeň nebeského kráľovstva a Eliáš i Henoch tam šli po tomto pozemskom živote.

Irbis, myslíš si, žeby tam mohol ísť okrem nich aj niekto iný v čase pred Kristom?
Irbis
Ráj by mohl být 1. stupněm Nebe.
Bl. Emmerichová viděla umístění Ráje, jak už jsem předtím vkládal,: vznášející se nad nepopsatelně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím.
Ale lidskými slovy jdou takovéto skutečnosti špatně přiblížit.
Ostatně, Pán Bůh po nás nechce, abychom všemu rozuměli a vše věděli. Máme hlavně věřit. Věřit po …More
Ráj by mohl být 1. stupněm Nebe.
Bl. Emmerichová viděla umístění Ráje, jak už jsem předtím vkládal,: vznášející se nad nepopsatelně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím.
Ale lidskými slovy jdou takovéto skutečnosti špatně přiblížit.
Ostatně, Pán Bůh po nás nechce, abychom všemu rozuměli a vše věděli. Máme hlavně věřit. Věřit po pár desítek let tomu, o čem toho moc nevíme a čemu nerozumíme. A potom, až se s milostí Boží člověk dostane do Nebe, bude všechny tyto nejasnosti vidět jasně na věky věků.
Peter(skala)
..ešte by ma zaujímalo, či je možné, že niekde na svete existuje neobjavený Raj, v ktorom žili Adam a Eva
Peter(skala)
Irbis
ako tomu rozumieš?

To, že Eliáš nezomrel - je nám jasné, ale kam išiel ?

bl.Emmerichová hovorí, že "v záhrade pred Rajom" a iní svätí, že je v Raji:

Svatý Tomáš Akvinský ujišťuje, že Henoch a Eliáš
jsou v Ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi.
@Irbis

Niektorí ľudia neveria, že Raj a Nebo sú jedno a to isté!

Ježiš hovoril kajucemu lotrovi,…More
Irbis
ako tomu rozumieš?

To, že Eliáš nezomrel - je nám jasné, ale kam išiel ?

bl.Emmerichová hovorí, že "v záhrade pred Rajom" a iní svätí, že je v Raji:

Svatý Tomáš Akvinský ujišťuje, že Henoch a Eliáš
jsou v Ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi.
@Irbis

Niektorí ľudia neveria, že Raj a Nebo sú jedno a to isté!

Ježiš hovoril kajucemu lotrovi, že ešte dnes bude s ním v Raji.

Hovoril Ježiš o Raji ako o nebeskom kráľovstve (Nebo) alebo o niečom inom?

