ബർക്ക്, ആമസോൺ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക…

ആമസോൺ സൂനഹദോസ് പൗരോഹിത്യ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് “ആ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമാണ്“ എന്ന് കരുതുന്നത് “ശരിയല്ലെന്ന്“ കർദ്ദിനാൾ റെയ്മണ്ട് …