Kard. Stanisław Dziwisz ostrzega: ks. Piotr Natanek jest niebezpieczny

Sytuacją w Grzechyni coraz bardziej zaniepokojeni są kościelni hierarchowie. - Ksiądz Natanek bezprawnie podejmuje próby tworzenia własnych stryktur - mówi kard. Stanisław Dziwisz. - On jest niebezp…
kudlak
Ważna informacja !

W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .

gloria.tv
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej …More
Ważna informacja !

W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .

gloria.tv
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być posłusznym. Nie zbuntował się przeciw temu nigdy. On w Jezusie Chrystusie posłusznym Ojcu dostrzegał przykład swego posłuszeństwa. Źródłem tegoż posłuszeństwa dla Jezusa i nas wszystkich jest wola Ojca. Środkiem do praktykowania posłuszeństwa jest krzyż. A wypełnieniem posłuszeństwa jest miłość.

gloria.tv
SZOSA
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .
gloria.tv
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego …More
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .
gloria.tv
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być posłusznym. Nie zbuntował się przeciw temu nigdy. On w Jezusie Chrystusie posłusznym Ojcu dostrzegał przykład swego posłuszeństwa. Źródłem tegoż posłuszeństwa dla Jezusa i nas wszystkich jest wola Ojca. Środkiem do praktykowania posłuszeństwa jest krzyż. A wypełnieniem posłuszeństwa jest miłość.

gloria.tv
euro2012
ks. Stanisław Dziwisz to tylko marny człowiek, który Boga nie słucha, tylko żyje swoją utopią, bo sądzi, że skoro był przy Papierzu JPII to mu wszystko wolno, - otóż nie..................

Najlepszą odpowiedzią jest list ks. Piotra Natanka, który publikuję, a nie wypociny laików.........

Podmiotem posłuszeństwa jest sam Bóg. Wiara w Niego jest fundamentem posłuszeństwa. Posłuszeństwo w wymia…
More
ks. Stanisław Dziwisz to tylko marny człowiek, który Boga nie słucha, tylko żyje swoją utopią, bo sądzi, że skoro był przy Papierzu JPII to mu wszystko wolno, - otóż nie..................

Najlepszą odpowiedzią jest list ks. Piotra Natanka, który publikuję, a nie wypociny laików.........

