Thanh trừng theo Chủ nghĩa Stalin: Những cái đầu rơi tại Hội thánh Malta

[Cựu] Hội thánh tối cao Malta hiện là một chế độ độc tài trải qua "cuộc thanh trừng theo chủ nghĩa Stalin" được thực thi bởi chế độ Đức, thành viên cũ của nó là Henry Sire đã nói với OnePeterFive.…