vi.news
25

Tư tưởng chính của Thượng hội đồng Amazon: Việc hủy bỏ độc thân linh mục, giới thiệu nữ phó tế là …

Những người ủng hộ Francis đang trong quá trình chuẩn bị công bố kết cục xấu xa của Hội nghị Thượng hội đồng Amazon. "Thực tế" rằng Thượng hội Amazon sẽ xóa bỏ tình trạng độc thân và giới thiệu "các …