Podmiotem posłuszeństwa jest sam Bóg. Wiara w Niego jest fundamentem posłuszeństwa. Posłuszeństwo w wymiarze ludzkim ma swoje granice. Papież Paweł VI mówił wyraźnie o tych granicach. Pierwszą jest posłuszeństwo Bogu, a główną bazą tego posłuszeństwa tu na ziemi jest Ewangelia. Drugą granicą jest nauczanie Kościoła (papież, dokumenty soborowe, nauczanie świętych). Trzecią granicą jest pozytywne prawo ustanawiane przez Kościół zwane Prawem kanonicznym. Czwartą granicą posłuszeństwa w Kościele jest przełożony (biskup, przełożony zakonny, proboszcz, kapłan).
W czwartym przypadku można odmówić posłuszeństwa przełożonemu jeśli narusza on jedną z tych trzech powyższych granic lub wchodzi we współpracę z wrogami Kościoła.
W Dziejach Apostolskich w tej materii posłuszeństwa znajdujemy cały szereg jasnych wyjaśnień. Oto po cudzie uzdrowienia przez św. Piotra chorego człowieka, arcykapłani na podstawie swojego prawa, żądają od św. Piotra posłuszeństwa. Stąd św. Piotr pyta się czcigodnych mężów: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas jakbyśmy własną mocą i pobożnością sprawili, że on chodzi … przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły (Dz 3, 11-15). W konsekwencji takiej postawy św. Piotra, arcykapłani zabraniają św. Piotrowi i Apostołom przemawiać w imię Jezusa. Wtedy św. Piotr wraz ze św. Janem odpowiedzieli arcykapłanom: Rozsądźcie czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy
i co słyszeliśmy (Dz 4,13-21). W ten oto sposób Apostołowie wypowiadają posłuszeństwo arcykapłanom, swoim duchowym przywódcom. Źródłem tej ich decyzji jest posłuszeństwo Bogu. Arcykapłanom pozostało tylko ponowienie gróźb, a w późniejszym czasie pełna ich realizacja (biczowanie, obcinanie głów).
Widząc czyny św. Piotra i Apostołów, arcykapłani stają przed rozwiązaniem tej kwestii i pytają się ich: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?Odpowiedź św. Piotra jest zdecydowana: Czynię to
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka (Dz 4, 11-12). Tutaj św. Piotr stawia im znowu zasadnicze pytanie, kogo trzeba słuchać, was arcykapłani, czy Boga? Św. Piotr i Apostołowie nie wykonali rozkazu arcykapłanów. Stąd też podczas kolejnych komisji arcykapłańskich słyszą zarzut: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka. Wówczas św. Piotr, bez żadnego lęku, odpowiedział im zdecydowanie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża…. Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni (Dz 5,27-33). Z tego tekstu jasno widać, kto nie wierzy w Boga, kto jest Bogu nieposłuszny, ten nigdy nie ma światła poznania Ducha Świętego.
Dlatego też św. Piotr w swojej wielkiej mowie do zgromadzonego ludu w Krużganku Salomonowym dopatrywał się przyczyny takiego działania i zachowania arcykapłanów w ich ogromnej nieświadomości. Przez taką ich postawę Bóg spełniał to, co zapowiadał przez usta proroków (Dz 3,15-20).
Jedyną drogą powrotu na drogę posłuszeństwa Bogu, zalecaną przez św. Piotra arcykapłanom, jest nawrócenie i pokuta, aby ich grzechy zostały złagodzone:Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.
W tych napomnieniach słanych do ludu przez św. Piotra były słane bardzo ostre ostrzeżenia przed arcykapłanami, aby ratowali się spośród tego przewrotnego pokolenia (Dz 2,36-41).
Według św. Piotra jedyną pewną drogą nawrócenia się arcykapłanów, jest stanięcie w prawdzie, wzięcie na siebie winy za morderstwo Boga. Arcykapłani dobrze o tym wiedzą i zarzucają św. Piotrowi, że chce ściągnąć na nich winę za śmierć Jezusa. Mimo tego św. Piotr umocniony łaską prawdy i trwający w prawdzie, bez ogródek mówi do nich i do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy Go postanowił uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami (Dz 3,11-15; 4,6-12).
Św. Piotr wyjaśnia arcykapłanom, że to w ich praojcu Abrahamie wszystkie narody będą błogosławione. Przez dzieło odkupienia i zmartwychwstania Jezusa, Bóg chce błogosławić Żydom, im arcykapłanom
i narodom w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów (Dz 3,24-26). W tym buncie arcykapłanów, św. Piotr i św. Jan, w mowie po pierwszym uwolnieniu, dopatrują się wielkiego buntu narodów i ludów, powstania królów ziemi i książąt przeciwko Bogu i Jego Pomazańcowi.
To już wówczas św. Piotr dopatrywał się przedziwnego spisku pogan i całego Izraela, wraz z arcykapłanami przeciwko Królowi zamordowanemu, Jezusowi Chrystusowi. W swojej mowie powołuje się on na słowa króla Dawida i dopowiada swoje myśli: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły (Dz 4,25-28). Tu pragnę nadmienić, o czym zapominają współcześni, że w tym wszystkim co czynimy, my wierzący, ludzie Kościoła, ludzie świata, wszystko jest wkomponowane w wielki plan Boga i to, co Jego myśli zamierzyły.
Idąc w tę bitwę Bóg daje św. Piotrowi swoją łaskę odwagi i błogosławieństwo, ale i św. Piotr upada przed Bogiem i prosi: A teraz spójrz, Panie na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrowić i dokonać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4,29-30).
Bóg nie opuszcza św. Piotra. Dla podtrzymania jego wiary daje konkretne znaki wsparcia. Podczas modlitwy, kiedy modli się o odwagę głoszenia słowa Bożego, miejsce w którym modlili się zadrżało, a zebrani na modlitwie zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 4,31). Innym znakiem konkretnego działania Boga wobec św. Piotra było zesłanie anioła do więzienia, gdzie św. Piotr był uwięziony. Dla wielu zapewne to prywatne objawienie i trudno im przyjąć, że tak było (Dz 5, 20-23). Również postawa arcykapłana Gamaliela jest znakiem działania Boga wobec Apostołów (Dz 5,38-39).
Również i Bóg żąda od Apostołów konkretnych znaków. Św. Piotr wszędzie pokazuje swoją wiarę i odwagę i z miłością do Boga przyjmuje wszystkie biczowania, udręczenia i prześladowania: A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnymi cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie (Dz 5,41-42).
W tym zmaganiu ze św. Piotrem, arcykapłani nie rozumieli nic z bitwy o Króla, który ma przyjść i odnowić wszystkie rzeczy. Zachęcając do pokuty i nawrócenia, św. Piotr już wtedy tak przedstawiał tę kwestę arcykapłanom:…aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać, aż do czasu objawienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich proroków. Przestroga św. Piotra jest bardzo konkretna, bo kto nie posłucha Boga, zostanie usunięty z ludu (Dz 3, 17-26).
W poniższych tekstach przekazuję Drogiemu Czytelnikowi drogę mojego kapłańskiego posłuszeństwa, na której bez reszty i cienia wątpliwości zaufałem Bogu. To Bóg zagwarantował mi, że mnie będzie bronił. Mnie nie interesuje, jaką formę i drogę wybrał dla mnie Bóg. Jedno wiem, że są to dla mnie najlepsze i najcudowniejsze rozwiązania ze strony Boga.

ks. dr hab. Piotr Natanek
kurka
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację.
Sytuację suspendowanego kapłana Natanka
.

gloria.tv

posłuchaj !

dobre to kazanie polecam wysłuchać !
euro2012
Najlepszą odpowiedzią jest list ks. Piotra Natanka, który publikuję, a nie wypociny laików.........