A čo hovoríš na to, že Raj je 1. alebo ďalší stupeň zo 7.stupňoch nebeského kráľovstva?
Irbis
bl. A. K. Emmerichová - Hora proroků
Ráj není odtud daleko. Už dříve jsem viděla, jak Eliáš žije v zahradě před Rájem.
Irbis
Z toho je trochu patrné, že Ráj je blíž zemi než Nebe.
One more comment from Irbis
Irbis
Že Nebe a stvořený Ráj není to samé, je trochu patrné i z těch citátů, co jsem vložil.
Bl. Emmerichová viděla, jak Adam a Eva opustili Ráj:
Byli nyní oblečeni jakýmsi oděvem. Zahaloval tělo přes ramena a sahal až po kolena. Kolem pasu se přepásali pruhem lýka. Když opět prchali dále, zdálo se, jako by se ráj od nich vzdaloval jako oblak. Ale s nebe sestoupil ohnivý kruh, tak jak vidíme kolo …More
Že Nebe a stvořený Ráj není to samé, je trochu patrné i z těch citátů, co jsem vložil.
Bl. Emmerichová viděla, jak Adam a Eva opustili Ráj:
Byli nyní oblečeni jakýmsi oděvem. Zahaloval tělo přes ramena a sahal až po kolena. Kolem pasu se přepásali pruhem lýka. Když opět prchali dále, zdálo se, jako by se ráj od nich vzdaloval jako oblak. Ale s nebe sestoupil ohnivý kruh, tak jak vidíme kolo kolem Slunce nebo Měsíce a tento kruh obklopil návrší, kde byl ráj.
Byli v ráji pouze jediný den. Ráj spatřuji nyní zdáli jako pruh pod Sluncem, když vychází. Vychází, když to tak vidím, na konci tohoto pruh vpravo. Ráj leží východně od Hory proroků, zcela tam, kde vychází Slunce a jeví se mi vždy jako vajíčko, vznášející se nad nepopsatelně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím. Na ní vidíme kouzelné zelené nivy a mezi nimi hluboké strže a průrvy naplněné vodou. Viděla jsem již lidi, kteří vystupovali po jejích úbočích; nedošli však daleko.
Spatřila jsem, jak Adam a Eva došli na Zemi, místo jejich pokání. Byl to nepopsatelně dojemný pohled na oba kajícníky na holé zemi. Adam si směl vzít s sebou olivovou ratolest z ráje, kterou si nyní zde zasadil. Spatřila jsem, že později byl z tohoto dřeva zhotoven kříž. Byli nepopsatelně zarmouceni. Jak jsem je tu spatřila, odsud ráj již nikdy nezahlédli. Sestupovali stále níž a bylo tomu tak, jako by se cosi odvrátilo, a tak dospěli nocí a tmou na smutné místo svého pokání.
Peter(skala)
Stylita
som rád, že Ti nerobí problém uveriť v návrat týchto svätých...
a že dôveruješ zjaveniam sv.K.Emmerichovej, lebo na tom sa dá staviať ako na pevnej skale.

Píšeš, že podľa Nej, nie je Raj a Nebo jedno a to isté.
Mohol by si napísať, čo hovorí o týchto dvoch skutočnostiach - aký je rozdiel medzi nimi?
Stylita
Jak se dostal do ráje? Podle Písma v ohnivém voze. Coje ráj a nebe? Pro mne prostory, které neznám.
Nedělá mi to problém věřit, že Eliáš s Henochem se vrátí. Proč ne? Vždyť u Boha vše je možné. Když vidím Zemi, lidi, zvířataa rostliny-vidím jeden velký zázrak. Nepřijde mi o nic menší než odjezd proroka do ráje.
MARANATHA!
Stylita
není zač

Podle chasidské tradice chodí Eliáš často na zem nejčastěji v podobě žebráka, a kdo mu pomůže,tomu se královsky odmění.
Ještě jedna věc-podle A.K.E. není nebe ráj a naopak jsou to dva jiné prostory.
Peter(skala)
Stylita
dakujem za odkaz...
Peter(skala)
Pútnik napísal:

"K druhej možnosti uvádzam príklad anjelov ktorí navštívili Lóta, že dokázali transformovať sa na viditeľné telá ako hostia Lótovi, a taktiež sa aj späť transformovať na nebeské anjelské bytosti. Anjeli majú nepredstaviteľnú svetelnú Silu, pričom Sila len jedného anjela by mohla zničiť zem.

K druhej rovine problému ktorá je dôležitejšia ako prvá je že Raj je podľa Genesis stráže…
More
Pútnik napísal:

"K druhej možnosti uvádzam príklad anjelov ktorí navštívili Lóta, že dokázali transformovať sa na viditeľné telá ako hostia Lótovi, a taktiež sa aj späť transformovať na nebeské anjelské bytosti. Anjeli majú nepredstaviteľnú svetelnú Silu, pričom Sila len jedného anjela by mohla zničiť zem.

K druhej rovine problému ktorá je dôležitejšia ako prvá je že Raj je podľa Genesis strážený cherubmi s plamennými mečmi a prejsť môžu len Tí ktorí sú omilostení a čistí pred Bohom, inak by ho cherubovia nepustili.

Henoch a Eliáš boli svätými mužmi omilostenými pred Bohom a súčasne mali Darom od Boha nesmiernu Silu Svetla svojich duší ktorá sa vyrovnala Svetlu anjelov, ktorí navštívili Lóta."


