ഗോത്ര തലപ്പാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആചാരപ്രകാരമുള്ള ഹിംസയ്ക്കും അടിമത്വത്തി…

വടക്ക്-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ നാഗലാൻഡിലുള്ള കോഹിമ ബിഷപ്പ് ജയിംസ് തോപ്പിൽ (60), മെയ് 28-ന്, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് ഒരു നാഗ ഗോത്രസമൂഹത്തിൻ്റെ …