Podmiotem posłuszeństwa jest sam Bóg. Wiara w Niego jest fundamentem posłuszeństwa. Posłuszeństwo w wymiarze ludzkim ma swoje granice. Papież Paweł VI mówił wyraźnie o tych granicach. Pierwszą jest posłuszeństwo Bogu, a główną bazą tego posłuszeństwa tu na ziemi jest Ewangelia. Drugą granicą …
More
Najlepszą odpowiedzią jest list ks. Piotra Natanka, który publikuję, a nie wypociny laików.........

Podmiotem posłuszeństwa jest sam Bóg. Wiara w Niego jest fundamentem posłuszeństwa. Posłuszeństwo w wymiarze ludzkim ma swoje granice. Papież Paweł VI mówił wyraźnie o tych granicach. Pierwszą jest posłuszeństwo Bogu, a główną bazą tego posłuszeństwa tu na ziemi jest Ewangelia. Drugą granicą jest nauczanie Kościoła (papież, dokumenty soborowe, nauczanie świętych). Trzecią granicą jest pozytywne prawo ustanawiane przez Kościół zwane Prawem kanonicznym. Czwartą granicą posłuszeństwa w Kościele jest przełożony (biskup, przełożony zakonny, proboszcz, kapłan).
W czwartym przypadku można odmówić posłuszeństwa przełożonemu jeśli narusza on jedną z tych trzech powyższych granic lub wchodzi we współpracę z wrogami Kościoła.
W Dziejach Apostolskich w tej materii posłuszeństwa znajdujemy cały szereg jasnych wyjaśnień. Oto po cudzie uzdrowienia przez św. Piotra chorego człowieka, arcykapłani na podstawie swojego prawa, żądają od św. Piotra posłuszeństwa. Stąd św. Piotr pyta się czcigodnych mężów: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas jakbyśmy własną mocą i pobożnością sprawili, że on chodzi … przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły (Dz 3, 11-15). W konsekwencji takiej postawy św. Piotra, arcykapłani zabraniają św. Piotrowi i Apostołom przemawiać w imię Jezusa. Wtedy św. Piotr wraz ze św. Janem odpowiedzieli arcykapłanom: Rozsądźcie czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy
i co słyszeliśmy (Dz 4,13-21). W ten oto sposób Apostołowie wypowiadają posłuszeństwo arcykapłanom, swoim duchowym przywódcom. Źródłem tej ich decyzji jest posłuszeństwo Bogu. Arcykapłanom pozostało tylko ponowienie gróźb, a w późniejszym czasie pełna ich realizacja (biczowanie, obcinanie głów).
Widząc czyny św. Piotra i Apostołów, arcykapłani stają przed rozwiązaniem tej kwestii i pytają się ich: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?Odpowiedź św. Piotra jest zdecydowana: Czynię to
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka (Dz 4, 11-12). Tutaj św. Piotr stawia im znowu zasadnicze pytanie, kogo trzeba słuchać, was arcykapłani, czy Boga? Św. Piotr i Apostołowie nie wykonali rozkazu arcykapłanów. Stąd też podczas kolejnych komisji arcykapłańskich słyszą zarzut: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka. Wówczas św. Piotr, bez żadnego lęku, odpowiedział im zdecydowanie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża…. Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni (Dz 5,27-33). Z tego tekstu jasno widać, kto nie wierzy w Boga, kto jest Bogu nieposłuszny, ten nigdy nie ma światła poznania Ducha Świętego.
Dlatego też św. Piotr w swojej wielkiej mowie do zgromadzonego ludu w Krużganku Salomonowym dopatrywał się przyczyny takiego działania i zachowania arcykapłanów w ich ogromnej nieświadomości. Przez taką ich postawę Bóg spełniał to, co zapowiadał przez usta proroków (Dz 3,15-20).
Jedyną drogą powrotu na drogę posłuszeństwa Bogu, zalecaną przez św. Piotra arcykapłanom, jest nawrócenie i pokuta, aby ich grzechy zostały złagodzone:Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.
W tych napomnieniach słanych do ludu przez św. Piotra były słane bardzo ostre ostrzeżenia przed arcykapłanami, aby ratowali się spośród tego przewrotnego pokolenia (Dz 2,36-41).
Według św. Piotra jedyną pewną drogą nawrócenia się arcykapłanów, jest stanięcie w prawdzie, wzięcie na siebie winy za morderstwo Boga. Arcykapłani dobrze o tym wiedzą i zarzucają św. Piotrowi, że chce ściągnąć na nich winę za śmierć Jezusa. Mimo tego św. Piotr umocniony łaską prawdy i trwający w prawdzie, bez ogródek mówi do nich i do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy Go postanowił uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami (Dz 3,11-15; 4,6-12).
Św. Piotr wyjaśnia arcykapłanom, że to w ich praojcu Abrahamie wszystkie narody będą błogosławione. Przez dzieło odkupienia i zmartwychwstania Jezusa, Bóg chce błogosławić Żydom, im arcykapłanom
i narodom w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów (Dz 3,24-26). W tym buncie arcykapłanów, św. Piotr i św. Jan, w mowie po pierwszym uwolnieniu, dopatrują się wielkiego buntu narodów i ludów, powstania królów ziemi i książąt przeciwko Bogu i Jego Pomazańcowi.
To już wówczas św. Piotr dopatrywał się przedziwnego spisku pogan i całego Izraela, wraz z arcykapłanami przeciwko Królowi zamordowanemu, Jezusowi Chrystusowi. W swojej mowie powołuje się on na słowa króla Dawida i dopowiada swoje myśli: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły (Dz 4,25-28). Tu pragnę nadmienić, o czym zapominają współcześni, że w tym wszystkim co czynimy, my wierzący, ludzie Kościoła, ludzie świata, wszystko jest wkomponowane w wielki plan Boga i to, co Jego myśli zamierzyły.
Idąc w tę bitwę Bóg daje św. Piotrowi swoją łaskę odwagi i błogosławieństwo, ale i św. Piotr upada przed Bogiem i prosi: A teraz spójrz, Panie na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrowić i dokonać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4,29-30).
Bóg nie opuszcza św. Piotra. Dla podtrzymania jego wiary daje konkretne znaki wsparcia. Podczas modlitwy, kiedy modli się o odwagę głoszenia słowa Bożego, miejsce w którym modlili się zadrżało, a zebrani na modlitwie zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 4,31). Innym znakiem konkretnego działania Boga wobec św. Piotra było zesłanie anioła do więzienia, gdzie św. Piotr był uwięziony. Dla wielu zapewne to prywatne objawienie i trudno im przyjąć, że tak było (Dz 5, 20-23). Również postawa arcykapłana Gamaliela jest znakiem działania Boga wobec Apostołów (Dz 5,38-39).
Również i Bóg żąda od Apostołów konkretnych znaków. Św. Piotr wszędzie pokazuje swoją wiarę i odwagę i z miłością do Boga przyjmuje wszystkie biczowania, udręczenia i prześladowania: A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnymi cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie (Dz 5,41-42).
W tym zmaganiu ze św. Piotrem, arcykapłani nie rozumieli nic z bitwy o Króla, który ma przyjść i odnowić wszystkie rzeczy. Zachęcając do pokuty i nawrócenia, św. Piotr już wtedy tak przedstawiał tę kwestę arcykapłanom:…aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać, aż do czasu objawienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich proroków. Przestroga św. Piotra jest bardzo konkretna, bo kto nie posłucha Boga, zostanie usunięty z ludu (Dz 3, 17-26).
W poniższych tekstach przekazuję Drogiemu Czytelnikowi drogę mojego kapłańskiego posłuszeństwa, na której bez reszty i cienia wątpliwości zaufałem Bogu. To Bóg zagwarantował mi, że mnie będzie bronił. Mnie nie interesuje, jaką formę i drogę wybrał dla mnie Bóg. Jedno wiem, że są to dla mnie najlepsze i najcudowniejsze rozwiązania ze strony Boga.