Ak som správne pochopil, tak myslíš si, že Eliáš a Henoch mali niečo spoločné s anjelmi a to, že ked ich Boh povolal z tohto sveta, tak nemuseli zomrieť, ale mohli ísť rovno do Neba ?
(resp.do jedného zo 7 stupňov Neba, o ktorých hovorí sv.Pavol)?
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Irbis, to je zaujímavé.
Presne to som chcel vidieť - nejaké citáty svätých... a dosť výstižné, kde niet pochyb, že Eliáš a Henoch šli do Neba, len ma zaujíma ako to, že šli do Neba, ked Nebo pre smrteľníkov nebolo ešte otvorené ???

Žiaci apoštolov (sv.Irenej) síce píše o tom, že Eliáš a Henoch sú TERAZ (čs."niní") v RAJI - v Nebi a budu tam neporušene až do konca sveta, ALE ked boli…More
Irbis, to je zaujímavé.
Presne to som chcel vidieť - nejaké citáty svätých... a dosť výstižné, kde niet pochyb, že Eliáš a Henoch šli do Neba, len ma zaujíma ako to, že šli do Neba, ked Nebo pre smrteľníkov nebolo ešte otvorené ???

Žiaci apoštolov (sv.Irenej) síce píše o tom, že Eliáš a Henoch sú TERAZ (čs."niní") v RAJI - v Nebi a budu tam neporušene až do konca sveta, ALE ked boli vzatí do Neba už pred príchodom Krista na zem, tak to znamená, že nemali dedičný hriech?

Pýtam sa, lebo všetci smrteľníci od Adama až po Krista zomreli práve pre následky dedičného hriechu a kvôli tomu ani nemohli vstupiť do Neba hned po smrti, pokiaľ neprišiel Kristus, aby po svojej smrti a zmrtvychvstaní vyviedol všetky duše do Neba - z miesta zvané Šeol.

Irbis, čo myslíš alebo píše sa tam (u svätých) niečo o tom, žeby Eliáš a Henoch nemali dedičný hriech? A vôbec mali nejaký hriech?

Ináč je zaujímavé, že zo stromu mohol jesť Adam len ked ešte nespáchal hriech, ale po páde (hriechu) už nemohol.
Irbis
Peter(skala) 4.8.2013 22:10:48
Je síce pravda, že ani nikto iný (okrem nich) Nezomrel, ale práve to ma zaujíma ako je to možné


Žáci svatých apoštolů učili, že Henoch a Eliáš jsou nyní v ráji. Svatý Irenej, lyonský
biskup († 402), prohlásil: „Žáci apoštolů pravili, že ti, kdo byli zaživa vzati
do nebe, jsou usazeni v pozemském ráji a zůstanou tam neporušeně až do konce
světa.“301 – Svatý Augustin…More
Peter(skala) 4.8.2013 22:10:48
Je síce pravda, že ani nikto iný (okrem nich) Nezomrel, ale práve to ma zaujíma ako je to možné


Žáci svatých apoštolů učili, že Henoch a Eliáš jsou nyní v ráji. Svatý Irenej, lyonský
biskup († 402), prohlásil: „Žáci apoštolů pravili, že ti, kdo byli zaživa vzati
do nebe, jsou usazeni v pozemském ráji a zůstanou tam neporušeně až do konce
světa.“301 – Svatý Augustin praví, že způsob života obou mužů v ráji není ani čistě
nebeský, ani čistě pozemský.302 Svatý Jeroným se domnívá, že jejich těla jsou na
nějaký způsob oduševnělá.303 Svatý Tomáš Akvinský ujišťuje, že Henoch a Eliáš
jsou v ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi.
P. Houchedé poukazuje na to, že vzýváním Eliáše se již stalo mnoho zázraků,
z čehož lze soudit, že oba proroci přesně vědí, co se na zemi děje.

