zachej.sk

Antikrist (Franz Spirago) • skladom

Nejde o triler. Napriek tomu, že ho stránky tejto knihy miestami pripomínajú. Dokonca nejde ani o vymyslený príbeh, hoci je presýtený neuveriteľnými …
www.postoj.sk/42297/rodinna-advokat…

Prezidentka českej Únie rodinných advokátov Daniela Kovářová hovorí, prečo je proti ratifikácii tzv. Istanbulského dohovoru.
V susednom Česku stále beží debata o tzv. Istanbulskom dohovore, naši západní susedia dokument ešte neratifikovali, podpísali ho dokonca len pred vyše dvoma rokmi.
Do diskusie sa zapojila aj Česká advokátska komora, ktorá vyjadrila …More
www.postoj.sk/42297/rodinna-advokat…

Prezidentka českej Únie rodinných advokátov Daniela Kovářová hovorí, prečo je proti ratifikácii tzv. Istanbulského dohovoru.
V susednom Česku stále beží debata o tzv. Istanbulskom dohovore, naši západní susedia dokument ešte neratifikovali, podpísali ho dokonca len pred vyše dvoma rokmi.
Do diskusie sa zapojila aj Česká advokátska komora, ktorá vyjadrila obavy, že prijatie dohovoru by viedlo k prelomeniu mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní ku klientom.
Advokáti majú problém s článkom 28 Dohovoru, ktorý stanovuje, že štáty, ktoré sa zaviažu na jeho dodržovanie, urobia nevyhnutné opatrenia, aby zákonné pravidlá dôvernosti nebránili určitým profesiám ohlásiť dôvodné podozrenie, že sa niekto dopustil násilia na žene či domáceho násilia, pokiaľ by sa mohlo v budúcnosti opakovať.
Na tento typ výhrady ako aj ďalšie argumenty v debate o Istanbulskom dohovore sme sa spýtali prezidentky českej Únie rodinných advokátov Daniely Kovářovej. Jej odmietavé stanovisko k dohovoru zverejnili aj v oficiálnom advokátskom bulletine.
Národná rada Slovenskej republiky nedávno prijala uznesenie, ktorým žiada vládu, aby urobila všetko potrebné pre definitívne odmietnutie tzv. Istanbulského dohovoru zo strany Slovenska. Ako hodnotíte tento krok vzhľadom na to, že dohovor nebol doteraz ratifikovaný, iba podpísaný?
Táto reakcia našich susedov ma veľmi teší a pevne dúfam, že Česká republika urobí to isté.
K čomu podľa vás smeruje diskusia o ratifikácii dohovoru v prípade Českej republiky?
Diskusie stále prebiehajú a s výnimkou Úradu vlády, ministerstva spravodlivosti a aktivistov odborná i laická verejnosť ratifikáciu odmieta. Aj medzi poslancami a senátormi je značná časť takých, ktorí ratifikáciu odmietajú. Zatiaľ sa však dohovor nedostal na program rokovania našich zástupcov.

Ako prezidentka Únie rodinných advokátov ste na jeseň minulého roka prišli so stanoviskom, v ktorom vyjadrujete nesúhlas s niektorými časťami dohovoru. Rovnako ako Česká advokátska komora tvrdíte, že najväčším rizikom vyplývajúcim z dohovoru je článok 28, podľa ktorého hrozí prelomenie advokátskej mlčanlivosti. Môžete to priblížiť?
Rozlišujme dve roviny – advokátsku a všeobecnú. V advokátskej rovine je značná obava, že prijatie dohovoru spôsobí prelomenie advokátskej povinnosti mlčanlivosti.
Zo všeobecného pohľadu je Dohovor kritizovaný preto, že ide o dokument politický, nie právny, ktorý zdôrazňuje scestné východiská, teda že muži sú agresívni a treba ich vychovávať, ženy sú vždy obete a treba ich pozitívne diskriminovať.
„To, že niečo robia ostatní, nás predsa nemôže viesť k tomu, že sa budeme správať ako ovce a nebudeme Dohovor vecne skúmať.“
Celý text je naviac postavený na pochybnej genderovej teórii, podľa ktorej sú rozdiely medzi mužmi a ženami spôsobené výchovou. Napokon, aj keby sme z dohovoru vypreparovali len kriminálne násilné činy, tak potom niet potreby text ratifikovať, pretože všetko násilie už stíhajú naše súčasné predpisy.
České ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že povinnosť ohlasovať možné spáchanie trestného činu sa nemá týkať profesie advokátov. Nie je toto ubezpečenie – ak to tak možno nazvať – že nedôjde k narušeniu advokátskej mlčanlivosti, dostatočné?
Riziká sú príliš veľké, uistenie jediného úradu nemôže stačiť. Naviac, ratifikujúci štát sa ratifikáciou výslovne zaväzuje prijať celý rad nových opatrení. Nie je preto možné ratifikovať a súčasne pokrytecky tvrdiť, že po ratifikácii nič robiť nebudeme. Buď teda dohovor potrebujeme a budú nasledovať opatrenia, alebo ho nepotrebujeme, a teda ho ani netreba ratifikovať.
Výhrady sekulárneho typu, ako ste priniesli vy (ohrozenie dôvernosti u advokátskej profesie), na Slovensku veľmi nezaznievali. Kresťanskí a konzervatívni aktivisti či politici poukazovali predovšetkým na to, že dohovor pretláča „rodovú ideológiu“ a ohrozuje manželstvo a rodinu. Stotožňujete sa aj s touto kritikou dohovoru?
K téme:
Istanbulský dohovor v Česku: rozdelená cirkev aj kritický Kraus
Áno, rovnaké výhrady sa ozývajú aj v Českej republike.
Vo svojom stanovisku spomínate aj ďalšie problematické body, napríklad, že na základe článku 35 hrozí kriminalizácia všetkých foriem fyzického násilia, teda aj výchovného zaucha. Ako si však vysvetľujete, že Istanbulský dohovor napriek všetkým jeho kontroverzným bodom ratifikovalo ešte v roku 2015 aj konzervatívne Poľsko?
Viem, že niekoľko európskych štátov už dohovor ratifikovalo, avšak samotná skutočnosť, že niečo robia ostatní, nás predsa nemôže viesť k tomu, že sa budeme ako ovce správať rovnako a nebudeme obsah dohovoru vecne skúmať.
Čo reálne hrozí, aby by dohovor ratifikovala aj Česká republika či Slovensko?
Diskriminácia mužov, vzdelávanie chlapov a hodiny prevýchovy pre všetky osoby mužského pohlavia, násilná likvidácia učebníc, filmov, kníh a ďalších umeleckých diel, kontroly genderovej politiky na všetkých úrovniach, prenesenie dôkazného bremena zo štátu na útočníka, zavedenie novej skutkovej podstaty verbálneho trestného činu a predovšetkým obrovská finančná náročnosť zavedenia všetkých opatrení a finančná podpora neziskových organizácií.