ks. dr hab. Piotr Natanek ,,,
ALBUM
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana. Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów.…More
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana. Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być posłusznym. Nie zbuntował się przeciw temu nigdy. On w Jezusie Chrystusie posłusznym Ojcu dostrzegał przykład swego posłuszeństwa. Źródłem tegoż posłuszeństwa dla Jezusa i nas wszystkich jest wola Ojca. Środkiem do praktykowania posłuszeństwa jest krzyż. A wypełnieniem posłuszeństwa jest miłość.
gloria.tv
agnes_17
fr_giovanni: O POSŁUSZEŃSTWIE WOBEC KOŚCIOŁA - O.Wiktor P.Tokarski OFM

Fragment z kazania:

"Wyobraźmy sobie co by się działo w Kościele, gdyby ten z miejsca uznawał za autorytet jakąś nawiedzoną dewotkę, której wydaje się, że otrzymała objawienie od samego Boga; coby było gdyby Kościół w swoim działaniu kierował się wskazaniami jakiś nawiedzonych dziwaków, którzy próbują po swojemu …More
fr_giovanni: O POSŁUSZEŃSTWIE WOBEC KOŚCIOŁA - O.Wiktor P.Tokarski OFM

Fragment z kazania:

"Wyobraźmy sobie co by się działo w Kościele, gdyby ten z miejsca uznawał za autorytet jakąś nawiedzoną dewotkę, której wydaje się, że otrzymała objawienie od samego Boga; coby było gdyby Kościół w swoim działaniu kierował się wskazaniami jakiś nawiedzonych dziwaków, którzy próbują po swojemu reformować Kościół i przepychać jakieś swoje wymyślone idee. Myślę, że Kościół by już dawno nie istniał albo stałby jakimś "domem wariatów". Tymczasem Kościół jest bardzo ostrożny w ocenie każdego nadprzyrodzonego zjawiska i każdej osoby, która przekazuje coś, co jest jakimś novum.

