vi.news
31

Thêm sự chia rẽ: Một người theo chủ nghĩa "Siêu tiến bộ" và một người theo chủ nghĩa "Siêu tự do" …

Căng thẳng mạnh mẽ nảy sinh trong Hội nghị Giám mục Thanh niên (26 tháng 10) trong bối cảnh bầu cử 16 thành viên của ban thư ký sẽ tổ chức theo Hội nghị Giám mục Amazon năm tới, nhật báo ủng hộ …