Svatá Hildegarda, abatyše benediktinského kláštera Rupertsberg u Bingenu na
Rýně († 1179 ve věku 82 let) o tom věstila: „Henoch a Eliáš boudou tajemným
způsobem v ráji Bohem zasvěcováni. Bůh jim ukáže díla lidí tak, jako by je viděli
vlastníma očima. Oba muži jsou proto mnohem moudřejší než všichni mudrci dohromady.
Tatáž síla, která Henocha a Eliáše odnesla ze země, je v čase, kdy Antikrist
bude hlásat své zvrácené učení, zase ve vichřici na zem vrátí.

Sestra Mechtilda (v 13. stol.) z dominikánského řádu v Magdeburku o Henochovi
a Eliášovi říká: Oba jsou v ráji, žijí v blaženosti a jedí stejné pokrmy jako kdysi
Adam. Z poslušnosti k Bohu se musejí také vyhýbat témuž stromu, z něhož Adam s Evou neměli pojíst ovoce.

(F. Spirago; Antikrist)
Stylita
Henochu a Eliáši přimlouvejte se za nás!
Stylita
Aby o tom farizeové nevěděli, však byli zběhlí v Písmu.
Prorok Eliáš přijde pro židy.Možná jen Mojžíš je větší autoritou pro judaisty. Není náhodou, že se při proměnění Ježíše objevují a rozmlouvají s ním o jeho údělu-kříži právě tyto dvě osoby. Henoch má být poslán k dalším národům. Snad pro jeho spravedlnost a také proto, že je svědek předpotopní doby na rozdíl od Eliáše.
Irbis
Já našel akorát tohle od bl. Emmerichové:

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista IV
KAPITOLA 16. JEŽÍŠ PŘED ANNÁŠEM

(...) Po každé otázce následovalo tahání a trhání provazy,
posměch katanů a ostatních, kteří hořeli touhou udeřit ho,
jeden po druhém, jak to učinil prve zmíněný darebák. Ježíš
se potácel slabostí ze strany na stranu. Annáš k němu
pravil s posměchem: “Kdo jsi? Jaký …More
Já našel akorát tohle od bl. Emmerichové:

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista IV
KAPITOLA 16. JEŽÍŠ PŘED ANNÁŠEM

(...) Po každé otázce následovalo tahání a trhání provazy,
posměch katanů a ostatních, kteří hořeli touhou udeřit ho,
jeden po druhém, jak to učinil prve zmíněný darebák. Ježíš
se potácel slabostí ze strany na stranu. Annáš k němu
pravil s posměchem: “Kdo jsi? Jaký jsi to král, jaký vyslanec?
Já jsem myslil, že jsi synem jakéhosi tesaře. Nebo jsi
snad Eliáš, který byl vzat do nebe na ohnivém voze?
Říká
se, že dosud žije. Ty prý se můžeš učinit též neviditelným,
často zmizel si před očima lidu. Anebo jsi snad Malachiáš?
_________________________________
Takže o tom, že byl Eliáš vzat do nebe, věděli něco i farizeové.
Stylita
A.K.Emmerichová
www.izidor.cz/…/A.-K.-Emerichov…
str.39/40 na přelomu se to tam píše-číslování ne podle pdf , ale podle kopie knihy
cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Kate%C5%99…
je tam psáno o básníku Clemensu Brentanovi.,který její vize převedl do této knihy
Stylita
Peter:
s tvými otázkami, jakmohli do ráje,ti moc nepomohu. nevím. Nicméně podle té stati Jana z Damašku si myslím: Přijdou v tělech, jinak by nemohli zemřít. Když si člověk přečte 11. kapitolu Zjevení sv.Jana, ejhle ve světle proroctví sv. Jana Damašského, získává pochopitelnost alespoň pro mne.
Peter(skala)
Křesomysl
...posolstvo ľudom ma pomôcť sa lepšie pripraviť na posledné časy...
Peter(skala)
Stylita
..it is O.K:)

Dakujem za zaujímavé výroky svätých, pretože tie sú vždy povzbudením a upevnením vo viere.

Najviac ma zaujíma doslovné znenie, kde sa píše Henoch a Eliáš prídu v tele na tuto zem.