Na mocy władzy kluczy danej Piotrowi i Jego następcom, a także wszystkim Biskupom trwającym w jedności z Papieżem - Kościół przeprowadza powolną, żmudną i ostrożną ocenę zjawisk i osób, które wychodzą poza pewne ramy.

A pierwszym kryterium, czy ktoś działa z ducha Bożego czy też jest pobudzany egoizmem czy też natchniony przez złego ducha jest POSŁUSZEŃSTWO KOŚCIOŁOWI. To że my dzisiaj możemy czcić św. Franciszka i cieszymy się zakonem, który na całym świecie liczy ponad 30 tys. członków zawdzięczamy temu, że Franciszek był posłuszny. A wcale nie było to dla niego łatwe. Gdy przyszedł do Papieża po raz pierwszy, aby prosić o zatwierdzenie założonego przez siebie zakonu Papież odesłał go do świń. I wiecie co zrobił Franciszek? Nie opluł Papieża, nie rzucił na niego przekleństwa, nie wyzywał go od masonów, którzy próbują zniszczyć Kościół, ale posłusznie poszedł paść świnie.

Gdy św. Ojcu Pio zabroniono odprawiać Msze święte publicznie, ten kapucyński zakonnik nie zbuntował się i nie zabarykadował się w swoim klasztorze ze swoimi zwolennikami, ale przyjął to, co nakazywały mu władze kościelne i w pokorze poddał się ich zaleceniom. Tłumy jego zwolenników się buntowały, wybuchły zamieszki, polała się krew, ale Ojciec Pio pokornie wypełniał to, co nakazywał mu Kościół.

Takich pozytywnych przykładów można by podawać wiele. Ale są też przykłady negatywne. Weźmy ten najbardziej znany czyli wystąpienie Marcina Lutra. Przecież ten kapłan w wielu sprawach miał racje. Zauważył wiele nadużyć w tamtejszym Kościele, w Kościele tamtych czasów; nadużyć, na które się nie zgadzał i chciał powrotu do pierwotnej nauki Chrystusa. (...) Można powiedzieć, że Luter pragnął dobra dla Kościoła. Ale wyszło z tego coś złego, bo zamiast go zreformować - doprowadził do podziału, który trwa do naszych czasów. Czego zabrakło? Zabrakło pokory, która wyrażałaby się w posłuszeństwie. (...)

W prymacie Piotra i władzy kluczy, która została przekazana jemu i jego następcom tkwi niesamowita moc i mądrość Boga. Boże działanie objawia się tam, gdzie ludzie trwają w posłuszeństwie Kościołowi, czyli swoim Biskupom i Papieżowi.

Jeśli jakieś działanie pochodzi od Boga, to nawet jeśli zostanie ono początkowo negatywnie ocenione przez Kościół, to Pan Bóg sobie z tym poradzi i wyprowadzi z tego dobro.

Tam, gdzie ludzie trwają w posłuszeństwie wobec swoich Biskupów i Papieża, tam działa Bóg. A gdzie nie ma posłuszeństwa zaczyna się hołdowanie własnemu egoizmowi a nawet działanie złych duchów, które potrafią przybierać pozór dobra.

Gdyby siostra Faustyna zbuntowała się wobec swoich Przełożonych, dzisiaj nikt z nas nie słyszałby o tej świętej, o tej osobie i nikt z nas nie czytałby jej Dzienniczka. Ale Faustyna trwała w pokornym posłuszeństwie. Zresztą od Jezusa usłyszała takie słowa: "Nie żądam twoich umartwień, ale POSŁUSZEŃSTWA. Przez to oddajesz mi wielką chwałę a sobie skarbisz zasługę." A w innym miejscu swojego Dzienniczka Faustyna zanotowała: "Pogrążyłam się w modlitwie, gdy nagle ujrzałam Pana, który mi powiedział: Córko moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa aniżeli przez długie modlitwy i umartwienia." (...)

Chrystus mówi dzisiaj do Piotra: "Cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie." Ty Piotrze i wszyscy twoi następcy. K; każdy następny Papież.

Przywołałem na początku bolesną dla Kościoła sytuację związaną z kapłanem, który nie podporządkował się zaleceniom swojego Biskupa i pomimo jego upmnień trwa w jawnym NIEPOSŁUSZEŃSTWIE. (...)

