Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Đã là chắc chắn: Không có từ nào nói về bãi bỏ đời sống độc thân trong “Querida Amazonia”

Tác giả của Caminante- Wanderer.Blogspot.com (ngày 11 tháng 2) đã đọc toàn bộ văn bản của Tông huấn hậu Thượng hội đồng - "Querida Amazonia". Ông đưa tin, "không có một lời nào về viri probati [linh…