Totižto všimni si, že aj ked prorok Malachiáš hovoril o príchode týchto 2 svätcov, predsa práve na toto reagoval Ježiš, že "už prišli" (resp.duch Eliáša a Henocha) ktorého mal Ján Krstiteľ.

More
Stylita
..it is O.K:)

Dakujem za zaujímavé výroky svätých, pretože tie sú vždy povzbudením a upevnením vo viere.

Najviac ma zaujíma doslovné znenie, kde sa píše Henoch a Eliáš prídu v tele na tuto zem.

Totižto všimni si, že aj ked prorok Malachiáš hovoril o príchode týchto 2 svätcov, predsa práve na toto reagoval Ježiš, že "už prišli" (resp.duch Eliáša a Henocha) ktorého mal Ján Krstiteľ.

sv.K.Emmerichová síce tiež hovorí, že Eliaš a Henoch prídu na konci čias, ale to hovoria aj iní proroci a dodávajú, že ich duch príde (prorocký duch Eliáša a Henocha), čo znamená, že to nemusia byť fyzické osoby Eliaša a Henocha, ale iné osoby, ktoré budú mať ich prorockého ducha, podobne ako ho mal aj sv.Ján Krstiteľ

Dobré by bolo, keby si napísal doslovné znenie, ako to povedala sv.K.Emmerichová, lebo v tom zdroji je len reprodukcia toho, čo ona povedala, ale nie priamy citát, čo môže vyznieť ináč ako myslela a čo presne dostala za prorocké slovo.

Stylita, zaujíma ma, že ked NEzomreli Eliáš a Henoch, tak ako to, že sa dostali do Neba, ked nikto sa tam nedostal - do príchodu Ježiša a jeho nanebovystupenia. Ved všetci boli na mieste zvanom Šeol.

Je síce pravda, že ani nikto iný (okrem nich) Nezomrel, ale práve to ma zaujíma ako je to možné
Stylita
Zj 11.kapitola

1.
I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, řka: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
2. Ale síň, kteráž vně jest před chrámem, vyvrz ven, a neměř jí. Neboť jest dána pohanům, a budouť tlačiti město svaté za čtyřidceti a dva měsíce.
3. Ale dám je dvěma svědkům svým, kteříž budou prorokovati tisíc dvě stě a šedesáte dnů, oblečeni jsouce …More
Zj 11.kapitola

1.
I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, řka: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
2. Ale síň, kteráž vně jest před chrámem, vyvrz ven, a neměř jí. Neboť jest dána pohanům, a budouť tlačiti město svaté za čtyřidceti a dva měsíce.
3. Ale dám je dvěma svědkům svým, kteříž budou prorokovati tisíc dvě stě a šedesáte dnů, oblečeni jsouce v pytle.
4. Tiť jsou dvě olivy a dva svícnové, stojící před oblíčejem Boha vší země.
5. Jimžto jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich, a sžíře nepřátely jejich; a kdož by koli jim škoditi chtěl, takť musí zabit býti.
6. Tiť mají moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů proroctví jejich; a mají moc nad vodami, aby je obrátili v krev, a bili zemi všelikou ranou, kolikrát by koli chtěli.
7. Ale když dokonají svědectví své, šelma ta vystupující z propasti válku povede proti nim, a svítězí nad nimi, i zmorduje je.
8. A ležeti budou těla jejich mrtvá na rynku města velikého, kteréž slove duchovně Sodoma a Egypt, kdež i Pán náš ukřižován jest.
9. A vídati budou mnozí z pokolení, a z lidu, a z jazyků, i z národů ta těla jejich mrtvá za půl čtvrta dne, ale těl jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích.
10. Anobrž ti, kteříž přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se, a dary budou posílati jedni druhým; nebo ti dva proroci trápili ty, kteříž přebývají na zemi.
11. Ale po půl čtvrtu dni duch života od Boha vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých, a bázeň veliká spadla na ty, kteříž je viděli.
12. Potom slyšeli hlas veliký s nebe, řkoucí k nim: Vstupte sem. I vstoupili na nebe v oblace, a hleděli na ně nepřátelé jejich.
13. A v tu hodinu stalo se země třesení veliké, a desátý díl města padl, a zbito jest v tom země třesení sedm tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali slávu Bohu nebeskému.
14. Bída, druhá pominula, a aj, třetí bída přijde rychle.
15. A sedmý anděl zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať jsou království světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.
16. Tedy těch čtyřmecítma starců, kteříž před oblíčejem Božím sedí na stolicích svých, padli na tváři své, a klaněli se Bohu,
17. Řkouce: Díky činíme tobě, Pane Bože všemohoucí, kterýž jsi, a kterýžs byl, a kterýž přijíti máš; nebo jsi přijal moc svou velikou, a království ujal.
18. I rozhněvali se národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni byli, a aby dána byla odplata služebníkům tvým, prorokům a svatým, a bojícím se jména tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli ti, kteříž nakažují zemi.
19. I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smluvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké.