Módlmy się więc, aby Duch Święty (...) przemówił do jego serca i by poprowadził go właściwą drogą.

Módlmy się też za nas samych, abyśmy kochając Kościół i wierząc w to, że jest prowadzony przez Chrystusa zawsze byli skłonni do wschłuchiwania się w Jego głos. A w ten sposób posłuszni, w pokorze, ze spokojem zmierzali do Domu Ojca w Niebie. Amen."
siostramaria
MASADA TRZEBA BYC HERETYKIEM ABY NAZYWAĆ BAŁWOCHWALCĄ
ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO (†107) I JEGO LISTY DO KOSCIOŁA
masada
Franciszkanie - ogolcie się.Wyglądacie jak zarośnięci Żydzi.

w naszej polskiej kulturze obowiązuje golenie.
Arkadiusz
warto wysłuchać do końca !

O POSŁUSZEŃSTWIE WOBEC KOŚCIOŁA - O.Wiktor P.Tokarski OFM

gloria.tv
stanislawp
Do samej Kurii Krakowskiej ja sam apelowałem na kilka sposobów.
W skrócie moja prośba jest taka, uwolnijcie ręce ks Piotra Natanka aby wypełniał swoje powołanie kapłańskie, aby mógł użyć swego dorobku naukowego w swoim działaniu, aby mógł swobodnie wypełniać dodatkowo misję Objawioną mu w Orędziach na Czasy Ostateczne.

Chrześcijanie a w szczególności katolicy będą mieć mnóstwo nieprzyjaciół i …More
Do samej Kurii Krakowskiej ja sam apelowałem na kilka sposobów.
W skrócie moja prośba jest taka, uwolnijcie ręce ks Piotra Natanka aby wypełniał swoje powołanie kapłańskie, aby mógł użyć swego dorobku naukowego w swoim działaniu, aby mógł swobodnie wypełniać dodatkowo misję Objawioną mu w Orędziach na Czasy Ostateczne.

Chrześcijanie a w szczególności katolicy będą mieć mnóstwo nieprzyjaciół i będą przez nich prześladowani. Każda para rąk kapłańskich będzie potrzebna.

Na głoszeniu Czasów Ostatecznych wyłożyło się wielu teologów od początków Chrześcijaństwa. Były herezje i były ekskomuniki.
Pozwólcie księdzu Piotrowi zmierzyć się samemu z tym trudnym tematem Eschatologii.
Nikt jeszcze nie wyjaśnił Apokalipsy św Jana. Polacy mogą mieć nadzieję, że właśnie ks Piotr z pomocą Jana Ewangelisty tego dokona.

Jeśli ks Piotr ma pomoc z Nieba to wygra i pokona każdego oponęta, jeśli jego "telefon do Nieba" jest z centralką u Lucyfera to sam się wykończy.

Wszyscy inni wizjonerzy wskazują na nadejście Czasów Wielkich Zmian.
Znaków jest bardzo dużo i bardzo wielkich.
To już osobny temat o Znakach które już się wydarzyły a media milczą! Nikt nie chce paniki! o ironio losu! wg mnie 9-11-2001 to był początek końca.
Słuchacze ks Piotra nie mają grzechu za samo słuchanie i nawracanie siebie i innych po wysłuchaniu kazań.
Papież zezwolił na wierzenie w Objawienia Prywatne jeśli one zbliżają do Boga.
Nawet jeśli te Objawienia mogą okazać sie w przyszłości niedogmatyczne!

Posłuszeństwo ks Piotra dla swojego biskupa jest sprawą tych dwu a nie sprawą bezpośrednio tyczącą się całej owczarni, całegpo Kościoła Katolickiego w świecie i inne tego typu slogany.
Znam z nazwiska kilku biskupów, którzy podało się do dymisji za jawnogrzesznictwo tak że święci to mieszkają w Niebie.... wszyscy jestesmy grzeszni żyjąc na ziemi pośród kuszących demonów i szatana.
W Bogu nasza Nadzieja!
masada
siostramaria zdemaskowana!“wszyscy bowiem, którzy należą do Boga i do Jezusa Chrystusa, stoją przy biskupie” (List do Filadelfian 3

Posłusznemu BOGU samemu ! a nie bałwochwalcom.Od takich się ucieka i stroni !!!
stanislawp
księży Biskupów czy kapłanów jest znacznie więcej,jest 27 diecezji,setki kapłanów
W tej chwili trwa wymiana pokoleniowa Biskupów,starsi przechodzą na emeryturę,przychodzą nowi,młodzi,
kristian10

-----------------
re
bardzo klarowne rozpoznanie
Nikt nie powinien stawiać żadnego człowieka na równi z Jezusem to po pierwsze
Każdy kapłan dowolnej rangi w hierarchii powinien unikać systuacji gdy wier…More
księży Biskupów czy kapłanów jest znacznie więcej,jest 27 diecezji,setki kapłanów
W tej chwili trwa wymiana pokoleniowa Biskupów,starsi przechodzą na emeryturę,przychodzą nowi,młodzi,
kristian10

