ഈശോസഭാവൈദികരെ കുറിച്ചും ആർച്ചുബിഷപ്പ് വിഗനോയോട് ഫ്രാൻസിസ് ചോദിച്ച…

ജൂൺ 23, 2013-ൽ, അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ അപ്പസ്തോലിക നൂൺഷ്യോ ആയിരുന്ന ആർച്ചുബിഷപ്പ് കാർലോ മരിയ വിഗനോയോട് അമേരിക്കൻ ഈശോസഭാവൈദികരുടെ …