zdroj: Bible Kralická
Stylita
Eliáš je člověk a jeho nanebevstoupení má svůj důvod znovu přijde bude svědčit ne jako ten, kdo věří , ale jako někdo, kdo ví. A umře i Henoch budou mučedníci za Ježíše, všechny národy to budou sledovat nejspíš online a po třech dnech vstanou z mrtvých . Tedy tehdy už se naplní čas a Pán Ježíš přijde. MARANATHA!
4 more comments from Stylita
Stylita
Peter:
omlouvám se za zpoždění

Pokoj a Dobro!
Stylita
Svatý Jan Damašský
O PRAVÉ VĺŘE

O Antikristu

Je třeba vědět, že Antikrist se musí objevit. Totiž antikristem je každý, „kdo nevyznává Syna Božího přišlého v těle“, který se jako dokonalý Bůh stal dokonalým člověkem, ale zůstal nadále Bohem. Ve zvláštním a výlučném významu nazýváme Antikristem toho, který má přijít při skončení věku. Dříve však musí být evangelium hlásáno všem národům, jak …More
Svatý Jan Damašský
O PRAVÉ VĺŘE

O Antikristu

Je třeba vědět, že Antikrist se musí objevit. Totiž antikristem je každý, „kdo nevyznává Syna Božího přišlého v těle“, který se jako dokonalý Bůh stal dokonalým člověkem, ale zůstal nadále Bohem. Ve zvláštním a výlučném významu nazýváme Antikristem toho, který má přijít při skončení věku. Dříve však musí být evangelium hlásáno všem národům, jak řekl Pán, a tehdy onen přijde, aby byla dokázána bezbožnost židů. Řekl jim totiž Pán: „Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Jestliže přijde jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete“. A apoštol píše: „Protože nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži; tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti“. Židé nepřijali toho, jenž je Syn Boží a Bůh, Pána Ježíše Krista, ale přijmou podvodníka, který se bude vydávat za Boha. O tom, že se prohlásí za Boha, mluvil totiž anděl, který poučil Daniele: „Nepřikloní se ani k bohům svých otců“. Apoštol také varuje: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho klamat, protože nenastane (den Kristova soudu), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a „povýší se nade všechno, co má jméno Boží“ nebo čemu se vzdává Božská pocta. Dokonce „usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha“. V chrámu Božím, ne v našem, nýbrž starém, židovském.
Ne k nám totiž přijde, ale k židům; nikoliv kvůli (zvěstování) Krista (ale proti Kristu) a proti těm, kteří jsou Kristovi. Právě proto je vlastně nazván Antikristem.
Proto je nutné, aby nejprve bylo hlásáno evangelium všem národům. „A pak se ukáže ten zlý, přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky, a všemocnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, kterého Pán zabije slovem svých úst a zničí svým slavným příchodem.“
Ďábel sám se nestane člověkem tak, jako se jím stal vtělením Pán - pryč s takovou myšlenkou!, ale ze smilstva se narodí člověk, který se úplně podrobí působení satana. Bůh, vědoucí předem o jeho neslýchaně zvrácených úmyslech, dovolí, aby se v něm ďábel usadil.
Zplozený ze smilstva, jak jsme řekli, a ve skrytu vychovávaný, náhle povstane, způsobí vzpouru a bude panovat. Na začátku své spíš tyranie než vlády, bude předstírat svatost. Jakmile však získá větší moc, bude pronásledovat církev Boží a projeví celé své zlo.
Přijde pak s „klamnými znameními a zázraky“, falešnými a nepravdivými - svede ty, kteří opírají své myšlení o slabé a chatrné základy, a odtrhne je od Boha živého; „svedl by i vyvolené, kdyby to bylo možné.“
Enoch a Eliáš Thesbitský budou pak posláni na zem a nakloní „srdce otců k synům“, to znamená synagogy k Pánu našemu Ježíši Kristu a k apoštolskému kázání; budou pak Antikristem odstraněni.
Tehdy se zjeví Pán s nebe, takovým způsobem, jak ho viděli svatí apoštolové odcházet do nebe. On, dokonalý Bůh a dokonalý člověk, v slávě a moci, zničí člověka nepravosti, syna zatracení „dechem svých úst“. Nikdo ať tedy neočekává, že Pán přijde ze země, neboť přijde s nebe, jak sám prohlásil.