-----------------
re
bardzo klarowne rozpoznanie
Nikt nie powinien stawiać żadnego człowieka na równi z Jezusem to po pierwsze
Każdy kapłan dowolnej rangi w hierarchii powinien unikać systuacji gdy wierni wyrażają dla niego coś więcej niż miłość.
Miłość i Uwielbienie przysługuje jedynie Bogu.
W Polsce mamy 136 biskupów a nie tylko kilku biskupów z Kurii Krakowskiej plus kilku aktywnych publicznie z innych aktywnych Kurii.
JE Biskup Dziwisz nie musiał zaogniać nieporozumień między Kurią a ks Piotrem Natankiem, który od 2009 ogłasza publicznie Orędzia na Czasy Ostateczne.
Nastały takie czasy, że walka pomiędzy katolikami wewnątrz Kościoła jest tylko oliwą do ognia gdzie korzysta z tego sam Odwieczny Wróg Ludzkości.
Nie ma w tym najmniejszego sensu Jednoczyć się z odnogami Chrześcijaństwa typu Prawosławni, Zielonoświątkowi...a w tym samym momencie nie dać swobody działania miejsca i środków dla kapłana katolickiego, który reprezentuje czyste intencje obrony Boga i Ojczyzny.
Nikt nikogo nie zmusza aby stać na froncie walki ze Złym.
Są do tego osoby powołane przez Jezusa, są to prorocy typu ks Piotr.
Jezus nigdy nie pozostawił swojej owczarni samej sobie!
Krystian10
Wiecie co z całym szacunkiem ale ks. Natanek czy kard Dziwisz nie są jedynymi duchownymi w naszej Ojczyżnie,księży Biskupów czy kapłanów jest znaczniej więcej,jest 27 diecezji,setki kapłanów
W tej chwili trwa wymiana pokoleniowa Biskupów,starsi przechodzą na emeryturę,przychodzą nowi,młodzi,może i ks. Natanek pomyśleć już o emeryturze,kardynałowi Dziwiszowi też dużo nie zostało ma 73 lata,za dwa …More
Wiecie co z całym szacunkiem ale ks. Natanek czy kard Dziwisz nie są jedynymi duchownymi w naszej Ojczyżnie,księży Biskupów czy kapłanów jest znaczniej więcej,jest 27 diecezji,setki kapłanów
W tej chwili trwa wymiana pokoleniowa Biskupów,starsi przechodzą na emeryturę,przychodzą nowi,młodzi,może i ks. Natanek pomyśleć już o emeryturze,kardynałowi Dziwiszowi też dużo nie zostało ma 73 lata,za dwa lata będzie miał 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym będzie musiał złożyć rezygnację.
W maju w wielu diecezjach były święcenia kapłańskie,idzie nowe pokolenie kapłanów
Zosia.m
A siostramaria jak zahipnotyzowana, zaprogramowana na sianie nienawiści do wielebnego ks. Piotra Natanka i zwolenników Jego nauczania. Skąd tyle wrogości, komu się chcesz przysłużyć bo przecież nie Chrystusowi, któremu to właśnie ks. Natanek jest wierny. Wierny Bogu i Papieżowi, Biblii i Tradycji Kościoła. To postawa kardynała Dziwisza jest dla wiernych zastanawiająca i prowadzi do wniosków …More
A siostramaria jak zahipnotyzowana, zaprogramowana na sianie nienawiści do wielebnego ks. Piotra Natanka i zwolenników Jego nauczania. Skąd tyle wrogości, komu się chcesz przysłużyć bo przecież nie Chrystusowi, któremu to właśnie ks. Natanek jest wierny. Wierny Bogu i Papieżowi, Biblii i Tradycji Kościoła. To postawa kardynała Dziwisza jest dla wiernych zastanawiająca i prowadzi do wniosków bardzo smutnych dla Kościoła w Polsce. A może siostramaria to sam kard. Dziwisz albo ktoś z jego bliskiego otoczenia :)? Z tego co ja widzę to ks. Piotrowi Natankowi zwolenników przybywa a nie ubywa pomimo takich a nie innych dekretów wydawanych odnośnie jego działalności.
Wszystko w rękach Boga. Módlmy się do Ducha Św. a On nas oświeci i pomoże odpowiedzieć sobie we własnym sumieniu - po której stronie mam stanąć, kto więcej zrobił dla wzmocnienia mojej wiary. Ja już sobie odpowiedziałam i mogę zauważać na co dzień dobre owoce takiego wyboru, czego i innym życzę.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE.
toja
dobrze że ostrzega !
daniel.k
tahamata — 2012-06-01 12:52:50:
przepraszam, a skąd wiemy że siostramaria jest kobietą?

