Boží slovo na den 19.2. A.D.2020

Ježíš s učedníky přišli do Betsaidy. Přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se ho dotkl. On vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z vesnice, dotkl se slinou jeho očí, vložil na něho ruce a …
Anton Čulen
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Pamatujte si toto, moji milovaní bratři: člověk má být čilý, když něčemu naslouchá, ale váhavý (než začne) mluvit nebo než se rozzlobí. Když se totiž člověk rozzlobí, nedělá, co je před Bohem spravedlivé. Proto odložte všechno, co je špatné, všechno, v čem se zlo dere dopředu, a …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Pamatujte si toto, moji milovaní bratři: člověk má být čilý, když něčemu naslouchá, ale váhavý (než začne) mluvit nebo než se rozzlobí. Když se totiž člověk rozzlobí, nedělá, co je před Bohem spravedlivé. Proto odložte všechno, co je špatné, všechno, v čem se zlo dere dopředu, a v tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná (podle něho), ten se podobá člověku, který pozoruje svůj vzhled v zrcadle: podívá se na sebe, odejde, a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale (skutečně) podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou blaženost. Když si někdo myslí, že je zbožný, ale přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.
Jak 1,19-27

Žalm:
Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Zl 15

Evangelium:
Mk 8,22-26

Církevní kalendář:
bl. Godšalk (+1184)
Za těžké nemoci se rozhodl, že vstoupí do premonstrátského kláštera v Steinfeldu u Kolína. Odtud byl povolán do Želivi, stal se opatem a svou horlivostí byl znám po celé zemi. Přičinil se o založení dalších klášterů pro ženy v Louňovicích a v Kounicích, dále pečoval o mužské kláštery v Jeruši a v Berneku. Tři dny v týdnu se postil o chlebu a vodě, masa se zřekl natrvalo. Jeden oděv nosil po celý rok a vyhýbal se vytopené místnosti. Noc trávil ponejvíce v chrámě na kolenou a ve dne pracoval jako ostatní. I za své nemoci plný laskavosti obcházel podřízené kláštery. Jeho pokání vyvěralo z lásky k Bohu a láska ústila v pokání za druhé.
catholica.cz