zdroj: www.orthodoxia.cz/theolog/damaskin.htm
Stylita
Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová
Vyjevila, že Enoch a Eliáš jsou v ráji, kde čekají na svůj návrat na svět, aby kázali konec časů.

zdroj: www.vendee.cz/texty/emmerich.html
Stylita
3. Příchod Eliáše a Henocha

Eliáš přijde na konci světa kázat Židům evangelium a tak uskutečnit jejich obrácení ke Kristu.
O příchodu a úkolu Eliáše předpověděl prorok Malachiáš (3,23-24[3]): „Hle, já vám pošlu proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. A obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych snad nepřišel a nestihl zemi prokletím" (srov. Sir 48,10). Oním…More
3. Příchod Eliáše a Henocha

Eliáš přijde na konci světa kázat Židům evangelium a tak uskutečnit jejich obrácení ke Kristu.
O příchodu a úkolu Eliáše předpověděl prorok Malachiáš (3,23-24[3]): „Hle, já vám pošlu proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. A obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych snad nepřišel a nestihl zemi prokletím" (srov. Sir 48,10). Oním hrozným a velikým dnem není první příchod Mesiáše, jenž se udál v milosrdenství a dobrotivosti, nýbrž druhý příchod Krista k soudu. Eliášem nelze rozumět Jana Křtitele, předchůdce Páně, nýbrž proroka Eliáše, kteréhoLXX označuje přesněji Θεοβιτης [Theobités]. Pán Ježíš Kristus rovněž mezi oběma muži přesně rozlišuje a proroku Eliáši připisuje týž úkol, jaký mu byl přidělen v židovských eschatologickýchpředstavách: „Eliáš sice přijde a obnoví všechno, ale pravím vám: Eliáš již přisel, ale nepoznali ho, nýbrž mu učinili, co se jim zlíbilo" (Mt 17,11-12).
O Henochovi Písmo svaté praví: „Henoch se líbil Bohu a byl přenesen do ráje, aby dal národům příklad pokání" (Sir 44,16).
Podle řeckého textu, kde je „do ráje" vynecháno, by se mohlo přeložit: „Byl postaven za vzor pokání národům." Se zřetelem na dva svědky, o nichž je řeč ve Zj 11,3, bylo starodávným podáním, že na konci světa přijdou Eliáš a Henoch. Dogmaticky to ovšem není jisté, jak se domníval Bellarmin.[4]

zdroj:revue.theofil.cz/revue-clanek.php
Peter(skala)
Áno, hľadajúci...
Je to podobné tajomstvo, ktoré sa postupne odhaľuje tým, ktorí majú otvorené srdce pre Pravdu. Je podobné, lebo sa zdá, že sa tu jedná o anjelov v ľudských podobách:

Niečo o tom sa píše aj vo vysvetlivkách Svätého Písma:

1-7.Príčinou, prečo Boh tresce ľudstvo potopou je ľudská zloba, najmä skaza mravov. Biblický text sa vracia k naratívnemu rozprávaniu najprv o Božích synoc…More
Áno, hľadajúci...
Je to podobné tajomstvo, ktoré sa postupne odhaľuje tým, ktorí majú otvorené srdce pre Pravdu. Je podobné, lebo sa zdá, že sa tu jedná o anjelov v ľudských podobách:

Niečo o tom sa píše aj vo vysvetlivkách Svätého Písma:

1-7.Príčinou, prečo Boh tresce ľudstvo potopou je ľudská zloba, najmä skaza mravov. Biblický text sa vracia k naratívnemu rozprávaniu najprv o Božích synoch a obroch, aby podčiarkol tému rozvíjajúceho sa zla. Ide ti zrejme o o spomienku na prastarý mýtus o jednote božských a ľudských bytostí a ich potomkov (Nm 13,33)
"Boží synovia" sú pravdepodobne Setiti, medzi ktorými sa zbožnosť udržala za dlhší čas ako u iných potomkov Adamových. Ľudské dcéry zasa Kainovo potomstvo."

Jehovisti si osvojili náuku, že sa jedná o padlých anjelov, ktorí si vzali ľudské telo.

My však musíme byť obozretní a hľadať vyššie záujmy.
Peter(skala)
Vo Svätom Písme sa píše, že Eliáš neuzrel smrť (nezomrel), ako to, že nezomrel, keď všetci smrteľnící - ľudia žijuci na zemi zomreli - vrátane Ježiša a Márie, ktorí boli bez hriechu ?!


Len anjeli, ktorí na zemi pôsobili vo viditeľných telách nezomreli!!!

Bol vari Eliáš anjelom alebo človekom?

Tiež je zaujímavé, že ak bol Eliáš človekom, ako to, že nie len nezomrel, ale aj šiel do …More
Vo Svätom Písme sa píše, že Eliáš neuzrel smrť (nezomrel), ako to, že nezomrel, keď všetci smrteľnící - ľudia žijuci na zemi zomreli - vrátane Ježiša a Márie, ktorí boli bez hriechu ?!


Len anjeli, ktorí na zemi pôsobili vo viditeľných telách nezomreli!!!

Bol vari Eliáš anjelom alebo človekom?

Tiež je zaujímavé, že ak bol Eliáš človekom, ako to, že nie len nezomrel, ale aj šiel do Neba. Ved ako vieme, tak žil na zemi ešte pred príchodom Ježiša Krista a pokiaľ Ježiš nezomrel a nevystupil do Neba, tak Nebo bolo zatvorené pre ľudí (ako živých, tak aj mrtvych-zosnulých). Až po nanebovystupení Ježiša zosnulé ľudské duše mohli vstupiť do Neba.

V Nebi boli len anjeli, ako to, že Eliáš šiel zo zeme do Neba? (Machab 2,58)
5 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým …More
13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ (Lk 1,13-17)
Peter(skala)
10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. 12 Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ 13 Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17,10-13)

Vysvetlivky z Biblie:
"U Židov sa ujalo presvedčen…More
10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. 12 Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ 13 Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17,10-13)

Vysvetlivky z Biblie:
"U Židov sa ujalo presvedčenie, že pred Mesiášom príde na svet Eliáš (porv.Mal 3,23). Ježiš síce potvrdzuje túto mienku, ale za Eliáša vyhlasuje aj Jána Krstiteľa (porov.Lk 1,17), ktorý Eliášovo poslanie vlastne už splnil."
Peter(skala)
Mk 9,9-13
Otázka o osobe Eliáša -
9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je …More
Mk 9,9-13
Otázka o osobe Eliáša -
9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané.“
Peter(skala)
Ďakujem Samantha za veľmi dobré a výstižné Slová...
Peter(skala)
Samantha
Ďakujem za dôležité texty zo svätého Písma
Ak by si našla aj o Eliášovi nejaké, tak