Nie jest kobietą, to raz, a dwa to jest robotem zaprogramowanym nienawiścią do Chrystusa Króla i wszystkich, którzy pragną Jego Intronizacji w Polsce!
pkontakt
dobrze że ostrzega !
siostramaria
alanowa
ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI (†107)
“Wszyscy bądźcie posłuszni biskupowi, jak Jezus Chrystus Ojcu”(List do Smyrnian 8,1).
“wszyscy bowiem, którzy należą do Boga i do Jezusa Chrystusa, stoją przy biskupie” (List do Filadelfian 3,2)
alanowa
chcesz mi wmówić że posłuszeństwo biskupowi nagradzanemu przez masonów jest posłuszeństwem Panu Jezusowi??Ty jestes pracownik V kolumny , inaczej twojej działalności na tym forum nie da się wytłumaczyć
siostramaria
ALANOWA POSŁUSZEŃSTWO BISKUPOWI TO POSŁUSZEŃSTWO JEZUSOWI
alanowa
kazanie uzmysławia nam że trzeba być posłusznym Jezusowi
SZOSA
O posłuszeństwie wobec Kościoła
www.zywawiara.pl/kazania/art-191.html
"Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być …More
O posłuszeństwie wobec Kościoła
www.zywawiara.pl/kazania/art-191.html
"Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być posłusznym. Nie zbuntował się przeciw temu nigdy. On w Jezusie Chrystusie posłusznym Ojcu dostrzegał przykład swego posłuszeństwa. Źródłem tegoż posłuszeństwa dla Jezusa i nas wszystkich jest wola Ojca. Środkiem do praktykowania posłuszeństwa jest krzyż. A wypełnieniem posłuszeństwa jest miłość".
siostramaria
KSIĘŻE NATANKU BIERZ PRZYKŁAD ZE ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA
ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI (†107)
“Wszyscy bądźcie posłuszni biskupowi, jak Jezus Chrystus Ojcu”(List do Smyrnian 8,1).
“wszyscy bowiem, którzy należą do Boga i do Jezusa Chrystusa, stoją przy biskupie” (List do Filadelfian 3,2)
dakuma
BOGU DZIĘKUJMY ZA TAK WSPANIAŁEGO KAPŁANA JAKIM JEST KS. PIOTR NATANEK.JEST ON PRAWDZIWYM APOSTOŁEM PANA JEZUSA,KTÓRY PROWADZI LUDZI DO BOGA OJCA.,JEGO AUTENTYCZNE KAZANIA TRAFIAJĄ NADAL DO SERC WIELU ,I WIELU SIĘ NAWRACA.
NIECH PAN BÓG GO STRZEŻE I MU BŁOGOSŁAWI.POLECAM GO W CODZIENNEJ MODLITWIE.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
siostramaria
Herezje Ks Natanka o Medaliku
www.youtube.com/watch

ks Piotr Natanek miesza ludziom o Cudownym Medaliku
tahamata
przepraszam, a skąd wiemy że siostramaria jest kobietą?
stanislawp
1. siostramaria nie jest siostrą zakonną.
2.Kto poważnie może traktować wnioski siostry marii na tym forum?
Do tej pory fr giovanni wspierał tzw siostręmarię swoim autorytetem zakonnika ale po jawnych herezjach siostry ogłoszonych na tym forum to poparcie wycofał jak zauważyłem.
Slawek
Zgadzam się w 100% z tym co pisze alanowa, od siebie dodam, że dziwi mnie postawa siostrymarii, która uważa się na tyle osobą świętą, że walczy z ks.Natankiem jak egzorcysta z szatanem, a za źródło swojej wiedzy o KK obrała sobie Super Express, w której to gazecie króluje plotka, sex i niemoralne artykuły.
siostramaria
Ks Natanek jest grożny dla cudownego medalika
z który chce wyrzucić z kościoła Katolickiego
tahamata
Zgadza się: ks. Natanek jest groźny i niebezpieczny dla masonów, komunistów, homoseksualistów, protestantów i ekumenistów. Jest za to wielką szansą i darem dla letnich katolików, których potrafi odmienić w głęboko wierzących ludzi. Co z kolei nie może się podobać naszym nowoczesnym i liberalnym hierarchom. Bóg zapłać za dobrą robotę.
alanowa
ks.Piotr Natanek jest bardzo niebezpieczny ale dla masonerii a nie dla KK.Gdyby było odwrotnie byłby jak ks.Boniecki i inni kościelni celebryci ,zapraszany do TVN jako gość specjalny .Zostałby medialnym autorytetem a jego telewizja otrzymałaby w pierwszej kolejności miejsce na multipleksie
masada
Takie jest powiedzenie.

KTO ŹLE BROI- TO SIĘ ZAWSZE BOI !
tahamata
dodam źródło twojej wiedzy, żeby Superekspres ci procesu nie wytoczył: www.se.pl/…/ksiadz-natanek-…