Boží slovo na den 18.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal. Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.
2Kor 8,1-9

Žalm:
Duše má, chval Hospodina!
Nebo Aleluja

Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi,
moře i vše, co je v nich.
On zachovává věrnost navěky.

Zjednává právo utlačeným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené,
Hospodin miluje spravedlivé,
Hospodin chrání přistěhovalce.
Zl 146

Evangelium: Mt 5,43-48

Církevní kalendář:
sv. Marek a Marcelián (+304)
Údajně se narodili pohanským rodičům Tranquillinuovi a Martii a jsou zmiňováni v neuznaných Skutcích sv. Šebestiána jako dvojčata ze vznešeného rodu. Při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byli zajati a přes naléhání svých manželek se odmítli zříci víry. Někteří životopisci se domnívají, že snad byli i římskými jáhny a měli děti. Ve vězení je navštívil a ve víře utvrzoval sv. Šebestián. Pro svou věrnost byli za nohy přibiti a nakonec usmrceni oštěpem. Se znaky svého umučení bývají znázorňováni a někde i se svitky spisu. Pohřbeni byli v katakombách sv. Balbiny. Tam byly nalezeny zbytky jejich náhrobku asi v roce 1902.
více: catholica.cz
Zjednává právo utlačeným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené,
Hospodin miluje spravedlivé,
Hospodin chrání přistěhovalce.