vi.news
17

Hạn chế của chính phủ đối với tôn giáo: Pháp và Qatar cùng mức độ

Các hạn chế của chính phủ đối với tôn giáo đã gia tăng trên toàn cầu từ năm 2007 đến 2017, báo cáo thường niên gần đây nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew đã đưa ra kết luận này. Mức độ hạn chế tôn …