JUDr. Daniela Kovářová je advokátka a prezidentka Únie rodinných advokátov. Pôsobí tiež ako regionálna predstaviteľka Českej advokátskej komry pre západné Čechy. Predsedá redakčnej rade Rodinných listov a získala ocenenie Právnik roku 2016 v odbore rodinné právo.
dalila likes this.
Presne všetko stručne pre našu dobu a čo prichádza
inač má knihu o Očistci, tiež super
Ten chlapík sa vyznal
tadesco.cz/a-uz-se-to-rozj…

A už se to rozjíždí. ŠOROŠOVA LIBERÁLNÁ ZLOČINNÁ banda v akci. Istanbulský dohovor a liberálne maniere

…..jak se tak kolem dívám, slovákům skutečně pomůže jenom zatáhnout ruční brzdu. Ptáte se jak? Odpověď je lehká a účinná, ale o tom se budem muset pobavit ve zvláštním článku!!!!
Istanbulský dohovor a liberálne maniere

I keď sa môže zdať, že sme zastavením ratifiká…More
tadesco.cz/a-uz-se-to-rozj…

A už se to rozjíždí. ŠOROŠOVA LIBERÁLNÁ ZLOČINNÁ banda v akci. Istanbulský dohovor a liberálne maniere

…..jak se tak kolem dívám, slovákům skutečně pomůže jenom zatáhnout ruční brzdu. Ptáte se jak? Odpověď je lehká a účinná, ale o tom se budem muset pobavit ve zvláštním článku!!!!
Istanbulský dohovor a liberálne maniere

I keď sa môže zdať, že sme zastavením ratifikácie Istanbulského dohovoru vyhrali vojnu, nie je tomu tak. Je to veľká vec nielen pre Slovensko, ale i Európu, keďže Slovensko je prvé spomedzi štátov EÚ, ktoré sa k tomu odhodlalo. Avšak je to treba chápať skôr ako vyhratú bitku, než vojnu. Pretože tlak na nás v tomto smere veľmi pravdepodobne narastie.
Cez mnohé mimovládne organizácie, častokrát pod záštitou ministerstva školstva, cez rôzne školenia pedagógov apod. stále pretrváva snaha pretláčať do pedagogicko – výchovných procesov v MŠ a ZŠ počas vyučovania sexuálnu výchovu v duchu liberálnej ideológie gender, teda rodovej rovnosti.

Uvediem dva príklady z vlastnej skúsenosti, ako matky.
Na rodičovskom združení v Materskej škole, ktorú navštevovalo moje dieťa, nám p. riaditeľka predstavila didaktickú pomôcku pre učiteľky Materských škôl, podľa ktorej sa detičky v materskej škole mali povyzliekať, popozerať navzájom a poobchytávať, hovoriť, ako sa pri tom cítia a čo im je bližšie.
Táto didaktická pomôcka im bola odporúčaná v rámci školenia pod záštitou ministerstva školstva. Našťastie, pre p. riaditeľku bolo neprípustné toto aplikovať v rámci práce s deťmi.
Druhá skúsenosť je zo základnej školy. Môj vtedy 8 ročný syn doniesol zo školy podpísať informovaný súhlas o jeho účasti na prednáške s diskusiou o sexuálnej výchove. Malo to byť so psychologičkou počas vyučovania. Keďže neboli bližšie špecifikované témy prednášky, nedala som súhlas k jeho účasti. Bolo nás takých v triede viac. Na rade rodičov školy sa rodičia ohradili voči tomu, aby sa táto problematika riešila u tak malých detí, na čo p. zástupkyňa reagovala, že veď aké poučné sú pre deti tieto prednášky o homosexuálnych vzťahoch.

Dnes ešte máme možnosť vôbec dozvedieť sa, že je takáto prednáška zaradená do vyučovacieho procesu a nesúhlasiť, aby sa jej dieťa zúčastnilo. Zajtra to však už takto byť nemusí.
Aj v kontexte výsledkov prezidentských volieb a následných volieb do Európskeho parlamentu, či slovenského parlamentu, je dôležité až nutné posilňovať zastúpenie konzervatívnych hodnôt v EÚ, aj na Slovensku a podobné trendy čím skôr zastaviť a vrátiť sa k našim tradičným hodnotám. Je potrebné NAHLAS a SEBAVEDOME povedať, že NESÚHLASÍME s akýmikoľvek experimentmi na našich deťoch v tejto oblasti.
Mates5485 likes this.
Peter(skala) likes this.