കർദ്ദിനാൾ പെല്ലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പിരിച്ചുവിട്ടു - ട്വിറ്റർ വഴി

“കർദ്ദിനാൾ ജോർജ്ജ് പെൽ ഇനിമുതൽ ധനകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷനല്ലെന്ന്“ വത്തിക്കാൻ വാർത്താവക്താവ് അലക്സാന്ദ്ര…